Ako vieme, SZSM a jeho kluby sú organizácie združujúce pacientov s SM, ich rodinných príslušníkov a sympatizantov s pacientami, ktorí trpia na toto ochorenie. Hlavnou úlohou členov zväzu je klubová činosť, ktorá napĺňa jeden z pilierov trojice postulátov, na ktorých stojí zdravie: je to predovšetkým sociálne zdravie. Psychické a somatické zdravie napĺňa práca v kluboch len okrajovo. O zdravie každého člena sa stará jeho ošetrujúci neurológ, praktický lekár, prípadne psychológ či psychiater. Zväz má i svoju Lekársku radu, ktorá prehodnocuje najnovešie vedecké poznatky o SM a jej liečbe a svoje odporúčania predkladá vedeniu SZSM.

Ak hovoríme o liečbe SM, máme na mysli komplex liečebných opatrení. Sú ako vo sfére medikamentóznej, teda liečby liečebnými prípravkami ako sú tabletky, injekcie a pod., tak aj vo sfére rehabilitačnej ako na úrovni oddelení rehabilitácie nemocníc, polikliník, liečebných rehabilitačných ústavov ako i v kúpeľných zariadeniach. V koncepcii odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedené: „ Kúpeľná liečba je preventívna starostlivosť umožnená fakultatívne, spravidla nadväzuje na starostlivosť poskytovanú v ústavoch národného zdravia. Je charakterizovaná špeciálnou liečebnou metodikou, ktorá je v ostatných medicínskych odboroch využívaná len výnimočne.“

Kúpeľná liečba využíva celý súbor liečebných faktorov /liečenie/ : prírodné liečebné zdroje a ich kombinácie s klimatickými faktormi sanatórneho či individuálnerho režimu, liečebnú výživu i s využitím pitných kúr, fyzikálnu terapiu, pohybovú liečbu, individuálnu či skupinovú psychoterapiu i medikamentóznu liečbu. Svojimi liečebnými prostriedkami, špecifickými inešpecifickými, komplexná kúpeľná liečba:

  • lieči hlavné ochorenie
  • súčasne lieči pôvodné ochorenie a komplikujúce ochorenie hlavného ochorenia
  • je prevenciou recidív ochorenia, exacerbácie chronických ochorení a prevenciou starnutia organizmu
  • zavádza nové správne návyky a vychováva chorých k ich dodržiavaniu v budúcnosti
  • u niektorých ochorení je súčasťou dlhodobého rehabilitačného plánu

Súčasťou každého kúpeľného návrhu má byť i rehabilitačný zámer, v ktorom odosielajúci lekár zhrnie základnú požiadavku, čo očakáva od kúpeľnej liečby. Lekár v kúpeľoch stanoví rehabilitačný kúpeľný plán, podľa ktorého sa bude počas trvania kúpeľnej starostlivosti postupovať. Dĺžka pobytu v kúpeloch je minimálne tri týždne- t.j. 21 dní, čo je dané fyziologickými danosťami ľudského organizmu. Trvanie kúpeľnej starostlivosti menej ako 21 dní nemá pre liečbu pacienta význam, je neúčinné a je mrhaním finančných prostriedkov. Zabúda sa na to, že do kúpeľov má ísť pacient zdravý /!/, schopný fyzickej i psychickej záťaže.

Rekondície sú postupy na znovuzískanie či obnovu telesného a duševného stavu / nie zdravia /, na zlepšenie funkčnej schopnosti organizmu, ktorý bol ochorením alebo iným dejom zmenený. Rekondície nie sú teda lekársky vedené postupy na určenie diagnózy a liečby porúch, sú však zamerané na zlepšenie fungovania pacienta v spoločnosti, jeho rodine, prípadne v zamestnaní . Rekondície sú organizované občianskym združením, ktoré stanoví cieľovú skupinu členov s približne rovnakým postihom, ktorí sa danej rekondície zúčastnia. Je stanovený denný režim, ktorý účastníci majú dodržiavať. Cieľom rekondície v našom zväze je udr-žať a rozvinúť autorehabilitačné zostavy tak, aby po skončení rekondície jej účastník bol zdat-nejší a pripravený v budúcnosti čeliť úskaliam ochorenia. V dennnom režime by mal byť vyhradený čas na cvičenie pod dozorom cvičiteľa, vychovaného z radu pacientov, ktorý pozná diagnózu a možnosti jednotlivca. Pri svojej práci s účastníkom rekondície ho upozorňuje na nedostatky, vysvetľuje techniku cvičenia. Pritom si účastníci rekondície navzájom vymieňajú medzi sebou skúsenosti, ako najlepšie a najvhodnejšie „vybabrať “ s chorobou. Počas rekondície sa konajú spoločenské posedenia a spoločný program skupiny, ktoré upevňujú súdržnosť skupiny, nadväzujú sa na nich nové priateľstvá, vymieňajú sa skúsenosti s klubovou činnostou medzi členmi rôznych klubov, čo vedie k obohateniu činnosti v celoslovenskom meradle.

V posledných rokoch sme svedkami toho, že členovia zväzu žiadajú počas rekondícií namiesto rekondičného cvičenia rehabilitačné procedúry v kúpeľoch. Bol som opakovane svedkom, že sa narušil denný režim skupiny, každý bol rozbehaný za svojou rehabilitáciou, nezriedka absolvoval i tri procedúry za deň, čo výrazne zhoršovalo harmóniu fyzickej námahy a spoločenského oddychu. Výsledkom rekondície nebol očakávaný efekt zlepšenia autorehabilitácie a obnovy duševných síl. Bol zmesou či súčtom pasívnych rehabilitačných procedúr, nakopených na veľmi krátky časový interval, čo v konečnom hodnotení bolo veľkým negatívnym krokom. Takúto starostlivosť o pacienta poskytne hociktoré rehabilitačné zdravotnícke zariadenie v mieste trvalého bydliska člena klubu. Neurológ a rehabilitant vedia totiž vo svojej súčinnosti postaviť individuálny rehabilitačný plán a to s podstatne lepším výstupom pre pacienta !

I preto náš klub / tohoto roku sme sa pripojili k rekondícii našich priateľov z Piešťan / vypracoval niekoľko projektov letnej rodinnej rekondície v zahraničí. Opakovane sme navští-vili Grécko – Olympskú riviéru v Paralii, tiež Taliansko - Palmovú riviéru v San Benedette, priatelia z piešťanského klubu navštívili Chorvátsko – Vodice a trnavský klub opakovane navštívil letecky Tunisko. Náš postih nedovoľuje bezstarostné samostatné cestovanie na veľké vzdialenosti, cestovné kancelárie nie sú na nás pripravené. Viem o niekoľkých odmietnutiach našich členov, keď sa pýtali na možnosti prepravy občana so ZŤP.

Klubové či zväzové rekondície v tuzemsku preferujú účasť jednotlivca. Na tomto mieste Vás chcem oboznámiť s princípmi rodinnej rekondície v zahraničí, tak ako to vidíme my: Samozrejmou podmienkou účasti člena klubu na rekondícii je, že má diagnostikovanú SM. Keďže sa jedná o rodinnú rekondíciu, sprievodcom účastníka môže byť rodinný príslušník / manžel, manželka, rsp. iný dospelý / a samozrejme, môžu byť účastníkmi rekondície i deti a vnúčatá. Rekondícia by mala mať viacero členov, pritom nie je stanovený minimálny počet osôb. Väčšie množstvo účastníkov má tú výhodu, že si účastníci rekondície navzájom pomáhajú pri transporte, pobyte v mieste ubytovania, na pláži. Ideálne je obsadenie celého zájazdu členmi klubu, pretože sa jedná o uzavretú spoločnosť, bez kradmých pohľadov a hlúpych poznámok zdravých ľudí na nás / vieme, o čom hovorím/. Každá rodina má indi-viduálny denný program podľa svojich fyzických a psychických síl. Pritom je možné sa stretávať na pláži, na výletoch, na izbe hotela, terase reštaurácie a podobne. Ak sme hodnotili výsledky rekondície v zahraničí, každá dostala vysačku najvyššej kvality. Jedným z kritérií je aj výber destinácie - lokality, bezbariérovosť v hoteli, prístup k moru, kvalita pláže, rušnosť samotného miesta pobytu a solídnosť cestovnej kancelárie a spôsob dopravy na miesto. Tiež nezanedbateľným kritériom je cena pobytu a čo cestovná kancelária za danú sumu ponúka... Každý z účastníkov našej rekondície v zahraničí mal pocit, že aj on je tu vítaný, že je človek, ktorý žije. Táto skutočnosť nie je zanedbateľná! - u nás nie je zvykom považovať chorého človeka za rovnocenného so zdravým.

Milí priatelia. O probléme zahraničných rekondícii som rozprával opakovane s prezientkou zväzu, s pani Jarmilou Fajnorovou. Je naklonená k takémuto prijektu v budúcnosti. Máloktoré rodiny si môžu totiž dopriať zahraničnú dovolenku a to bez rozdielu veku! Spolupatričnosť a vzájomná pomoc a podpora členov je nezaplatiteľná, je jedinečná. Člen klubu nie je na takejto rekondícii sám. Chceli by sme naplniť vždy jeden turnus / autobus / našimi členmi. Pritom by sa zohľadnilo, z ktorej časti Slovenska by sa cestovalo, pretože je iná trasa na juh Európy z Košíc a iná z Bratislavy... Je teda predpoklad viacero destinácií a viac turnusov. Nie je však možné o plánovaní rekondícií na rok 2010 hovoriť až na rok, treba vyvolať na túto tému dis-kusiu už teraz! Preto Vás všetkých prosím, ktorí absolvovali či absolvujú v tomto roku pobyt pri mori, aby mi napísali na moju adresu alebo na aderesu zväzu svoje pocity, miesta destiná-cií, ktoré by vyhovovali našim členom, cestovnú kanceláriu, s ktorou majú tie najlepšie skúse-nosti... Toto všetko bude mať vplyv na smerovanie rekondícií v budúcom roku.

MUDr. Branislav Brežný

Moja adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.