Dňa 2. marca 2017 sme sa - esemkári z Levíc - stretli za účelom uskutočnenia Výročnej členskej schôdze klubu. Jej priebeh sa konal v útulných spoločenských priestoroch určených pre priateľov a hostí vojenského múzea v Pohronskom Ruskove. Programovú časť otvorila a schôdzu viedla predsedníčka klubu, ktorá každého na úvod úprimne privítala a vyslovila radosť nad počtom zúčastnených členov klubu. V rámci vedenia schôdze informovala prítomných o plánoch činnosti klubu na rok 2017, ako aj o programe a podujatiach organizovaných Slovenským zväzom sclerosis multiplex. Vzhľadom k nepriaznivej finančnej situácii v levickom klube, a v tej súvislosti aj k snahe uskutočniť tohtoročné plány, predsedníčka vyslovila informácie o podniknutých konkrétnych krokoch spolu s ostanými členmi v mesiaci január a február tohto roku, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu našich aktív. Rozpočet, zostavený na základe predpokladaného vývoja a podľa predchádzajúceho obdobia, členovia klubu jednohlasne schválili. Spracovanie formálnych a vecných záverov výročnej členskej schôdze si za úlohu určila predsedníčka klubu spolu so Zuzkou Mrázovou.

Po oficiálnej časti schôdze boli členovia klubu zo strany prevádzkovateľov múzea pohostení domácimi zabíjačkovými špecialitami. Ako dezert boli podávané punčové a orechové zákusky. Počas posedenia pri káve prebiehala voľná diskusia zúčastnených na témy, ktoré boli predmetom tejto schôdze a na udalosti prebehnuté v rodinách jednotlivých členov od posledného stretnutia.

Dokonale posilnení občerstvením, nám bola ponúknutá dobrovoľná prehliadka múzea spolu s odborným výkladom, ktorú viedol a osobne vykonával zakladateľ, zriaďovateľ, majiteľ a prevádzkovateľ v jednej osobe, Ladislav Žakovič mladší. Múzeum bolo od počiatku postupne rozširované za pomoci Ladislava Žakoviča staršieho a ostatných rodinných príslušníkov, priateľov a známych. V neposlednom rade sa na dnešnej podobe múzea významným spôsobom, teda formou spolupráce a poskytnutia vojenskej techniky, podieľal aj Vojenský historický ústav Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Aktuálne múzeum tvorí výnimočnú súkromnú zbierku bojových vozidiel, diel, ručných zbraní, prílb, vyznamenaní, dokumentov a predmetov používaných počas prvej a druhej svetovej vojny, čo sme mohli pozorovať formou rozsiahlych artefaktov. Život vojakov, osudy jednotlivých občanov sú prezentované nielen formou panoptika, ale aj bojovými scénkami. Dĺžka prehliadky múzea s výkladom trvala asi 90 minút, exponáty sme si prehliadli na ploche približne 900 m2 a najcennejším zberateľským predmetom múzea je prilba, cez ktorú prerástol strom. Zbierka obsahuje aj plne funkčný tank T34/85. Taktiež je potrebné spomenúť odbornosť na vysokej úrovni, ktorou nám boli podané vysvetlenia pri prehliadke múzea, ako aj srdečnosť a zanietenosť vo vzťahu k určitým dejinným udalostiam zo strany majiteľa. Nemožno vysloviť pochybnosti o tom, že jeho práca mu je poslaním a vášňou zároveň. Kvalifikovaný výklad bol obohatený o neuveriteľne zaujímavé príbehy, ktoré sa udiali pri rôznych zisťovaniach alebo pátraniach v súvislosti s nájdenými predmetmi. Medzi najzaujímavejšie sa radí príbeh letca MKHL maďarského pôvodu, ktorého telesné pozostatky boli nájdené majiteľom v roku 2008 v neďalekom okolí. Zabezpečil určenie totožnosti tohto letca a po dlhoročnom húževnatom zisťovaní boli identifikovaní a kontaktovaní aj žijúci rodinní príslušníci. Taktiež majiteľ zabezpečil stretnutie pozostalých tejto zosnulej osoby na pôde múzea. Medzi najnovší úspech múzea, podľa slov majiteľa, patrí natočenie záberov bojových ukážok a situácii v januári tohto roku v podmienkach obohatených značnou snehovou nádielkou, keďže vzhľadom k charakteru počasia v týchto zemepisných šírkach a k nedostatku snehovej pokrývky nebolo možné dlhé roky vyrobiť filmové zábery takéhoto typu. Zábery sú vo vysokej kvalite a divák by nepochyboval o ich autentickosti z hľadiska obdobia vojny, pokiaľ by nebol oboznámený s okolnosťami ich vzniku.

Po ukončení prehliadky boli členovia nášho klubu príjemne prekvapení výsledkom spojenia členskej schôdze spolu s poznávaním našich dejín a nikto zo zúčastnených neskrýval nadšenie z hodnotného popoludňajšieho zážitku. Prehliadka spolu s výkladom zaujala aj toho, kto sa nezaujíma o časť našich dejín predstavovanú na tomto mieste. O vydarenej akcii svedčila aj príjemná pretrvávajúca nálada napriek nesmiernej únave esemkárov, ako aj jej časové predĺženie.

Za umožnenie vykonať a organizačne zabezpečiť túto Výročnú členskú schôdzu v mene predsedníctva a členov SM Klubu Levice pri SZSM, patrí úprimné srdečné poďakovanie rodine Ladislava Žakoviča z Pohronského Ruskova.

VČS Levice 

Viktor Wiesl, Levice

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.