Som rád, že som sa mohol zúčastniť stretnutia predsedov klubov SM, členov VR a RK SZSM v Turčianskych Tepliciach. Toto stretnutie bolo pre mňa osobne veľmi prínosné, nakoľko som sa dozvedel veľa dôležitých (a pre činnosť klubov potrebných) informácií, týkajúcich sa zväzu a aj jednotlivých klubov.

Veľmi inšpirujúca bola najmä práca v tematických skupinách, kde sme zisťovali možnosti užšej spolupráce klubov v geografickej blízkosti. Našli sme veľa možností a tém, ako sa môžu členovia klubov navzájom spoznávať a stretávať v rámci regiónu.

Zaujímavá bola tiež prezentácia jednotlivých klubov, kde predsedovia, príp. ich zástupcovia, predstavili doterajšiu činnosť klubov v tomto roku, plán činnosti pre rok budúci, pochválili sa zrealizovanými akciami, ale aj tým, v čom sa im v klube nedarí... a niektoré inšpirácie, či dobré nápady pravdepodobne využijeme aj v trnavskom klube.

Boli to naozaj plodné štyri dni a je len na nás, ako získané podnety a informácie uvedieme do života „doma“, t.j. vo svojich kluboch. Som skutočne rád, že máme podpísanú Dohodu o vzájomnej spolupráci so SZSM, a tak sa aj my, z klubu SM s plnou právnou subjektivitou, môžeme aktívne podieľať na činnosti SZSM a na skvalitňovaní života esemkárov vôbec.

Bc. Miloš Žambokréthy predseda Klubu SM Trnava

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.