Dňa 14. júna 2017 Mesto Levice usporiadalo stretnutie s predstaviteľmi Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v zložení JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Eva Megová, JUDr. Eva Arnoldová a Mgr. Ľubica Vyberalová a zástupcov štátnych inštitúcii, verejných aj mimovládnych organizácii pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím, ako aj so samotnými obyvateľmi regiónu. Na tejto udalosti, ktorá prebiehala v sobášnej sieni mestského úradu, bola zabezpečená aj účasť zástupcu z našej členskej základne.

Na úvod týchto momentov primátor mesta Ing. Štefan Mišák, podaním ruky každému zúčastnenému zvlášť, vyjadril srdečné privítanie osobne. Pani komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím predstavil prítomným zástupca primátora RNDr. Ján Krtík.

V rámci prezentácie sa komisárka venovala témam, ktoré pojednávali o špecifickom výkone jej funkcie a funkcie zriadeného úradu. Náplň činností sa významne podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím a ich podporu. Detailne bolo prezentované obdobie zakladania úradu, jeho kompetencie, ciele a aj výsledky za obdobie desiatich mesiacov roka 2016. Pôsobnosť, postavenie komisára a podmienky výkonu tejto funkcie, sú ustanovené zákonom č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Program tímu komisárky bol obohatený o návštevu chránenej dielne v Leviciach, ktorá sa venuje marketingovým službám, pracovnému a reklamnému textilu. V neďalekej obci Krškany vykonali návštevu zariadenia sociálnych služieb Domum. V popoludňajších hodinách v budove mestského úradu pokračovali stretnutia individuálneho charakteru s občanmi regiónu, za účelom spisovania podnetov v súvislostiach patriacich do pôsobnosti úradu, ktoré z dôvodu značného záujmu zo strany občanov, prebiehali do neskorých večerných hodín.

Klub SM Levice pri SZSM ďakuje aj touto formou za podanie cenných informácií všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a priebehu tohto dňa.

Angela Wieslová, Levice

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.