V dňoch 24. až 28.augusta 2007 sa konal v Belgicku v Bruseli 11. kongres Európskej federácie neurologických spoločností. Jednou z hlavných tém kongresu bola aj problematika sclerosis multiplex. Docentka MUDr. Eva Havrdová, CSc v prednáške s názvom:“ Kedy a ako liečiť ? „ zhrnula súčasné poznatky o liečbe sclerosis multiplex.

Sclerosis multiplex je zápalové ochorenie centrálneho nervového systému mladých dospelých. Patogénne mechanizmy, ktoré zahŕňajú obe zložky procesu a to autoimunitný zápal a neurodegeneráciu sú prítomné už v skorých štádiách ochorenia, ale ich pomer je rozdielny u jednotlivých pacientov, a môže podmieňovať aj rôzny priebeh ochorenia. Mechanizmus neurodegenerácie nie je ešte dobre popísaný, ale neuropatologické štúdie ako aj magnetická rezonancia podporujú prítomnosť neurodegeneratívnych zmien nielen v renitentnej fáze choroby, ale taktiež už v čase stanovenia diagnózy. Keďže tieto štúdie podporujú myšlienku vzťahu skorého zápalu a neurodegenerácie a naše liečebné stratégie zahŕňajú iba protizápalové lieky (s malým neuroprotektívnym účinkom ), je nutná liečebná stratégia podaním protizápalových a imunomodulačných liekov. Je samozrejmosťou, že pacient má byť starostlivo sledovaný, aby sa zhodnotil efekt liečby a využil čas prípadnej zmeny na iný liek. Štúdie liečby klinicky izolovaného syndrómu slúžia ako dôkaz pre dôležitosť skorej liečby, nepodporujú koncepciu vysokej prevalencie benígnej sklerózy multiplex. V tkanive centrálneho nervového systému (a v rozvoji trvalého zneschopnenia SM ), čo sa stratí sa už nenahradí.(E.Havrdová).

V Slovenskej republike nezaostávame za svetovým trendom v liečbe sclerosis multiplex.

Veľmi stručný prehľad liečby:

  • Atak. Každý závažný atak by sa mal liečiť. Cieľom liečby ataku je skrátiť dobu jeho trvania, urýchliť návrat k remisii. Zlatým štandardom sú kortikoidy. Môžeme podávať aj plazmaferézu alebo intravenózne imunoglobulíny.
  • Redukcia aktivity ochorenia. Imunomodulačná liečba pomáha redukovať aktivitu ochorenia, to znamená znížiť počet atakov alebo spomaliť progresiu ochorenia. Lieky prvej voľby sú interferóny (interferón beta 1a a interferón beta 1b) a glatiramer acetát. Pri vysokej aktivite ochorenia môžeme podať cytostatiká (mitoxantron, cyclofosfamid). Liekom druhej voľby, pri neúspechu interferónov a glatiramer acetátu je natalizumab v infúznej forme, dostupný od januára t.r. aj v Slovenskej republike.
  • Symptómy. Veľmi dôležitá je liečba a manažment symptómov (poruchy močenia, stolice, stuhlosť končatín, bolestivé stavy, únava), vedie k zlepšeniu kvality života.
  • Rehabilitácia Rehabilitácia by sa mala stať súčasťou života pacienta už od stanovenia diagnózy.
Spracovala Ľubica Procházková

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.