Celoslovenská konferencia pri príležitosti „WORLD MS DAY

Pri príležitosti celosvetového Dňa sclerosis multiplex Slovenský zväz SM v spolupráci s hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva SR pre neurológiu prof. MUDr. Petrom Turčánim, PhD. a pod záštitou ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Zvolenskej zorganizoval celoslovenskú konferenciu s názvom - Kvalita života pri SM. Konferencia sa uskutočnila dňa 24. mája 2013 v Bratislave v priestoroch hotela Mercure.

Program konferencie bol nabitý prednáškami a organizátori sa báli, že sa nedodrží časový harmonogram priebehu konferencie a niektoré plánované prednášky neodznejú. Prednášky boli rozdelené do dvoch blokov pred obedom a v popoludňajších hodinách odznel jeden blok prednášok.

Po úvodných slovách prezidentky SZSM Jarmily Fajnorovej, privítaní hostí, prednášajúcich a účastníkov konferencie sa ujal slova prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. Vo svojom vystúpení poukázal na úskalia diagnostiky a liečby SM a najmä poukázal na nové trendy v liečbe SM a meniacim sa pravidlám pri predpisovaní liekov. Z jeho prednášky vyplynuli niektoré zásadné informácie: Diagnostika a liečba SM je živý organizmus. Vedecko-technologická revolúcia nám dala do rúk silnú zbraň – magnetickú rezonanciu, ktorá je dostupná už na prvom stupni diagnostiky neurologických ochorení už v ambulancii neurológa, SM nevynímajúc. Ambulantný neurológ môže nielen diagnostikovať u pacienta SM, ale môže pomocou MRI sledovať priebeh a najmä účinnosť liečby. Vyzdvihol prínos centier pre liečbu SM s cieľom rozšíriť ich sieť po Slovensku / od 1.júla t.r. je otvorené nové centrum v Trenčíne, pozn. autora/. Liečba sa bude podávať pacientom podľa ich zdravotného stavu a potreby. Uviedol, že liečba na Slovensku kopíruje smernice v EU a uvádza ich do praxe v čo najkratšom čase. Pripomenul aj to, že nie každý liek u každého pacienta rovnako pôsobí, že nemusí pomôcť alebo dokonca môže stratiť svoju účinnosť. Preto je potrebné v pravidelných intervaloch liečbu SM prehodnocovať. Záverom povedal, že je milo prekvapený počtom účastníkov a ich záujmom o túto konferenciu a dúfa, že naše stretnutia, či konferencie s náplňou problematiky o skleróze budú konať i naďalej.

Pani doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. z SM centra v Košiciach predniesla prednášku „Kvalita života pri SM“. V jej prednáške rezonovala včasnosť diagnostikovania SM u pacienta a začiatok liečby už v prvých okamihoch stanovenia SM pacientovi. Včasnou a správnou liečbou pacienta sa môže oddialiť invalidita až o 10 rokov.

Pán doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. predniesol prednášku „Adherencia pri liečbe SM“. Pod adherenciou v tomto prípade rozumieme „prístup či pristupovanie pacienta“ k niečomu, najčastejšie k liečbe ochorenia. Poukázal na problematiku rôznej liečby, spolupráce pacienta s lekárom, na dodržiavanie liečby a liečebných postupov pacientom, na problematiku spätnej väzby pacient - lekár pri vzájomnom informovaní sa.

Pán doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD. vo svojom príspevku „SM v detskom veku“ upozornil prítomných, že demyelinizačné ochorenia vrátane klasickej SM sa vyskytujú aj u detí, nezriedka pred 10-tým rokom veku. K rýchlej a presnej klasifikácii demyelinizácií prispieva najmä diagnostika magnetickou rezonanciou. Problémom liečby demyelinizačných ochorení u detí môže byť použitie modernej liečby, ktorá sa podáva po dosiahnutí dospelosti...

Po prestávke, v druhom bloku dopoludňajších prednášok, bola nosnou témou rehabilitácia. Boli jej venované dve témy a tešili sa veľkej pozornosti prítomných. Obe prednášky veľmi zaujali poslucháčov, dotýkali ich každodenného praktického života a neboli pre osadenstvo auditória „teoretickými prácami“.

Pani PhDr. Kamila Řasová, PhD. predniesla prekrásnu prednášku na tému „Možnosti fyzioterapie u RS“. Poukázala na možnosti nielen klasickej rehabilitácie, ale aj na možnosti spojenia muzikoterapie a pohybovým vyjadrením hudby – tancom. Na videoprezentácii sme mali možnosť sledovať spoločný tanec skupiny zdravých tanečníkov a tanečníkov s SM. Premyslená choreografia spojená s odborným vedením rehabilitačným pracovníkom dokázala zotrieť rozdiel medzi zdravým a chorým. Pani PhDr. Eva Vasská predniesla prednášku na tému „ Skleróza multiplex a fyzioterapia“ Okrajovo sa dotkla problematiky prístupu lekára- rehabilitanta a fyzioterapeuta k pacientovi s SM a dôraz jej prednášky bol na nutnosť sústavnej, t.j. celoročnej, rehabilitácie pacienta pod odborným dozorom. Poukázala na nutnosť chcenia pacienta cvičiť, a to denne, na jeho motiváciu byť „fit“, lebo bez jeho aktívneho prístupu práca rehabilitačných pracovníkov vyznie naprázdno.

Videli sme i videozáznam z rehabilitácie pacienta s SM, ktorý práve cielenou rehabilitáciou a svojim aktívnym prístupom k rehabilitačnej liečbe si udržal nielen hybnosť, ale mohol pri svojom ťažkom postihu viesť motorové vozidlo.

Poslednou prednášku dopoludňajšieho programu bola téma pána Ing. Richarda De Riggu – „Intermitentná katetrzácia – prvá voľba liečby urologických komplikácií u pacientov s SM “. Pacienti s SM majú veľmi často obtiaže s močením. Pri poruchách vyprázdňovania močového mechúra, najmä pri retencii či reziduálnom objeme moču v mechúre po domočení a následnom častom močení malého množstva moču, je metódou prvej voľby riešenia tohto stavu autokatetrizácia. Je to postup, kedy pacient pomocou jednorazového močového katétra si vyprázdni močový mechúr v pravidelných intervaloch. Autokatetrizáciou si pacient zlepší kvalitu života. Vyhne sa opakovaným infekciám horných i dolných močových ciest či obličiek. Predĺži sa čas medzi dvoma močeniami, pacient sa môže venovať rehabilitácii, športu či pohybovým aktivitám, kultúre a pod. Zaškolenie autokatetrizácie urobí urológ, je veľmi jednoduchá, materiál hradí zdravotná poisťovňa v plnom rozsahu.

V popoludňajšom bloku prednášok odzneli štyri prednášky. Prvú tému - „Vplyv ošetrovateľstva na kvalitu života pacienta s SM “ predniesla Mgr. Renáta Lachová. Vo svojom vstupe upozornila na úlohu zdravotnej sestry v systéme starostlivosti o pacienta s SM, na komplexnosť problematiky, s ktorou sa sestra v styku s pacientom stretáva, na nezastupiteľosť sestry v liečebnom procese. Zdravotná sestra v modernom ponímaní liečebného procesu je vysokoškolsky vzdelaným ohnivkom systému, ktorý aktívne vstupuje do liečebného procesu a nie je možné ju pri liečbe pacienta s SM vynechať.

Pre nás, „psychologických laikov“, si ťažkú tému vybral PhDr. Grossman – „Možnosti zvládania záťaže pri SM pomocou kognitíne-behaviorálnych prístupov“. Prvým prekvapením v auditóriu bol fakt, že neurologická klinika v Martine má svojho psychológa, teda ďalšiu vednú odbornosť, ktorá sa aktívne zapája do liečby SM. Vysvetlil, že psychológ môže v mnohom pomôcť lekárovi neurológovi či psychiatrovi aj pri diagnostike rôznych ochorení, pri odhalení psychického rozpoloženia pacienta, môže aktívne vstúpiť do liečebného procesu. Vysvetlil napr., že depresívna nálada ešte neznamená depresiu ako chorobu, ako klinickú jednotku a preto nie je nutnosť medikamentózneho zásahu. Uviedol, že aj fyzický výdaj je ovplyvnený krátkodobým či dlhšie trvajúcim psychickým stavom človeka. Z jeho prednášky vyplynulo, že je vhodné viesť pacienta s SM aj psychológom a poukázal na jeho prospešnosť pre pacienta.

V programe nasledovali dve prednášky zo sociálnej oblasti: pani Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.- riaditeľka Odboru sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa venovala novým trendom v poskytovaní sociálnej starostlivosti a najmä problematike umiestňovania odkázaných v ústavoch sociálnej starostlivosti, o pripravovaných zákonoch. Pán Mgr. Michal Krivošík, riaditeľ odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím MPSVR SR sa v krátkom príspevku venoval možnosti integrácie pacienta s SM v spoločnosti.

Konferencia sa ukončila tesne po 16- tej hodine. Vedenia konferencie sa vynikajúcim spôsobom zhostila MUDr. Viera Hančinová – lekárka centra pre liečbu demyelinizačných ochorení z SM centra Ružinov. Na mieste zhodnotil priebeh konferencie MUDr. Branislav Brežný. Konferencia mala niekoľko ucelených častí - blokov. V prvom odzneli prednášky lekárov o diagnostike a liečbe SM, v druhom bloku to boli prednášky o rehabilitácii, v treťom bloku prednášok odzneli príspevky autorov, ktoré poukázali na možnosť ovplyvnenia priebehu demyelinizačného ochorenia aj inými, ako „zabehnutými“ postupmi. Príspevky riaditeľov odborov MPSVR SR boli skôr na úrovni budúcnosti, legislatívnych krokov, ktoré sa pripravujú.

Všetky prednášky boli vysoko odborné a rozšírili obzor vedomostí o skleróze multiplex všetkých prítomných. Najmä z prednášok o rehabilitácii vyplynuli niektoré postrehy: sami cvičíme málo, nemáme autorehabilitačné zostavy, ktoré „niekto“ na mieru pacienta zostaví a sleduje rehabilitačný proces.

Je potreba zacieliť rehabilitáciu pri SM nie ako celok ale „ušiť“ ju pre potreby jednotlivca. Je tiež potreba kontinuálneho vyhodnocovania rehabilitačného procesu a korekcie podľa aktuálnych potrieb pacienta. Je potreba vzbudiť u pacienta s SM „chcenie“ cvičiť, rehabilitovať, udržať si hybnosť čo najdlhšie.

Vďaka za tento krásny a užitočne strávený deň patrí nielen všetkým organizátorom a prednášajúcim, ale aj všetkým prítomným. Vďaka patrí aj pani MUDr. Ľubici Procházkovej, PhD. a pánovi prof., MUDr. Pavlovi Traubnerovi, PhD., ktorí v úzadí sledovali priebeh konferencie. Veď bez ich pričinenia by zväz nestál na takom pevnom základe a nemohol by rozvíjať takéto aktivity. Vďaka patrí i sponzorom konferencie, ktorí zabezpečili dôstojné priestory a občerstvenie pre účastníkov konferencie.

MUDr. Branislav Brežný

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.