Vytlačiť
Návštevy: 1316

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

SEKCIA PRE DEMYELINIZAČNÉ OCHORENIE

II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA LEKÁRSKEJ FAKULTY UK

pod záštitou hlavného odborníka pre neurológiu pri MZSR prof. MUDr. Pavla Traubnera,PhD

V dňoch 1.- 3. februára 2007 sa konali v Bratislave, v kongresovom centre Doprastav, 2. Dni demyelinizačných ochorení, ktoré organizačne pripravila Sekcia pre sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti. Toto odborné podujatie sa nerodilo ľahko, a o to viac nás potešil záujem zo strany kolegov i počet prihlásených prednášok. Hlavná téma odborného programu - Manažment demyelinizačných ochorení (diagnostika, terapia, rehabilitácia) je pri extenzívnom raste poznatkov o tomto type ochorení, predovšetkým o sclerosis multiplex (SM), vysoko aktuálna. Za poldruha dňa trvania kongresu sme si vypočuli 38 prednášok, z toho bolo 9 od popredných autorov zo zahraničia. Naše pozvanie do Bratislavy prijali prof. MUDr. Hansotto Reiber, PhD. (Göettingen, SRN), nestor svetovej likvorológie, doc. MUDr. Eva Havrdová, PhD. (Praha, ČR) ktorú netreba našej odbornej verejnosti osobitne predstavovať, či popredný epidemiológ prof. MUDr. András Guseo, PhD. z Maďarska. Nesmiem zabudnúť ani na ďalších významných zahraničných hostí – imunológa MUDr. K. Vassa (Viedeň. Rakúsko), neurorádiológa MUDr. A. Gassa (Bazilej, Švajčiarsko), MUDr. T. Bergera (Innsbruck, Rakúsko), či MUDr. E. Vaňáskovú (Hradec Králové, ČR) ktorá zasvätila dlhé roky svojej odbornej praxe práve rehabilitácii chorých so SM. Vynikajúce boli aj příspěvky domácich autorov (uvádzam v abecednom poradí, 1.autora) – MUDr. E. Bajačekovej, PhDr. A. Barčíkovej, prof. MUDr. D. Bartka, DrSc., doc. MUDr. M.Brozmana, PhD., doc. MUDr. V. Donátha,PhD, prim. MUDr. R. Garaya, PhD., doc. PhDr. I. Gulášovej, PhD., MUDr. V. Holečovej, MUDr. D. Kanianskej, doc. MUDr. E. Klímovej, PhD., MUDr. A. Krajňákovej, prim. MUDr. A. Kravecovej, doc. MUDr. E.Kurču,PhD., prof. MUDr. Ľ. Lisého, DrSc., MUDr. J. Martinkovej, prim. MUDr. J. Michalíka, prim. MUDr. M. Nyékyho, MUDr. E. Pristašovej, MUDr. Ľ. Procházkovej, PhD, doc. MUDr. P. Sýkoru, PhD., Bc. J. Szabóovej, doc.MUDr. J. Švihru, prof. MUDr. P. Traubnera, PhD.

Na záver kongresu sa uskutočnila panelová diskusia, v ktorej sa analyzovali aktuálne možnosti manažmentu liečby SM na Slovensku.

Keďže nielen prácou je človek živý....v předvečer 2. Dní demyelinizačných ochorení nás v Štúdiu L+S , v divadelnej hre E. E. Schmitta – Malé manželské zločiny, presvedčili o svojom majstrovskom hereckom umení pani M. Sládečková a pán M. Lasica.

Ďakujeme sponzorom – farmaceutickým spoločnostiam Schering Slovakia s.r.o. (generálny sponzor), Biogen-Idec, Gedeon Richter, Teva, Serono (hlavní sponzori), ASI Bratislava s.r.o., Coloplast A/S ( sponzori), pracovníkom Kongresového centra Doprastav, pacientom zo SZSM i mnohým ďalším ľudom, ktorí aktívne prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia. Sme presvedčení, že Dni demyelinizačných ochorení sa stanú pre neurológov na Slovensku tradíciou a o dva roky sa opäť stretneme. Abstrakty prednášok budú uverejnené v čísle l /2007 časopisu Neurológia.,

Doc. MUDr. E. Klímová, PhD.

Podpredseda výboru