Ostatnú dobu sa diskutuje otázka merania krvného tlaku (TK) v domácom prostredí na rôznych úrovniach – medicínskej i laickej verejnosti. Monitorovanie TK sa stalo rutinným vyšetrením pacienta pri každej návšteve lekára v ambulancii. Má to svoje opodstatnenie. Veď artériová hypertenzia (AH) svojimi orgánovými komplikáciami významne ovplyvňuje chorobnosť aj úmrtnosť obyvateľstva. AH je ochorenie, ktoré patrí k najdôležitejším rizikovým faktorom manifestácie a progresie aterosklerózy ciev mozgu, srdca i periférnych ciev na končatinách. A čo sa týka porúch pamäti, AH je pri ich vzniku najväčším rizikovým faktorom. Preto je potrebné zachytiť pacienta s AH čo najskôr, už v začiatku jeho ochorenia a primerane ho liečiť!

Vedecko-technická revolúcia neobišla ani taký prístroj, ako je tlakomer na meranie TK. Ešte si pamätáme klasické ortuťové tlakomery, kedy sa manžeta nafukovala ručne. Teraz sú v lekárňach, v predajniach zdravotníckych pomôcok i v internetových obchodoch v ponuke rôzne druhy polo či plno automatických tlakomerov, cenovo dostupných a ľahko ovládaných i laickou verejnosťou. Tým sa meranie TK stalo pohodlným a rýchlo dostupným vyšetrením v domácom prostredí.

Výhodou merania tlaku v domácom prostredí je najmä v tom, že poskytuje veľké množstvo meraní TK počas celého dňa, počas bežného života a pri pracovných aktivitách a tak poskytuje spoľahlivejšie posúdenie aktuálnych hodnôt TK. Vieme z praxe, že pacient je v strese pri cestovaní k lekárovi, či v čakárni ambulancie alebo pri meraní TK v ambulancii a tak hodnoty TK môžu byť týmto skreslené, zvýšené. Pre organizmus je meranie TK u lekára poplachová reakcia, ktorá môže pacientovi významne zvýšiť tlak. V literatúre sa popisuje, že systolický TK sa môže extrémne zvýšiť až o 75, diastolický až o 40 torrov. Opakovanými návštevami v ambulancii meraný TK sa znižuje, pretože sa znižuje stres u pacienta. Dopadom týchto zistení je, že liečba vysokého tlaku (okrem alarmujúcich hodnôt) začína až po cca trojmesačnom sledovaní pacienta.

Meranie TK v podmienkach mimo zdravotníckeho zariadenia poskytuje tak presnejší obraz o jeho obvyklých hodnotách v priebehu dňa, ktoré sa podľa situácie menia a sú závislé od mnohých faktorov. Súčasne takto namerané hodnoty sú reálnejšie pri posudzovaní zmien TK u normotonika alebo hypertonika. Všeobecne platí, že namerané hodnoty TK v domácom prostredí sú celkovo nižšie, ako hodnoty merané v zdravotníckom zariadení. Doma meraný TK napomáha odstrániť efekt neprimeranej tlakovej reakcie (fenomén „bieleho plášťa“), ktorý sa vyskytuje až u pätiny pacientov! To má veľký význam pri rozhodovacom procese pri liečbe pacienta s hypertenziou.

Počet meraní TK pacientom s kolísavým, resp. vyšším tlakom by mal byť 2x denne – a to pred užitím ordinovaných liekov. Takto získané hodnoty majú väčšiu výpovednú hodnotu pre lekára, ako merané hodnoty TK v ambulancii. Podľa potreby sa môže dohodnúť časový interval, kedy v priebehu dňa by bolo vhodné TK merať. Môže sa k hodnote TK poznačiť i pulz srdca a činnosť, ktorú sledovaná osoba vykonáva. Samozrejme, je možné merať TK aj mimo dohodnutého času merania a to v stave, kedy sa sledovaná osoba cíti neštandardne.

Sledovanie vlastného TK má veľký význam. Je totiž nielen kontrolou medikamentóznej liečby ale má aj prognostický význam. V priebehu dňa a noci TK fyziologicky kolíše, máme vytvorené tzv. diurnárne cykly. U pacientov, ktorým v noci poklesne TK viac ako o l0% v porovnaní s priemernou dennou hodnotou TK, majú väčšie riziko náhlych cievnych mozgových príhod, kardiovaskulárnych príhod a infarktov myokardu! S tým súvisí i závažnosť orgánových postihnutí (srdce, mozog, obličky...) a v konečnom dôsledku s tým súvisí i celková úmrtnosť pacientov s artériovou hypertenziu.

V ambulancii praktického lekára alebo internistu môžeme získať informácie o správnej technike merania TK. Tiež je vhodné mať „okalibrovaný“ tlakomer – teda porovnaný s tlakomerom svojho lekára. To preto, aby sa dali porovnávať výsledky merania TK doma a v ambulancii. Treba merať TK na tej hornej končatine, na ktorej je meraný vyšší tlak. Meraciu manžetu treba uložiť na rameno vo výške srdca. Určité problémy sa môžu vyskytnúť pri meraní TK pri fibriláciach predsiení srdca alebo pri nepravidelnom pulze (arytmia). Novodobé tlakomery túto situáciu vedia vyhodnotiť a je potrebné informovať najmä o náhlej zmene meraných hodnôt svojho lekára, ktorý určí ďalší postup.

Posledný medzinárodný dohovor, kedy hovoríme o zvýšenom tlaku, definuje jeho hodnotu: systolický TK 135 torrov a viac, diastolický TK 85 torrov a viac.

Zhodnotenie tlakovej krivky u pacienta by malo:

  1. potvrdiť diagnózu artériovej hypertenzie
  2. identifikovať príčiny sekundárnej hypertenzie
  3. stanoviť úroveň cerebrovaskulárneho a kardiovaskulárneho rizika, poškodenie cieľových orgánov a prítomnosť pridružených ochorení a pridružených klinických stavov (ktoré zväčša bývajú klinicky nemé)

Meranie TK v domácom prostredí odporúčame tým, ktorý majú labilný, kolísavý alebo zvýšený TK nameraný v zdravotníckom zariadení. Výhodne ho môžeme použiť i pri monitoringu TK s medikamentózne dobre kontrolovanou hypertenziou. Tiež ho môžeme použiť pri podozrení na hypertenziu „bieleho plášťa“ alebo pri maskovanej hypertenzii. Korektné meranie TK pri hodnotení pacienta v počiatočnom štádiu hypertenzie je rozhodujúcim faktorom a významne sa podieľa na ďalšom osude pacienta.

SM, ako ochorenie, ktoré postihuje mozog, vytvára lézie v mozgovom tkanive a tým vzniká v klinickom neurologickom obraze neurologický deficit. Vieme, že nie všetky lézie sa vyhoja „ad integrum“, teda úplne. Prakticky vždy zistíme reziduálny nález, ktorý ischémiou nervového tkaniva mozgu pri akcelerácii TK môže byť akcentovaný. Nie vždy sa môžeme bez zobrazovacích metodík rozhodnúť, či novovzniknutý obraz je na teréne ataku demyelinizácie alebo na teréne ischémie mozgu. Liečba týchto ochorení je rôzna, a ak sa dokonalo nerozozná príčina zhoršenia, môžeme pacientovi nesprávnou liečbou poškodiť.

Ktosi múdry niekedy v minulosti povedal, že hranica medzi mladým a starým je vo veku 45 rokov. Niet pochýb, že starneme. Tiež niet pochýb, že vo vyššom veku je exponenciálny nárast záchytnosti vysokého krvného tlaku. A aby nás namerané vysoké hodnoty tlaku, a nedajbože už komplikácie z neho nezaskočili, je vhodné, aby sme si „vypýtali“ k narodeninám tlakomer.

MUDr. Branislav Brežný

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.