Povinnosť osobného asistenta je odovzdať do zdravotnej poisťovne do 31. mája 2014 tlačivo Oznámenia o príjmoch za rok 2013:

Základnou povinnosťou voči zdravotnej poisťovni u osobného asistenta (na základe § 23 odsek 16 zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.), ktorý má príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta a ktorému vznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie, je zaslanie „Oznámenia o príjmoch za rok 2013“ zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného a to v termíne najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva. Do tlačiva uvedie rozdiel príjmov a výdavkov z výkonu činnosti osobného asistenta uvedených v daňovom priznaní za rok 2013. Tlačivo „Oznámenie o príjmoch za rok 2013“ (ustanovené podľa § 19 ods. 23) je k dispozícii na internetových stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní alebo priamo na ich pobočkách. Pri vypĺňaní tohto tlačiva je dôležité uviesť správny kód (A, B, C, D) v II. ODDIELI, ktorý zdravotnej poisťovni slúži na identifikáciu typu platiteľa poistného (pod kódom D sa nachádza aj činnosť osobného asistenta). Ak bol poistenec počas roka viacerými typmi platiteľa poistného, uvádzajú sa príslušné kódy, napr. keď osoba popri svojom hlavnom zamestnaní vykonáva OA, tak uvedie kódy A a D.

V prípade ak osobnému asistentovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013 (jeho zdaniteľné príjmy, teda nielen príjmy z výkonu činnosti osobnej asistencie, nepresiahli sumu 1 867,97 €) nemusí uvedené tlačivo do zdravotnej poisťovne predkladať.

Tlačivá

Na základe viacerých dotazov a nezrovnalostí v súvislosti s povinnosťami osobného asistenta voči zdravotnej poisťovni sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva o stanovisko k tomuto problému. Stanovisko SZSM a náš výklad zákona č. 580/2004 Z. z. sa líšil od stanoviska a od informácií poskytovaných inými združeniami zastrešujúcimi občanov s ŤZP, ktoré uvádzajú povinnosť osobného asistenta podať "Oznámenie poistenca/platiteľa poistného" spolu s kópiou zmluvy o výkone OA. Naše stanovisko na základe výkladu vyššie uvedeného zákona bolo, že osobný asistent na základe novely zákona túto povinnosť už nemá. V rámci odpovede z Ministerstva zdravotníctva môžme konštatovať, že naše stanovisko a náš výklad zákona je správny a teda informácie, ktoré sú zverejnené na našej webovej a facebookovej stránke sú pravdivé a v súlade s platným zákonom.

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov platného do 31.12.2012 mal osobný asistent po uzavretí zmluvy o výkone OA povinnosť doručiť zdravotnej poisťovni "Oznámenie poistenca/platiteľa poistného" spolu s kópiou zmluvy o výkone OA. Novelou tohto zákona, ktorá je v platnosti od 1.1.2013 sa táto povinnosť zrušila, čo znamená, ak sa osoba stala osobným asistentom po 1.1.2013, nevyplýva jej táto oznamovacia povinnosť (táto povinnosť prechádza na Ústredie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny). Povinnosťou osobného asistenta voči zdravotnej poisťovni ostáva odovzdať "Oznámenie o príjmoch z výkonu OA" za príslušný rok, ktoré má povinnosť odovzdať každý osobný asistent do konca mája kalendárneho roka v prípade, že mu vznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie.

Na základe§ 22 ods. 2 písm. g) zákona č. 580/2004 Z. z. je osobný asistent povinný poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni. Z uvedeného vyplýva, že zdravotná poisťovňa môže vyzvať poistenca na splnenie si oznamovacej povinnosti.

To znamená, že osobní asistenti už túto povinnosť zákonom stanovenú nemajú a nehrozí im tak žiadna sankcia, ale na základe vyzvania zdravotnej poisťovne uvedené doklady musia doložiť, resp. zdravotná poisťovňa by tieto doklady mala prevziať aj na základe dobrovoľného doručenia týchto dokladov osobným asistentom.

Ing. Zuzana Dvořáčková

Prílohy

pdf.png Kópia odpovede Ministerstva zdravotníctva SR často sťahovaný
(1 hlas)

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR - povinnosť OA voči ZP

Dátum 11.07.2013 13:00:17 Jazyk  Slovensky Veľkosť 45.38 KB Stiahnúť 757 Stiahnuť

Agentúry osobnej asistencie vyhľadávajú osobných asistentov pre záujemcov, užívateľov osobnej asistencie a vedú ich databázu. Nájdete ich na uvedených adresách.

Organizácia muskulárnych dystrofilikov v SR
AGENTÚRA OSOBNEJ ASISTENCIE
Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2
Tel: 02/4341 1686 Tel./fax : 02/4341 0474
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Internet: www.omdvsr.sk
Ako sa tam dostanete: konečná trolejbusov č. 204, 205 Autobusy č. 65, 67 zastávka Rádiová

Táto agentúra poskytuje poradenstvo pre celé Slovensko.
Centrum samostatného života n.o.
Tehelná 26
831 03 Bratislava 3
Tel: 02/ 4445 1923
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
len pre: Bratislavu a blízke okolie.

Odvody do Sociálnej poisťovne

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti dvoch noviel zákonov č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 1.1.2013 mení odvodový systém na Slovensku, ktorý sa dotýka aj výkonu činnosti osobných asistentov a opatrovateľov osôb s ťažkým telesným postihnutím. Na základe uvedených noviel zákonov nedochádza k zásadným zmenám dotýkajúcich sa opatrovateľov alebo osobných asistentov osôb s ŤZP, ktorí budú v rámci odvodov na dôchodkové poistenie naďalej poistencami štátu, avšak len v tom prípade, že súčasne s touto činnosťou nebudú vykonávať inú činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo inej dohody. Rovnako naďalej ostáva v platnosti skutočnosť, že štát neplatí za osobných asistentov a opatrovateľov odvody na nemocenské poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Bližšie informácie ohľadne zmien aj s konkrétnymi odvolávkami na jednotlivé relevantné paragrafy zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov [1] sú uvedené nižšie.

Podľa § 15 ods. 1 písmena e) zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za: fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie a fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne, v rozsahu najviac 12 rokov a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie. Stále je potrebné zdôrazniť, že osobný asistent musí podľa § 229 ods. 5 zákona č. 461/2003 sám podať v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska prihlášku na dôchodkové poistenie prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (podľa § 22 ods. 1 zákona č. 461/2003) z dôvodu výkonu osobnej asistencie a na dôkaz predloží zmluvu o výkone osobnej asistencie. Doba tohto poistenia môže byť najviac 12 rokov. Vyššie zmienený zákon (§ 138 odsek 14) určuje vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu vykonávajúcu OA mesačne vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Vyššie uvedené informácie ostávajú naďalej v platnosti, ale v prípade ak osobný asistent alebo opatrovateľ osoby s ŤZP vykonáva popri tejto činnosti ešte aj činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, tak sa musí riadiť podľa informácií poskytnutých Sociálnou poisťovňou [2], ktorá „upozorňuje poistencov štátu, že ak pracujú na dohodu, od 1. januára 2013 nebudú spĺňať jednu z podmienok byť poistencom štátu, pretože budú dôchodkovo poistení ako zamestnanci z tohto právneho vzťahu (z dohody). Ide o tých poistencov, za ktorých poistné na dôchodkové poistenie platí štát z dôvodu starostlivosti o dieťa (napríklad matky na rodičovskej dovolenke), poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo z dôvodu výkonu osobnej asistencie. To znamená, že ak takéto osoby v minulosti podali prihlášku na dôchodkové poistenie, sú povinné podať odhlášku z dôchodkového poistenia najneskôr do 9. januára 2013. Dôchodkové poistenie im zanikne 31. decembra 2012. Odhlásia sa v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu.“

V sumáre to teda znamená, že opatrovateľ alebo osobný asistent osoby s ŤZP bude v rámci odvodov na dôchodkové poistenie naďalej poistencom štátu, ale len v tom prípade, že súčasne s touto činnosťou nebude vykonávať inú činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo inej dohody.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Osobní asistenti vykonávajúci osobnú asistenciu ŤZP osobám sú podľa zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov § 11 ods. 7 písm. u) poistencami štátu, a preto nemusia platiť odvody do ZP z príjmu za výkon OA.

V rámci novely zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. došlo k zmene aj v povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni, kedy osobní asistenti už nie sú zahrnutí v okruhu osôb, ktoré majú povinnosť odovzdať vyplnené tlačivo „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“ a doložiť kópiu Zmluvy o výkone osobnej asistencie (§ 23 ods. 1 písm. a), b), d), ods. 8 a 11 vyššie zmieneného zákona). Uvedená novela zákona je platná od 1.1.2013, čo znamená, ak sa uvedená osoba stala osobným asistentom po 1.1.2013, nevyplýva jej oznamovacia povinnosť. Pred týmto dátumom mala osoba vykonávajúca osobnú asistenciu oznamovaciu povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovne, že sa stala osobným asistentom (odovzdať vyplnené tlačivo „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“ a doložiť kópiu Zmluvy o výkone osobnej asistencie) bez ohľadu na to, či mala súbežne aj iného platiteľa poistného.

Základnou povinnosťou vo či zdravotnej poisťovni u osobného asistenta (na základe § 23 odsek 16 zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.), ktorý má príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta a ktorému vznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie, je zaslanie „Oznámenia o príjmoch za rok 2012“ zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného a to v termíne najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva. Do tlačiva uvedie rozdiel príjmov a výdavkov z výkonu činnosti osobného asistenta uvedených v daňovom priznaní za rok 2012. Tlačivo „Oznámenie o príjmoch za rok 2012“ (ustanovené podľa § 19 ods. 23) je k dispozícii na internetových stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní alebo priamo na ich pobočkách. Pri vypĺňaní tohto tlačiva je dôležité uviesť správny kód (A, B, C, D) v II. ODDIELI, ktorý zdravotnej poisťovni slúži na identifikáciu typu platiteľa poistného (pod kódom D sa nachádza aj činnosť osobného asistenta). Ak bol poistenec počas roka viacerými typmi platiteľa poistného, uvádzajú sa príslušné kódy, napr. keď osoba popri svojom hlavnom zamestnaní vykonáva OA, tak uvedie kódy A a D.

V prípade ak osobnému asistentovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie za rok 2012 (jeho zdaniteľné príjmy, teda nielen príjmy z výkonu činnosti osobnej asistencie, nepresiahli sumu 1 822,37 €) nemusí uvedené tlačivo do zdravotnej poisťovne predkladať.

Zdroje

 1. Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení Z. z. v znení neskorších predpisov
 2. http://www.socpoist.sk/aktuality-matky---dohodarky-sa-musia-odhlasit-z-dochodkoveho-poistenia/48411s54656c
 3. Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
 4. E-mailová komunikácia so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Otázky do Sociálnej poradne môžete posielať priamo na adresu:

Ing. Zuzana Dvořáčková, Záhonok 1959/27, 960 01 Zvolen

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Facebook: Slovenský zväz Sclerosis Multiplex - sociálna poradňa

Február 2013

Ing. Zuzana Dvořáčková

 • Služby osobnej asistencie sú ľudským a občianskym právom. Tieto služby majú slúžiť ľuďom bez rozdielu veku, od detstva po celý život, ak to funkčné obmedzenie jednotlivca vyžaduje. Toto právo je nezávislé na type postihnutia, zdravotnom stave, príjmu, rodinného stavu a je uplatňované bez rasovej, národnostnej, kultúrnej a náboženskej diskriminácie, bez rozdielu pohlavia, sexuálnej preferencie alebo miesta pobytu.
 • Všetci postihnutí ľudia (prípadne ich zástupcovia) majú byť o svojich právach a možnostiach súvisiacich so službami osobnej asistencie informovaní dostupnou formou a vhodným jazykom. Všetky formy osobnej asistencie musia rešpektovať súkromia užívateľa.
 • Užívatelia osobnej asistencie majú mať možnosť vybrať si z viacej modelov služieb osobnej asistencie, podľa rôzneho stupňa riadenia a kontroly užívateľom. Tieto funkcie - podľa nášho názoru - môžu vykonávať všetci užívatelia, bez ohľadu na to, či sú schopní dať právne podložený súhlas alebo či pri rozhodovaní a komunikácii potrebuje pomoc.
 • Služby majú dať užívateľom možnosť uplatniť svoje práva a podieľať sa na všetkých aspektoch spoločensko-kultúrneho života, čo o zahŕňa okrem iného domáce, školské, pracovné, kultúrne, duchovné aktivity, voľný čas, cestovanie a politický život. Tieto služby majú postihnutým ľuďom , ktorí sa pre ne rozhodnú, umožniť, aby si zariadili osobný, rodinný a spoločenský život a plnili všetky záväzky s týmito aspektmi spojené.
 • Žiaden jedinec nesmie byť proti svojej vôli držaný v inštitucionalizovanom zariadení z dôvodu nedostatku prostriedkov, vysokých nákladov, subštandardných alebo neexistujúcich služieb alebo odmietnutie či odoprenie niektorej alebo všetkých služieb.
 • Tieto služby musia byť k dispozícii po sedem dní v týždni , toľko hodín, koľko je behom dňa nutných, dlhodobo, krátkodobo, aj pri naliehavej potrebe. Súčasťou týchto služieb je okrem iného pomoc pri fyziologických potrebách, domácich prácach, zaistenie mobility, pracovná, emocionálna, poznávacia, osobná a finančná záležitosť, zapojenie do spoločnosti, činnosti spojené s výchovou detí, voľný čas a ďalšie obdobné záležitosti. Pri plánovaní a poskytovaní služieb musí byť rozhodujúce hľadisko užívateľa, ktorý musí mať možnosť výberu i odmietnutia služieb.
 • Štátny finančný príspevok má byť individuálnou dávkou nezávislou na rodinnom stave a nesmie sa stať prekážkou zamestnania.
 • Štátny finančný príspevok musí pokryť konkurenciu schopné platy, poistenie pre asistentov a výdavky súvisiace s administratívou a manažmentom.
 • Platby užívateľovi nemajú byť považované za voľný, zdaniteľný príjem a nesmú vylučovať užívateľa z nároku na ďalšie zákonne dávky a služby.
 • Dostatočné štátne finančné prostriedky majú byť k dispozícii aj pre zaistenie adekvátnej podpory, dohľadu, náboru, poradenstva a školenia pre užívateľov a asistentov. Úlohou vlády (legislatívy) je zaistiť, aby boli osobní asistenti boli dosiahnuteľní prostredníctvom rôznych služieb osobnej asistencie, čo zahŕňa okrem iného aj individuálnych obstarávateľov a agentúry komplexných služieb.
 • Užívateľ by mal mať voľnosť vybrať si alebo najať si ako osobného asistenta kohokoľvek, vrátane členov rodiny.
 • Deťom, ktoré potrebujú služby osobnej asistencie, musia byť ponúknuté aj také služby, ktoré by umožnili uplatnenie ich práva na všeobecné vzdelanie. V rámci takéhoto vzdelania a služieb osobnej asistencie majú byť zahrnuté i veku primerané príležitosti naučiť sa efektívne využívať a riadiť služby osobnej asistencie.
 • Postup pri podávaní žiadostí má byť jednotný, nezávislý na zdrojoch, prevádzkovateľoch a posudzovateľoch, uskutočnený rýchlym spôsobom a má dovoliť žiadateľovi, užívateľovi využívať služieb advokáta a získať právnu radu na náklady štatutárnej autority.
 • Aby bolo možné presadiť vyššie uvedené princípy, musia byť užívatelia oficiálne a v rozhodujúcej miere zapojení a zastúpení na všetkých úrovniach rozhodovania prostredníctvom priebežných kontaktov a dohľadu pri plánovaní, uskutočňovaní, navrhovaní a vývoji služieb osobnej asistencie.

Prevzaté: Centrum samostatného života n.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava

Podkategórie

Podmienky osobnej asistencie

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.