Dňa 3. mája 2017 sa aj u nás, v Leviciach konalo vyvrcholenie niekoľko týždňového snaženia v súvislostiach s organizovaním osláv ,,Svetového dňa SM,, - World MS DAY, ktorý má za cieľ mobilizáciu a šírenie celosvetového hnutia sclerosis multiplex (SM) s podporou zdravých ľudí, aby rozvinuli debatu o svojich skúsenostiach s SM, darmi alebo finančne podporili ľudí postihnutých SM, prípadne iným akýmkoľvek vhodným spôsobom sa podieľali na výskume SM a vývoji inovatívnych metód medicínskych postupov liečenia.

Prípravu podstaty tejto edukačnej činnosti v našom meste sme rozdelili do niekoľkých etáp a to, z hľadiska formálneho na administratívnu, čo spočívalo v príprave dokumentov nadväzujúcich na povolenie vydané pre Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) a z hľadiska vecného na oslovenie študentov - dobrovoľníkov, ktorí by v daný deň náhodných okoloidúcich občanov, s ich súhlasom, za dobrovoľný príspevok, obdarovali slnečnicou a edukačnou brožúrou; ako aj na zabezpečenie možnosti vykonať túto činnosť na pôde určenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, a taktiež na prípravu košíkov na prenášanie slnečníc a ostatných pomôcok, zapečatenia pokladničiek a pod.. Príprava košíkov bola realizovaná v rámci organizácie tvorivých dielní členmi nášho klubu. Za vedúcu osobu praktickej časti výroby košíkov bola určená Anna Vasarábová, ktorá svoju úlohu zvládla výborne. Nápad vyrobiť košíky na tento účel bol predostretý Františkou Staroňovou.

Vzhľadom ku krátkej dobe v súvislosti s výkonom predsedníckej funkcie mojej osoby skúsenosti s prípravou, ako aj so zabezpečením priebehu takejto udalosti, boli od počiatku na bode nula. Názor väčšiny členov klubu k tejto činnosti bol vyhranený už niekoľko rokov spätne. Preto obavy v určitých smeroch, s prihliadnutím na možné mimoriadne udalosti a obavy zo zásadného charakteru naplnenia cieľa tohto dňa boli na mieste, aj tie týkajúce sa premenlivosti počasia. Snaha myslieť na všetko možné aj nemožné v rámci príprav Dňa slnečníc bola nekonečná. Orientáciou vo všeobecne záväzných predpisoch sa teoretická časť verejnej zbierky dá zvládnuť úspešne a pomerne v krátkom čase, avšak tá praktická sa musela oprieť o skúsenosti iných subjektov, s ktorými sme my, esemkári v priamom alebo nepriamom kontakte.

Nesmiernu dávku empatie a spolupatričnosti nám od prvotného momentu preukázala Obchodná akadémia so sídlom v Leviciach (škola) spolu s pedagogickým zborom a Levické Mliekarne, a. s. so svojim vedením a zamestnancami. Oba tieto subjekty priamo zabezpečovali, ovplyvňovali zásadné okolnosti organizácie priebehu týchto momentov a zúčastnili sa aktívne, spolu s nami esemkármi z Levíc a slnečnicami dekorovanou verejnosťou, na oslave Dňa slnečníc. Študenti tejto školy v štyroch dvojiciach s bielymi košíkmi, naplnenými už spomínanými slnečnicami, zaplavili ulice Levíc od skorých dopoludňajších hodín a ponúkali symbol osôb trpiacich SM–kou, spolu s materiálom určeným na vzdelávanie. Jedna dvojica začiatok tejto činnosti uskutočnila v priestoroch spomenutej Levickej Mliekarne, ktorej sídlo je značne vzdialené od miest, kde verejná zbierka prebiehala a tak škola zabezpečila aj úkony súvisiace s ich prepravou. Po ukončení činnosti v Levickej Mliekarni táto dvojica pokračovala vo vytýčenej úlohe v uliciach mesta. V rámci výchovného a vzdelávacieho procesu sa škola venuje činnostiam, ktoré súvisia s pomocou slabším alebo inak postihnutým občanom, skupinám občanov, respektíve pomoci deťom. Takto vybudovaný súcit u mladých ľudí je hodnotnou vlastnosťou do budúcnosti, predovšetkým v nadväznosti na súčasnosť.

V uvedený deň pocity mojej osoby – predsedníčky Klubu SM Levice pri SZSM - možno označiť za výnimočne zmiešané, z dôvodu spomínaných obáv rôzneho charakteru, avšak s postupným plynutím času radostné z hladkého priebehu akcie. Nadšenie nás všetkých nad Dňom slnečníc bolo umocnené nielen účasťou, ale aj podporou, predovšetkým morálnou, zo strany Jarmily Fajnorovej, prezidentky SZSM, spolu s manželom Karolom u nás v Leviciach. Po úvodných a uvítacích slovách, chvíli strávenej oddychom po dlhej ceste od Zemplína a krátkej voľnej debate o usporiadaní udalostí organizovaných SZSM v dohľadnej dobe, do ktorej sa zapojili všetci členovia klubu, sa prezidentka spolu s členkou výkonnej rady SZSM a členkou levického klubu SM Máriou Šumerajovou a podpredsedníčkou levického klubu SM Mgr. Zuzanou Zdychavskou, odobrala do ulíc mesta, za účelom vstupu do dekorácie okoloidúcich občanov, rozdávania vzdelávacieho materiálu a účasti na verejnej zbierke. K dispozícii mali košík so slnečnicami, dokumenty a pokladničku; všetko to, čo s tým súviselo a čím boli vybavení aj študenti – dobrovoľníci. Čas strávený v uliciach mesta nemožno vzhľadom k ich zdravotnému stavu porovnávať s tým, ktorý tam bol strávený mládežou, avšak myšlienku edukačnej činnosti dôstojne naplnili. Občianske právo kontroly povolení v skupinke s pani prezidentkou bolo v krátkom čase využité jednou náhodnou osobou.

Vydarenú akciu, či už jej organizáciu alebo priebeh, bolo možné merať dobrou náladou esemkárov, aj napriek ťažko prekonávanej únave. Svedčil o tom aj fakt, že čas neúprosne plynul bez toho, aby si to niekto všimol. V odpoludňajších hodinách bolo zabezpečené zhromaždenie všetkých pokladničiek a nasledovalo prepočítavanie ich obsahu. V rámci osláv Dňa slnečníc 2017 sa spolu rozdalo 460 slnečníc, zhodné množstvo edukačných brožúr a na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia sa vyzbieralo 418,14 eur.

Pri príležitosti tohto dňa srdečne ďakujem Obchodnej akadémii, Levickej Mliekarni, Mestu Levice a všetkým, ktorí pri nás stáli a stále stoja pri odovzdávaní cenných vedomostí a skúseností v súvislostiach so zákernou chorobou. Pomohli ste mnohým našim členom a ich rodinám, a nesmierne si vážim, že pracujete aj na tom, aby sa o problémoch ľudí postihnutých diagnózou SM, dozvedela široká verejnosť. Je to dôležité tak kvôli včasnej diagnostike nových prípadov, ako aj najmä preto, aby sme pochopili problémy týchto ľudí a neboli k nim ľahostajní. Odviedli ste veľký kus práce, preukázali ľudskosť a obetavosť.

Angela Wieslová, Levice

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.