Sclerosis multiplex. Dve slová. Pre niekoho nič neznamenajúce, pre iného však sú názvom ochorenia, ktoré ho bude sprevádzať po celý život. Nielen jeho, ale aj jeho rodinu, priateľov, spolupracovníkov, či celé okolie.

Vedecko-technologická revolúcia s množstvom vedcov vo výskumných ústavoch, farmaceutickom priemysle i v nemocniciach, spojilo svoje úsilie a jeho výsledkom bolo podstatné skrátenie potrebného času k definitívnej diagnóze tohto ochorenia a objavenie nových liekov významne ovplyvnilo jeho priebeh. Táto akcelerácia sa diala v ostatných cca 25 rokoch.

Napriek tomuto musíme smutne konštatovať, že sclerosis multiplex je neurologickým ochorením, ktoré najčastejšie vedie k invalidite postihnutého. Ešte v nedávnej minulosti sa to dialo v mladom veku, často už v prvých rokoch trvania ochorenia. Práve použitím nových liekov v liečbe sclerosis multiplex sa významne oddialila invalidizácia mladého človeka a tak sa môže venovať rodine, práci, a nie je odkázaný na sociálnu pomoc spoločnosti.

Neoddeliteľnou, v minulosti však hlavnou, súčasťou liečby sclerosis multiplex bola rehabilitácia. Presnejšie povedané – neurorehabilitácia. Tá historicky siaha až do 19. storočia. Výraznejšie sa uplatňovala v liečbe paralytických syndrómov pri liečbe detskej obrny (rehabilitácia podľa sestry Kenny ), po cievnych mozgových príhodách, pri extrapyramídových ochoreniach a podobne. Významným medzníkom v rozvoji neurorehabilitácie bol, po skončení II. svetovej vojny, rozvoj kúpeľnej starostlivosti – balneoterapie a zriaďovanie oddelení rehabilitácie a fyzioterapie v nemocniciach a poliklinikách. Určitým útlmom v rozvoji neurorehabilitácie a balneácie pacientov so sclerosis multiplex bolo obdobie po roku 1989, kedy sa menil názor na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pacientom vo všeobecnosti.

Možno k tomu prispela i skutočnosť, že sa v podstatnej miere podarilo ovplyvniť priebeh tohto ochorenia medikamentózne. Čas však preveril, že včasnou a cielenou rehabilitáciou po akútnom ataku ochorenia vieme poškodenie zdravia minimalizovať. Tiež sme postavení pred problém liečby primárne a sekundárne progresívnej formy sclerosis multiplex, kde nové lieky nemajú očakávaný efekt. A tak neurorehabilitácia je na prvom mieste v liečbe a udržiavaní fyzickej zdatnosti chorého.

Pacienti, združení v občianskych združeniach, zastrešujúcich chorých na sclerosis multiplex, sa opakovane zaujímali o stav rehabilitácie a balneoterapie na Slovensku. O možnosti poskytnutia neurorehabilitácie chorému, a to nielen po relapse ochorenia, ale i plánovane, na udržanie pracovnej schopnosti, či sebaobsluhy pri závažných neurologických postihoch.

Chcel by som pripomenúť opakované stretnutia vedenia Slovenského zväzu sclerosis multiplex, člena lekárskej rady SZSM, či členov SZSM a pacientov so sclerosis multiplex s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR p. profesorom MUDr. Petrom Turčánim, PhD., p. ministrom zdravotníctva MUDr. Viliamom Čislákom, či emeritným ministrom zdravotníctva MUDr. Richardom Rašim. Na týchto stretnutiach sa opakovane diskutovalo o potrebe poskytovania kúpeľnej starostlivosti pacientom so sclerosis multiplex každoročne a v indikačnej skupine „A“. Spoločným úsilím sa podaril ustáliť konsenzus na komplexnosť liečby sclerosis multiplex – medikamentóznej a neurorehabilitačnej. Kľúčovú úlohu v tomto hral pán profesor MUDr. Peter Turčáni, PhD., ktorému patrí naše veľké - DAKUJEME!

Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa o toto nádherné dielo zaslúžili. Hovorím to zámerne v množnom čísle, lebo jedinec by bol v tomto boji osamotený a dovoľujem si povedať, že aj neúspešný. Vieme že sclerosis multiplex, i keď je vo svojej podstate nevyliečiteľná, sa dá liečiť. Pacientom, ktorých je na Slovensku asi 8 tisíc, svitá pri komplexnej liečbe ich ochorenia nová nádej na udržanie dlhodobého zdravia.

P.S. Som neskromný, ak by som uvítal vybudovanie neurorehabilitačných nemocníc na Slovensku? Tieto nemocnice by slúžili na dlhodobú rehabilitáciu pacientom s neurologickými ochoreniami a po úrazoch mozgu a miechy. A na to potrebujeme nielen čas a vôľu, ale aj podporu Vás všetkých.

MUDr. Branislav Brežný

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.