19. marca 2010 bola ustanovujúca schôdza Poprad klubu SM pri SZSM. Je to, akoby to bolo iba pred pár dňami a predsa tohto roku sme oslávili už druhé výročie.

Ako zhodnotiť našu klubovú činnosť? Posúďte to sami.

Pri zakladaní klubu bolo 7 členov, teraz je nás 31. Z čoho pozostáva naša činnosť?

Niekedy sú to voľné stretnutia a dlhééééé debaty. Rady si dávané navzájom, niekedy odborné prednášky či už z oblasti medicíny, zamerané na naše zdravotné problémy, rehabilitačné cvičenia, prednášky z oblasti sociálnej, prezentácie firiem zameraných na pomoc pacientov so SM a imobilným pacientom, ale aj posedenia pri guláši v peknej prírode, či vianočné posedenie. Zorganizovali sme pre verejnosť aj výstavu umeleckých diel našich členov Stanky a Janka – výstavu obrazov, šperkov a rôznych umeleckých predmetov z drôtu. Lucián urobil v minigalérii Okresného súdu v Poprade výstavu fotografií „Nepoznané Grónsko“. V rámci klubových dní sme prežívali jeho zážitky z opakovaných ciest po Grónsku premietaním videofilmov a veľmi pútavým rozprávaním o cestách po Grónsku. Sám vydal dva diely knižných publikácií, ktoré daroval aj klubu a teraz si ich členovia navzájom vymieňajú a čítajú.

Zorganizovali sme tiež spoločné návštevy kultúrnych podujatí – divadelné predstavenia, filmové predstavenia, hudobné predstavenia, návšteva Aqacity, Vďaka pomoci občanov pri verejnej zbierke sme v roku 2011 mohli zabezpečiť rekondičný pobyt pre 13 našich členov, pacientov so SM.

Naše klubové stretnutia mávame pravidelne vždy poslednú stredu v mesiaci. V tomto roku sme začali s aktivitami v rámci projektu „Rehabilitácia – získavanie zručností členov Poprad klubu SM pri SZSM.“

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života našich členov a čiastkové ciele – zvýšiť kvalitu životného štýlu, osvojenie si nevyhnutných stravovacích návykov, celkové pozitívne ovplyvňovanie sociálno-kultúrnej a hodnotovej orientácie, rozšírenie poznatkov o zdravom spôsobe života a pomoc pri ich uplatňovaní v každodennom živote. 

Stanovené ciele chceme dosiahnuť organizovaním krúžkov na konkrétnu záujmovú činnosť /maľovanie na sklo, servítková technika, makramé, háčkovanie, modelovanie, vyšívanie,.../, organizovaním prednášok zameraných na zdravú výživu, stravovacie návyky pre pacientov SM, organizovaním prezentácií firiem s pomôckami pre pacientov so SM, organizovanie prednášok a poskytovanie odborných a praktických informácií o možnostiach získania kompenzačných príspevkov, rehabilitačné cvičenia pod odborným vedením fyzioterapeutky. U väčšiny pacientov nám spočiatku ide o nadobudnutie aspoň základných informácií o chorobe SM a poskytnutie možností si overiť svoju jemnú motoriku a podľa vlastných schopností a záujmu zapojiť sa do záujmovej činnosti klubu.

Realizácia projektu je dlhodobá, opakovaná za pomoci dobrovoľníkov a sponzorov.

Naši členovia sa aktívne zapájajú aj do akcií organizovaných Slovenským zväzom sclerosis multiplex. Jednou z takých akcií je aj Abilympiáda, z ktorej si stále donesú aj pekné ocenenia.

Je to dosť, alebo málo?

To nechceme posudzovať. Skôr vyslovujeme vďaku, že sme sa vôbec mohli stretávať, napriek našim zdravotným problémom. Veľkú vďaku všetkým našim blízkym a priateľom, ktorí nám pomáhajú a stále sú pri nás, najmä v ťažkých chvíľach. Veľké ďakujeme patrí všetkým sponzorom, dobrovoľníkom, ktorí nám od nášho začiatku pomáhali a vždy podajú pomocnú ruku.

Nuž a také prekvapenie k 2. výročiu pre nás pripravila p. Mgr. Jardeková

H.CH. predsedníčka klubu

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.