Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) aj tento rok pripravil pre ľudí s diagnózou sclerosis multiplex a ich doprovody už 14. ročník Abilympiády SZSM 2018 a 7. ročník Medzinárodnej Abilympiády SM, ktorá sa už tradične s veľkým úspechom uskutočnila prvý júnový víkend - 01. až 04. júna 2018 na Zemplínskej Šírave – hotel Chemes.

Súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností ľudí s diagnózou sclerosis multiplex sa spolu zúčastnilo viac ako 190 účastníkov. Súťažiacich esemkárov bolo pôvodne prihlásených 109, ale nakoľko esemka je chorobou tisícich tvárí, nakoniec súťažilo „iba“ 95 esemkárov, z toho zo Slovenska 69, z ČR 16 a Maďarska 10. Súťažiaci si mohli vybrať z 26 súťažných disciplín (súťažilo sa v 25. disciplínach 26. bola MONO disciplína), ich zoznam a podrobný rozpis organizátor každoročne už začiatkom roka uverejňuje na webovej stránke SZSM www.szsm.sk. Koordinátorkou Abilympiády bola prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová, pre ktorú je Abilympiáda srdcovou záležitosťou.

Program akcie začínal už v piatok popoludní registráciou účastníkov a ubytovaním. Po večeri sa pokračovalo úvodným – uvítacím - spoločným stretnutím s inštrukciami, s prezentáciou firiem a spoločností: Spig, Kúpele Dudince, Velcon so spoluprácou AV Mobilita a spol.Natural s.r.o, spol. LR prednášal o zdravej výžive a doplnkoch k zdravej výžive .

Do tomboly prispeli kúpele Dudince, Kúpele Turčianske Teplice, hotel Chemes s víkendovými pobytmi. Všetkým, ktorí prispeli do tomboly srdečne ďakujeme.

V sobotu po raňajkách sa básňou od Kamila Peteraja“ Breviar lásky“, ktorú zarecitovala Anka Remecová, začal prvý súťažný deň. Nasledovali príhovory hostí z ČR, Maďarska a majiteľa hotela Chemes p. Kudroča. Abilympijskou prísahou, ktorú za všetkých súťažiacich zložil Matej Galiniak, boli „odštartované“ jednotlivé súťažné disciplíny podľa rozpisu, ale ešte predtým rýchlo spoločná fotografia do časopisu Nádej. Kto nesúťažil mohol si oddýchnuť pri masáži, ktorú robili žiaci zo Strednej zdravotnej školy v Michalovciach. Deň skončil spoločným večerom, kde bola vylosovaná tombola a potom už nasledovala diskotéka s DJ Damo a Maco.

V nedeľu po celý deň pokračovala ďalšia vlna súťaží v zmysle rozpisu, dominovali najmä „Studená kuchyňa“ a „Cukrárstvo“. Večer nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili FSS ONDAVČANKA a prítomným prišla zaspievať aj finalistka folklórnej televíznej šou „Zem spieva“ Martina Ťasková. Po kultúrnom programe prišlo na rad slávnostné vyhlásenie víťazov jednotlivých súťažných disciplín, ktorí boli odmenení diplomom a praktickou vecnou cenou. Slávnostná nálada pokračovala „recepciou“ (vlastnoručne naaranžované studené misy a s fantáziou vyzdobené sladké torty chutili vynikajúco) a gradovala tanečnou zábavou – do tanca, na počúvanie i na želanie hrali hudobná skupina Bikaver.

Účastníkmi aj tentokrát mimoriadne pozitívne hodnotená akcia končila v pondelok raňajkami, lúčením sa navzájom a odchodom domov.

Beáta Kuracinová, členka VR SZSM

Dňa 16. mája 2018 sme v Leviciach a v rozsiahlom okolí boli účastníkmi vyvrcholenia niekoľko týždňových príprav v súvislosti s organizovaním osláv ,,Svetového dňa SM,, - World MS DAY, ktorý má za cieľ šírenie a podporu celosvetového hnutia sclerosis multiplex (SM) za pomoci zdravých ľudí. Súčasťou takejto edukačnej činnosti je aj finančná alebo iná vhodná podpora ľudí postihnutých SM.

Predbežne tieto oslavy členovia levických esemkárov započali ešte v novembri minulého roku a to, pletením košíkov na prepravu slnečníc, v rámci prebiehajúcich tvorivých dielní. Niektorí naši členovia v zručnostiach a schopnostiach pri výrobe košíkov pokročili, avšak hlavnú úlohu v tomto trvalo zohrávajú Anna Vasarábová a Františka Staroňová.

S oslovovaním miest a obcí nášho regiónu za tým účelom, aby sa zapojili do osláv Dňa slnečníc spojených s verejnou zbierkou a vzdelávacou činnosťou, sme začali v polovici mesiaca marec 2018. Zároveň sme zahájili činnosť, ktorej výsledkom malo byť personálne zabezpečenie týchto osláv s určenými dobrovoľníkmi na úkony počas samotnej zbierky, dekorovania okoloidúcich osôb so slnečnicami a s rozdávaním vzdelávacích materiálov. S prihliadnutím na zemepisný charakter okresu a naše schopnosti v oblasti mobility sa oslavy Dňa slnečníc 2018 okrem Levíc naplánoval v mestách a obciach: Želiezovce, Tlmače, Šahy, Kozárovce, Kalná nad Hronom, Pukanec a Podlužany. Keďže z dôvodov hustoty cestnej premávky si mesto Šahy vyžadovalo špecifickú pozornosť, a oslavy spojené s verejnou zbierkou sme naplánovali aj v LEVICKEJ MLIEKARNI, a. s. (právnická osoba) v Leviciach, tak sme po dohode s vedením týchto subjektov prijali rozhodnutie, že v uzavretých budovách právnických a fyzických osôb, budú prebiehať v rámci nášho regiónu na týchto dvoch miestach súčasne, v predpoludňajších hodinách v daný deň.

LEVICE

Na príprave a priebehu udalostí sa významným spôsobom podielalo mesto Levice – útvar primátora a Obchodná akadémia Levice. Mesto nám po predchádzajúcom povolení aj fyzicky zabezpečilo vytvorenie stanovišťa na ulici svätého Michala. Na stanovišti sa zdržiavali naši esemkári a dobrovoľníci zo spomínanej školy. Pomoc zo strany dobrovoľníkov bola zabezpečovaná v dvoch smenách na stanovišti, aj v uliciach širšieho okruhu mesta. V Leviciach nám pomocnú ruku počas dekorácii občanov slnečnicami, rozdávaním edukačných materiálov a samotným výkonom verejnej finančnej zbierky, podalo 21 študentov. Okoloidúcim občanom rozdali 780 slnečníc a edukačných tlačovín. Na pôde právnickej osoby sa jedna dvojica zdržala približne hodinu. Ich prepravu zabezpečila pani riaditeľka školy.

ŽELIEZOVCE

Nezištnej pomoci v tomto meste sa nám dostalo od Gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským. V administratívnych úkonoch počas prípravných prác nám pomohlo mesto Želiezovce. Vedenie školy spolu s pedagogickým zborom a dobrovoľníkmi v počte 8, zabezpečovali priebeh osláv nášho najdôležitejšieho sviatku. Rozdali 230 slnečníc spolu s edukačnými materiálmi. V tomto meste sme sa snažili v časovom slede, ktorý sme mohli využiť, priblížiť škole činnosť levických esemkárov, organizačnú štruktúru SZSM a klubu, ako aj skutočnosť, že z ich mesta a ani užšieho a širšieho okolia do tohto momentu nemáme žiadne členské zastúpenie.

ŠAHY

Z dôvodu vylúčenia možných rizík v súvislostiach s neúnosnou situáciou v doprave v tomto meste a predchádzaniu akýchkoľvek nebezpečných momentov počas udalostí, Deň slnečníc sa konal len v budove Základnej školy Janka Kráľa. Vedenie školy, pedagogický zbor a žiaci zabezpečili rozdanie 120–tich slnečníc a edukačných materiálov.

TLMAČE

Levický esemkári o pomoc na priebeh samotných osláv požiadali vedenie Základnej školy. Škola a dobrovoľníci nám vykonali dôstojný priebeh vzdelávacej činnosti a verejnej zbierky. RozdalI 80 slnečníc a edukačných tlačovín. Organizáciu a priebeh osláv v Tlmačoch zabezpečila naša Miška. V tomto meste aktuálne prebiehajú naše aktivity avšak so zameraním na tvorivé dielne. Cesta výroby pletených košíkov na prenos slnečníc bola započatá práve v tunajšom Centre voľného času.

KOZÁROVCE

Deň slnečníc a jeho hladký priebeh sa konal za pomoci pedagogického zboru a žiakov Základnej školy v obci. Rozdali 180 slnečníc a edukačných materiálov. Organizáciu a priebeh osláv v Kozárovciach zabezpečila taktiež Miška. Pred oslavami, po dohode s pedagogickým zborom, sme v zložení predseda, podpredseda levických esemkárov a manželia Staroňovci, na pôde školy učinili malú prezentáciu na tému choroby sclerosis multiplex z pohľadu pacienta – osobná skúsenosť. V rámci prezentácie sme prítomným učiteľom a žiakom priblížili aj organizačnú štruktúru Slovenského zväzu sclerosis multiplex a činnosť levického klubu. Počas diskusie boli zo strany detí kladené otázky, ktoré svedčili o vysokej kvalite súčasného modelu vzdelávania a vyspelosti starších detí. Ako príklad uvádzam tieto: “Prečo je symbolom sclerosis multiplex slnečnica”, a “Či nejakou formou v pozícii postihnutých osôb na určitých miestach v spoločnosti pociťujeme to, že nás spoločnosť vytláčaú na okraj”? Poskytli sme vyčerpávajúce odpovede a učiteľom, ako aj nám bolo jasné, že v prítomných žiakoch už možno pozorovať takmer dospelé osoby.

KALNÁ NAD HRONOM

Základná a Materská škola v obci predstavovala samostatnú pomoc počas edukačnej činnosti a verejnej zbierky. Rozdali 180 slnečníc a edukačných materiálov. Naši esemkári – rodina Zdychavských - sa postarali o veci organizačné v duchu Dňa slnečníc v obci. K udalostiam uvádzajú: medzi dobrovoľníkmi boli najmenší – naše detičky z materskej školy. O tom, že nám chceli pomôcť nemožno vysloviť žiadne pochybnosti. Ich počet dosiahol neuveriteľných 56. Pani učiteliek sa zapojilo 6, zo všetkých troch tried. A keďže dobré srdce majú všetci pracovníci materskej školy, zapojili sa aj tety kuchárky a pani upratovačka. Detičky sa snažili. Pochodili skoro celé “centrum” Kalnej. Boli pri spoločenskej sále, zastavili sa vo všetkých obchodoch v obci, neobávali sa osloviť aj ľudí (ako oni povedali) – “len tak idúcich”. A boli hrdí! Na to, čo robili, ako chceli pomáhať. A viete, čo bolo na celej akcii najmilšie? Ako si detičky veselo hopkali s košíkmi od tety Aničky a tety Fany, ktoré im ich vyrobili na túto príležitosť. Každé z detí ich chcelo niesť, slnečnice v nich chceli pripínať tetám a ujom. A samozrejme, dievčatá – parádnice sa nimi aj ozdobili.

PUKANEC

V Pukanci sme zabezpečili oslavy dňa slnečníc za pomoci Komunitného centra a Základnej školy. Rozdalo sa 140 slnečníc a rovnaké množstvo edukačných tlačovín. Prezentáciu na tému zhodnú ako v obci Kozárovce, sme absolvovali začiatkom mája. Prítomným občanom ju predniesla predsedníčka klubu levických esemkárov a Miška. Konala sa v priestoroch Komunitného centra.

PODLUŽANY

Oslavy dňa slnečníc v obci boli zabezpečené vedením obce a Základnou školou. V rámci osláv bolo rozdaných 80 slnečníc a vzdelávacích materiálov.

Pri príležitosti tohto dňa srdečne ďakujem za nekonečnú dávku spolupatričnosti a preukázanú empatiu predstaviteľom a občanom miest a obcí, v ktorých Deň slnečníc 2018 prebiehal, ako aj Obchodnej akadémii v Leviciach, Gymnáziu v Želiezovciach, Základnej škole Janka Kráľa v Šahách, Základnej škole v Tlmačoch, Základnej škole v Kozárovciach, Komunitnému centra a Základnej škole v Pukanci, Základnej a materskej škole v Kalnej nad Hronom a Základnej a materskej škole v Podlužanoch.

Taktiež ďakujem všetkým, ktorí pri nás stáli a stále stoja pri odovzdávaní cenných vedomostí a skúseností v súvislostiach so zákernou chorobou. Nesmierne si vážim, že pracujete aj na tom, aby sa o problémoch ľudí postihnutých so sclerosis multiplex dozvedela široká verejnosť. Je to dôležité predovšetkým kvôli včasnej diagnostike nových prípadov, ako aj najmä preto, aby sme pochopili problémy týchto ľudí a neboli k nim ľahostajní.

Záverom si ešte dovoľujem poukázať na určité zásady pri organizovaní nielen tejto akcie, ale aj tých, ktoré sme zvládli v minulosti, alebo tých, ktoré nás ešte len čakajú.

Sú to:

  • upriamenie všetkého úsilia na dôstojnú prípravu a priebeh,
  • zodpovedná tímová práca, kde možno naplno preniesť do praxe: “SPOLU TO DOKÁŽEME”.

Angela Wieslová, Levice

12. mája 2018 v Bešeňovej zorganizoval Slovenský zväz SM v rámci Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex v spolupráci s agentúrou A-medi management, s.r.o.. Garantom akcie boli prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. hlavný odborník pri MZ SR pre neurológiu a doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. predsedníčka Sekcie SM pri Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Podujatie sa začalo o 12. hodine v Kongresovej sále 1 hotela Bešeňová Registráciou, ktorú ako vždy, zabezpečovali členky VR SZSM.

Prítomných srdečne privítala prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová, ktorá okrem iného povedala „Toto stretnutie sme koncepčne organizovali v presvedčení, že len spolu môžeme viac. Viac urobiť sami pre seba, v prospech všetkých, ktorí trpia týmto onemocnením.“. Ďalej všetkých pozdravila Ing. Helena Šurinová, riaditeľka A-medi management, s.r.o. a zástupcovia UNIE ROSKA CZ, ROSKA Ostrava a PTSR z Poľska.

Nasledoval blok odborných prednášok, nových a zaujímavých informácií od lekárov-špecialistov, odborníkov a ľudí z praxe. Hovorilo sa o nových druhoch liekov pri liečbe SM a liekovej politike na Slovensku. O tom ako pri SM zvládať psychicky náročné situácie v rodine, komu a ako hovoriť o svojej chorobe, ako si udržať dobré vzťahy s okolím. O srdcovom zlyhávaní, o význame SM-Centier nielen pre pacienta, o vzťahu JA-TY-MY a SZSM, o právach a povinnostiach pacienta.

Kto mal záujem a chuť, po prednáškach si mohol ešte zacvičiť s fyzioterapeutom Michalom alebo meditovať pri joge s Marcelou.

Paralelne s prednáškami sa vonku, na balónmi ohraničenom a vyzdobenom priestore, doslova šantilo. Moderátorom akcie, hlavne pri vonkajších aktivitách, bol Tomáš Dutka. Snažil sa vytvoriť hravú a súťaživú atmosféru, pretože sa strieľalo s lukom na slnečnicu, hral sa futbal, pripravená bola virtuálna realita – rôzne hry, tvorivé dielne, maxi-prakom sa vystreľovali plyšáky, deti šantili na nafukovacom „ihrisku“. Ani o adrenalín nebola núdza – bola možnosť gúľať sa vo veľkých body zorbitových guliach alebo si zajazdiť na malých či veľkých motorových štvorkolkách.

SZSM účastníkom, ktorí prišli z väčšej diaľky ako 30 km od Bešeňovej, zabezpečil ubytovanie s raňajkami a možnosťou ešte aj v nedeľu si užiť vodný svet v Bešeňovej.

S potešením môžeme konštatovať, že hlavný cieľ tohto Prvého celoslovenského stretnutia ľudí so sclerosis multiplex, ich rodín, priateľov a sympatizantov pod názvom “Spolu môžeme viac...” v Bešeňovej: „Aby ľudia so sklerózou multiplex vyšli z domu, prišli medzi svojich. Lebo my ꞌesemkáriꞌ sa vieme najlepšie podporiť, pochopiť, dať si najviac energie do ďalšieho života.“ bol naplnený. Stretnutia sa zúčastnilo takmer 200 ľudí a približne 40 percent z nich prišlo na akciu SZSM po prvý raz. Dokonca prišli aj takí, čo nemajú diagnózu SM definitívne potvrdenú, chceli však z dôveryhodných zdrojov vedieť, čo obnáša táto zákerná choroba, aká je jej liečba, ako sa s ňou učiť žiť...

A ešte pre Vašu informáciu - zaujímavé momenty z tejto akcie zaznamenávali aj kamery RTVS a výsledný dokument ste mohli vidieť na STV2 v sobotu 09.06.2018 v relácii CESTA. Ak ste to náhodou nestihli, môžete si ju dodatočne pozrieť v archíve STV2 alebo aj na facebooku SZSM - doporučujem.

Beáta Kuracinová, manažér pre styk s verejnosťou

Klub sclerosis multiplex Nitra koná v mesiaci máj akciu so starým názvom – KROK s SM s podtitulom Deň slnečníc. Úmyselne som v nadpise použil slovo RODINA. My sa totiž už roky cítime, akoby sme boli rodina. No tohtoročná akcia sa niesla obrovsky blízko tomuto slovu, pretože či mladý, či starý, či žienka alebo mužíček, každý prispel jednak k naplneniu rokovacích stolov všakovakými dobrotami (prepáčte slintám ešte aj teraz, keď o tom píšem), cez slané rôznych druhov a chutí a sladké (prepáčte mi pani diabetologička) rozmanitých farieb, tvarov a chutí. Všetci kmitali, aby bola všeobecná spokojnosť, a aby sa všetci mohli zúčastniť najprv rokovania, pretože mi na začiatok vybavíme potrebnú administratívu a potom sa už naplno venujeme zručnostiam a športovým aktivitám.

A slovko SÚCITÍ som uviedol, lebo ma duch našej akcie presvedčil, práve tou iniciatívou, ktorá vniesla obrovský kus dobrej energie, nik sa s nikým neporovnával čo priniesol, príchod každého a nemusel mať krabicu v ruke, vnímali sme sa iba ako osoby, ktoré sú šťastné, že sa vidia. Organizačný štáb odoberal prinesené a hneď ho rozsortíroval, aby bolo všetkého na stoloch nadostač. Ohúrený predseda sa zmohol pri pohľade na to množstvo a krásnu rozmanitosť, iba na otázku: „To bude svadba a nie Krok s SM? A kde je nevesta?“ Zrazu zbadal, že je obklopený samými nevestami, tak sa naše dievčence vyfintili a vyparádili. Organizačný štáb pozostával z Aničky Šalgovskej, Kláriky, Mariky Lapášskej, Titus a Darinka Krškanská boli v takej sile, že aj roznášali.

Organizačnému štábu pomáhali nosiči, ktorých bolo tento rok neúrekom, takže sa nenachodilo pár ochotných ako v minulosti, ale šikovne rozniesli všetku tú dobrotu na stoly. Šéf roznášacej čaty Janko mal veľa ochotníkov: či Marika Vrábeľská, Ivetky obe, zástupca roznášacej čaty Dodino, Tonko z Rybníka (teda, nie že by nosil veci z rybníka, on aj s Božkou odtiaľ pochádzajú), Magduškina Martinka, Dano s Lukášom a ešte ani neviem kto, nerád by som niekoho vynechal.

Páchateľky sladkého boli v prvom rade Majka Topoľčianska (k tomu sa radšej nebudem vyjadrovať, lebo keď si predstavím to množstvo a tú pestrosť, už mám zase plné ústa slín), klasické obľúbené Aničkine orechové, Ivetka I., Ivetka II., Titus, Marika Mikulášiková a opäť neviem kto všetko.

Páchateľky slaného boli Titus s Evkou, Božka, ktorej napiekla nevesta Zuzka, Ivetka Moravecká, ktorej sa ešte para vznášala z otvorených krabíc a nám sa krútili nosy od tej čerstvej vône (neviem či to Dodino nedopekal na motore!).

Toto bola krása na stoloch, ale ešte väčšia krása bola za stolmi. Vysoko si vážime účasť pána prednostu Neurologickej kliniky FN Nitra doc. Brozmana, pani doktorky centra SM MUDr. Kováčovej a našich stálych satelitov (lebo či v práci, či na našich akciách, obiehajú okolo nás, aby sme boli čo najviac spokojní a čo je ich silách), Valiky a Blanky. Nechcem nikomu nič vziať a ani pridávať, ale tá krása sa vinula za každým jedným stolom, za ktorými sedeli naši členovia klubu a ich rodinní príslušníci rozličného veku. Zástupcovia zväzu tu neboli osobne, ale boli tu vo forme trojskladačiek, ktoré nám zaplatili a doručili, aby sme ich mohli začať používať už od našej akcie. Sme im zato povďační, možno sa nám podarí dostať sa ešte bližšie do povedomia spoluobčanov, medzi ktorými je veľa SM-károv, no izolujú sa od verejného života. A možno si prečítajú niektorí, ktorí majú dostatok finančných prostriedkov a empatie, že podporia našu činnosť finančne alebo vecne. Miestnosť, v ktorej sme rokovali nám pripravili pracovníci Krajského osvetového strediska v Nitre. Mohli sme využívať nádherné átrium, kde sme sa spoločne vyfotili pri KROKU a kde prebiehali súťaže a merala sa reťaz. Za všetkým tým boli pani riaditeľka Mgr. Gundová a ekonómka zariadenia Mgr. Mariana Füleová, ktorá nám miestnosť otvorila a končila s nami. ĎAKUJEME! Ďalšie ĎAKUJEME patrí vedeniu s.r.o. BM Kávoviny Sereď, ktoré nám na podnet Valiky pripravili chutný darček ich výrobkov. Poviem Vám, že v podnikových taškách sme objavili kopu nových výrobkov, ale vrátili sme sa aj do detstva zdravou praženou kávovinou a najmä – ŠUMIENKY (ja osobne som bol presvedčený, že sa to už roky nevyrába). Posledné darčekové ĎAKUJEME patrí Mestskej Polícii Nitra, ktorá nám cez Darinkinu dcéru poslala reflexné prúžky. Každý sa im potešil, lebo naše klubové už dávno doslúžili. Keď je Darinka v reči, treba ju ešte výrazne pochváliť, že cestou jednej dcéry nám priniesla nealko pivo, limonády a všelijaké občerstvenia, a cestou druhej dcéry vyzdobili obrovskou kyticou zo živých kvetov predsednícky stôl.

Aby ste si nemysleli, že sme prišli na Lukulské hody, tak to pŕŕŕ. Nastal čas aktivít. V prvom rade sa strihali a lepili oká na našu tradičnú Nitriansku klubovú reťaz (NKR). Strihali mladí a starší, lepili taktiež starší a mladší, niekomu chýbal papier, lebo strihal ako krajčíri vo fabrikách, niekomu lepidlo, lebo rýchlosťou akou sa lepilo sa roztápalo a bolo treba nové a staré ochladiť, no zvonka to vyzeralo ako manufaktúrna dielňa. Tá „zažratosť“ a oduševnenosť do spoločnej práce určite chýba na mnohých pracoviskách. S veľkým citom a opatrnosťou vynášali jednotlivci reťaz von, kde sa merala. Jednotlivé kusy sa nadpájali, lebo „mini manufaktúry“ mali svoje samostatné diela. Každá reťaz sa skladá z jednotlivých ôk. Oko je pomyselný SM-kár klubu. Samotná reťaz predstavuje náš Klub sclerosis multiplex Nitra. Tento rok sa vysoko pozitívnou atmosférou prejavil i v dĺžke reťaze. Výsledkom bol rekord 92 metrov dlhá reťaz.

Lenka, Danielka, Lukáš a Dano si na nás pripravili detské hry v podobe hádzania krúžkov na cieľ. Boli dve formy, a poviem Vám, nebolo to také jednoduché ako sa na prvý pohlaď zdalo, že sú to hračky pre deti. Priznám sa Vám, v prvej forme som netrafil nič, ale krúžky krásne poletovali, pri druhej forme sa mi krúžky potulovali okolo cieľa a jeden krúžok sa mi podarilo trafiť. Bolo to radosti aj z toho jedného trafeného krúžku, lebo boli tam jedinci bez zásahu. Opäť sa vraciam k tej vysoko pozitívnej atmosfére, nik nežiali a neplakal, všetko sa premieňalo na žart a veselosť, lebo sme navzájom SÚCITILI, a to v dobrom aj tom horšom. A to je poslanie nášho klubu.

Vyčerpaní a unavení sme sa „ťahali“ naspäť do miestnosti, lebo sa z nej rinula chutná vôňa pripraveného gulášu. Bol čerstvo varený od rána štvrtej hodiny. Kuchárkami boli Lydka so švagrinou Helenkou. Predseda sa prikradol k tým, čo už „papali“ a spýtal sa, či počujú ten spev. Všetci sa na mňa pozerali, že nič nepočujú, no ja som im objasnil, že guláš je taký dobrý až spieva. Hneď všetci súhlasili a strčili hlávky ku gulášu, lebo najlepší je horúci. Marcel a Lydka priniesli „čípoš“ papriku a kto chcel si ho dochutil. Tí čo majú fúziky, ale i ostatní si pochutili na mäkučkých chlebíkoch, čo priniesli Dodino a Janko.

Odfukovali sme a rozbehla sa nespútaná debata a miestnosť sa premenila na úľ. Tento krát v ňom neboli iba robotnice, ale veľa „robotníkov“ ozaj veľmi výkonných.

Celkom posledné ĎAKUJEM patrí všetkým bez rozdielu, ktorí prišli na našu akciu a ktorí dotvárali tak nádhernú atmosféru, ktorá nás určite nabila dobrou energiou na dlhšiu dobu. Pohladenie po duši nám spravili šikovné „kočky“ a šibal, ktorí boli všade, kde bolo treba pomôcť - Nikolka, Simonka, Natálka, Danielka, Nelinka a Lukáš.

Tony Suchan, predseda klubu

Áno, tak môžem nazvať rekondičný pobyt SZSM v Dudinciach v druhej polovici apríla. Naša prezidentka Jarka a celá Výkonná rada pre nás zorganizovali 2. Medzinárodné stretnutie esemkárov v Dudinciach, kde boli prizvaní aj priatelia z českej "Rosky".

Bol 18-ty apríl, dudinské slniečko vysielalo svoje lúče... do hotela Smaragd sme ťahali svoje kufre (ešte že niekto vymyslel na ne kolieska). Tie veselé pokriky, úprimné objatia.... ubytovanie... obed. Využili sme sedenie u lekára, ktorý nám rozpísal procedúry na dni pobytu.

Stretli sme sa v spoločenskej sále hotela Minerál, kde sme sa po zoznámení započúvali do prednášky Bc. Michala Rumana "Liečivé konope - ako ho využiť pri SM". MUDr. Brežný nám povedal pekné slová o tom, aký dôležitý význam má stretávanie sa s ľuďmi.

Program na nasledujúce dni bol pripravený precízne a bol pestrý. Okrem cvičenia s fyzioterapeutmi Michalom a Matejom, sme meditovali pri joge s Marcelou. Rozhýbali sme telo, upokojili myseľ... zhodli sme sa na tom, že po hodinách, strávených v telocvični sme všetci pookriali.

Najzaujímavejšou časťou boli tvorivé dielne. Naša všestranná Fanny nám ukázala, že dovtedy "nemotorné" ruky dokážu zázraky. Pre niektorých pojem "servítková technika" bol spojený so servítkou, lepidlom a nejakou podložkou. Ale ako na to? Viete, že to nie je vôbec ťažké? Alebo upliesť košíček, veniec, vytvoriť srdce z papiera? Veľká neznáma sa stratila. Janka nás naučila vyrobiť si darčekovú krabičku z papiera.

Všetky výrobky boli hodné výstavy.

V piatok sa hral bowling. Súťažne. Tá hravosť zdravých aj pacientov SM-károv... tá neskutočná súdržnosť... priateľstvo.

V sobotu sa skupinka z našej "výpravy" vybrala na výlet do Brhloviec, neďalekej dedinky, kde je kúsok z dedičstva našich prarodičov.

Sobotňajší večer dokázal, že sme veľká skupina priateľov, ktorí sa nevzdávajú. Chcú žiť plnohodnotným životom, zabávať sa, tancovať, smiať sa... stretávať sa... aj napriek vzdialenostiam.

Za oknom prvé ranné zore.
Prichádza nový deň.
Posielam správy skoré.
Štebotom vtáčím,
vánkom jarným rozpošlem.
Klub "Motýlik" otváram,
ruku svoju podávam,
slovom básnika sa prihováram.
Svoj príbeh života
povedz nám všetkým
Smútok zanechaj...
Veď kvitnú kvety...
Život! To šťastie dopraj nám.

Zblízka i zďaleka
slnečná cestička.
Rozkvitá príroda do farebnej krásy,
víla "Dudinka" češe svoje vlasy.
Do daru nám chystá vodičku liečivú,
na telo i dušu pohodu bláznivú.

"18-nástka" žiari v kalendári,
čaká na nás Smaragd
i cvičenie v Mineráli.
Vďačné srdce Jarkine,
šikovné ruky Fanynkine.
Táňa nám precvičí zopár cvikov jogy,
po nich už nemusíme užívať tie naše drahé drogy.
Pichať si Copaxon, či jesť Gileniu,
či prijať pozvanie k Tysabri sedeniu.
Radšej sa zídeme v klube "SM-károv",
družne vyrobíme zopár malých darov.
Martuška, Danielka venček si uvijú,
Zuzanka i Anka srdiečko ostatným doprajú.

Ľahko sa prehupni slniečko za hory.
Pozdrav tú krajinku,
kde bývajú tvoji.
Srdce nech zaplesá od toľkej radosti,
zahoďme za hlavu tie svoje povinnosti.
Nech mysľou neblúdia bolesť, smútok, starosti.
Na tvári nech usadne úsmev spokojnosti.

Podajme si ruky, vyslovme slová milé,
nech vždy spomíname na tieto chvíle snivé.

Anka Očenášová, Klub SM pri SZSM Partizánske

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.