O modernej liečbe sclerosis multiplex (SM) sme hovorili už v minulých číslach našej Nádeje. O DMT (Disease Modifying Treatment) liečbe sme hovorili skôr vo všeobecnosti, nie však vo vzťahu k liečbe tehotných pacientiek s SM. Gravidné ženy sú špecifickou skupinou žien. Bezpečnostný profil má vypracovaný každý liek a v príbalových letákoch sa dozvieme o možných nežiadúcich účinkoch lieku, o ich častosti výskytu a aj o tom, či je bezpečné ten- ktorý liek bezpečne užívať počas tehotnosti.

V súčasnosti nemáme k dispozícii relevantné údaje, ktoré by hodnotili účinok DMT lieku na plod. Preto platí zásada, že DMT liečba má byť počas gravidity pozastavená.

V praxi sa stretávame s dvoma možnými alternatívami prístupu liečby a gravidity pacientky s SM: Jednou alternatívou je zistenie, že pacientka s SM, ktorá je na DMT liečbe, neplánovane otehotnie. Druhou alternatívou je plánovaná gravidita. V prvom prípade sa treba vysporiadať s otázkou, či podávaná DMT liečba môže poškodiť plod. V druhom prípade máme dostatok času na to aby sme sa mohli v dostatočnom predstihu pripraviť na graviditu a zaviesť opatrenia, aby plod nebol ani potenciálne poškodený. Každý liek má inú farmako-kinetiku, polčas rozpadu a eliminácie z organizmu. Preto je potrebné každý liek a liečbu SM pacientky hodnotiť individuálne.

Interferóny a glatirameracetát sú preparáty, o ktorých vieme (tu máme dostatok údajov), že pri podávaní týchto liekov v prvom trimestri nedochádza k nežiadúcim tehotenským komplikáciám alebo malformáciam (vrodené vývojové chyby)plodu. Preto je možné liečbu vysadiť až po potvrdení gravidity.

Iné používané lieky majú dlhší polčas rozpadu a eliminácie z organizmu a preto stratégia liečby je iná. Dimerthylfumarát sa odporúča vysadiť dva týždne pred plánovaným otehotnením. V prípade nežiadúcej gravidity liečbu treba vysadiť ihneď pri zistení tohto faktu. Máme len málo informácií v literatúre, o ktoré sa môžeme oprieť, percento malformácií však nie je vyššie oproti ich bežnému výskytu. Musíme však byť opatrní a neohroziť ďalším podávaním dimethylfumarátu plod.

Pri používaní teriflunomidu, vzhľadom s veľmi pomalej eliminácii z organizmu, je potrebné ho vysadiť až 2 roky pred plánovanou graviditou. Táto dlhá doba bez liečby pacientky však môže znamenať relapsy a destabilizáciu pacientky. Preto podávame lieky na zrýchlenie eliminácie lieku z organizmu a následne môžeme plánovať graviditu. Na zvieracích modeloch sa vyskytol teratogénny efekt (kardiovaskulárne malformácie), ale v ľudskej populácii sa to nepotvrdilo (možná štatistická chyba malých čísel).

Tiež pri podávaní fingolimodu sa vyskytli spontánne potraty plodov i malformácie plodov, ale štatistické čísla nie sú rozdielne oproti bežnej populácii. Napriek tomu sa odporúča fingolimod vysadiť dva mesiace pred plánovaným otehotnením.

Alemtuzumab je infúzny preparát a javí sa ako optimálny liek pri plánovaní gravidity. Odporúča sa plánovať graviditu štyri mesiace po poslednej infúzii.

Liečbu SM - najmä DMT liečbu - riadia lekári v centrách pre liečbu SM. Tu sa určuje plán liečby, monitoruje sa priebeh ochorenia a určuje stratégia ďalšieho postupu. Pri plánovanej gravidite na prvom mieste musí byť benefit pacientky. V zásade máme dve možnosti: buď vysadiť liečbu pred plánovanou graviditou alebo hneď po potvrdení gravidity. A tu je potrebné sa zodpovedne rozhodnúť. Štúdie venované počtu spontánnych potratov v prvom trimestri nepotvrdili ich vyššie percento u pacientiek s SM liečenými DMT liekmi a malformácie plodu boli na hornej hranici výskytu v bežnej populácii zdravých tehotných žien. Malformácie plodov nemali uniformný charakter, takže sa potvrdilo, že malformácie, ak sa vyskytli pri liečbe DMT liekmi, nesúvisia s podávaným liekom.

Literatúra sa zhoduje, že bezpečnostný profil DMT injekčných liekov prvej línie je dobrý a liečbu môžu pacientky absolvovať do potvrdenia gravidity. Je nutná úzka spolupráca pacientky a lekára. Plánovanie gravidity, tak intímnej doby života ženy, sa javí ako medzník zlepšujúci kvalitu života ženy. Kým v minulosti sme ženy skôr od tehotnosti odhovárali, teraz máme možnosti prispieť k naplneniu života ženy - matky.

Zhrnutie faktov:

 • Nie sú dôkazy o tom, že by SM škodila nenarodenému dieťaťu.
 • Dojčenie dieťatka nie je vylúčené, i keď je dôležité upozorniť, že môžu byť obmedzenia kvôli liečbe.
 • Začatie liečby SM DTM liekmi počas gravidity je kontraindikované.
 • Ak pacientka počas liečby SM DTM preparátmi otehotnie, nie je to automaticky dôvod na interrupciu. Z medicínskeho hľadiska rozhodnutie o ukončení gravidity je prísne individuálne.
 • Liečba akútnych atakov SM a relapsov, je možné aj v tehotenstve kortikoidmi.
 • Problematiku starostlivosti o dieťa a otázky sociálneho zabezpečenia je potrebné riešiť vopred.
 • Je potrebné si naplánovať pomoc príbuzných a prípadne i iných ľudí počas trvania tehotenstva, a aj po pôrode dieťaťa. Ak je možné, po pôrode naplánovať životnému partnerovi dovolenku.
 • Dlhodobý priebeh SM zostáva nezmenený.
 • Tehotenstvo vyvoláva zmeny v imunitnom systéme a môže preto pozitívne ovplyvniť priebeh SM.
 • Výskyt relapsov sa významne znižuje počas všetkých troch trimestrov gravidity, najmä však v poslednom trimestri.
 • V popôrodnom období sa môže aktivita SM obnoviť, najmä v prvých mesiacoch po pôrode. Preto včasné začatie liečby po pôrode môže tomuto zabrániť.
 • Dojčenie ani pôrod nemajú negatívny vplyv na priebeh SM.
 • Nie je zaznamenané zvýšené riziko vzniku SM pri užívaní perorálnej antikoncepcie (kontracepcii). Negatívne účinky perorálnej antikoncepcie na už existujúce ochorenie SM sú nepravdepodobné.

MUDr. Branislav Brežný

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.