V prílohe nájdete ľahko čitateľnú a zrozumiteľnú verziu Akčného plánu Rady Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím na roky 2006 - 2015. Úplný text sa nachádza v Odporúčaní Výboru ministrov č. 56/2006 o Akčnom pláne Rady Európy na podporu práv a plnej účasti ľudí so zdravotným postihnutím na živote spoločnosti: zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím v Európe na roky 2006 – 2015.

Plné znenie v angličtine nájdete tu: http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/Rec(2006)5%20Disability%20Action%20Plan.doc

Prílohy

Dostupné súbory:
pdf.png Rada Európy - Akčný plán pre ľudí so zdravotným postihnutím 2006 - 2015 často sťahovaný
(0 hlasov)

Ľahko čitateľná a zrozumiteľná verzia Akčného plánu Rady Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím na roky 2006 - 2015

Dátum 11.05.2013 17:07:42 Jazyk  Slovensky Veľkosť 16.51 MB Stiahnúť 889 Stiahnuť

 

Zdravý človek si nevie predstaviť obmedzenia, ktoré musia prekonávať osoby so zdravotným postihnutím. Obyčajný nákup potravín, zaplatenie faktúry, cestovanie. Mnoho podnetov verejnému ochrancovi práv sa začína vetou: „Som zdravotne ťažko postihnutý...“ Ľudia zvýrazňujú tento fakt, čo na prvý pohľad evokuje, že sa domáhajú špeciálneho zaobchádzania. V skutočnosti im však ide o to, aby mohli žiť svoj život a mať práva ako zdraví ľudia. Nechcú nič špeciálne, chcú len to, čo my „zdraví“ máme a čo je pre nás samozrejmosťou.

Pomocou by mal byť Dohovor Organizácie Spojených národov (OSN) o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“), ktorý pre SR nadobudol platnosť 25. júna 2010. Jeho obsahom nie je žiadny nový katalóg ľudských práv, ktoré by patrili len osobám so zdravotným postihnutím, ale zameriava sa na výklad už existujúcich a známych práv vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím. Dôvodom na jeho prijatie bola skutočnosť, že osoby so zdravotným postihnutím čelia napriek rôznym záväzkom svojich štátov vyplývajúcim z iných medzinárodných dohovorov prekážkam, ktoré bránia ich rovnoprávnemu zapojeniu sa do spoločnosti a stretávajú sa s rôznymi formami diskriminácie.

Podobne sú chránené aj iné skupiny osôb, ako napr. deti (Dohovor o právach dieťaťa), ženy (Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien), či utečenci (Dohovor o právnom postavení utečencov) a pod.

Komplexný a ucelený medzinárodný dohovor na podporu a ochranu práv a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím má prispieť k odstráneniu závažného sociálneho znevýhodňovania osôb so zdravotným postihnutím a podporiť ich v účasti na občianskom, politickom, hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote. Cieľom Dohovoru je teda presadzovanie, ochrana a zabezpečenie plného a rovnakého využívania všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovanie úcty k ich prirodzenej dôstojnosti.

Dohovor považuje za osobu so zdravotným postihnutím osobu s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť jej plnému a účinnému zapojeniu sa do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia na základe zdravotného postihnutia (robenie rozdielov, vylúčenie alebo obmedzenie na základe zdravotného postihnutia, ktorých cieľom alebo účinkom je narušiť alebo znemožniť uznávanie, využívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo v inej oblasti na rovnakom základe s ostatnými).

Ratifikáciou Dohovoru sa SR zaviazala prijať legislatívne, správne a iné opatrenia, ktoré zabezpečia uplatňovanie práv v ňom uvedené, ako aj úpravu či zrušenie zákonov, predpisov, zvykov a praktík, ktoré diskriminujú osoby so zdravotným postihnutím. SR by mala podporovať vzdelávanie odborníkov a ľudí, ktorí pracujú s osobami so zdravotným postihnutím, ako aj výskum a vývoj nových technológií, pomôcok na mobilitu a iných podporných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré budú aj cenovo dostupné. Do tohto procesu majú byť aktívne zapojené aj osoby so zdravotným postihnutím, a to prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií.

Dohovor zvýrazňuje osobitnú potrebu ochrany žien a dievčat so zdravotným postihnutím, ktoré sú často viacnásobne diskriminované (napr. z dôvodu rasy, pohlavia, veku a pod.), ako aj nutnosť venovať náležitú pozornosť názorom detí so zdravotným postihnutím vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ich dotýkajú (primerane ich veku, zrelosti a zdravotnému postihnutiu).

Zvyšovanie povedomia v spoločnosti, týkajúce sa postavenia osôb so zdravotným postihnutím, boj proti predsudkom a škodlivým praktikám vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím, by sa malo zabezpečiť uskutočňovaním kampaní a vzdelávacích programov s cieľom vychovávať k pozitívnemu vnímaniu osôb so zdravotným postihnutím, či vedením detí k rešpektovaniu práv osôb so zdravotným postihnutím od ich raného veku prostredníctvom vzdelávacieho systému.

Umožniť nezávislý spôsob života a podieľanie sa na všetkých aspektoch života, a teda identifikácia a odstránenie prekážok a bariér, znemožňuujúcich prístupnosť v mestských i vidieckych oblastiach, sa bude vzťahovať o. i. na budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk, ako aj na informačné (ľahko čitateľné a zjednodušené texty, prístup k internetu pre nevidiacich, tlmočenie do posunkovej reči a pod.), komunikačné a iné služby.

SR sa zaviazala prijať opatrenia, ktoré umožnia osobám so zdravotným postihnutím prístup k pomoci, ktorú môžu potrebovať pri uplatňovaní svojej spôsobilosti na právne úkony. Zároveň však majú byť prijaté účinné záruky, ktoré zabezpečia rešpektovanie vôle osoby so zdravotným postihnutím, zabránia konfliktu záujmov, ovplyvňovaniu a zneužitiu osoby so zdravotným postihnutím. Dohovor tiež požaduje, aby opatrenia týkajúce sa uplatňovania spôsobilosti na právne úkony boli primerané, uplatňovali sa čo najkratšie a podliehali pravidelnej kontrole ich nutnosti. Aj osoba so zdravotným postihnutím je schopná rozhodovať sa, konať podľa svojich rozhodnutí a má právo, aby dostala podporu pri prijímaní vlastných rozhodnutí.

V tejto súvislosti by sa mala v budúcnosti uskutočniť tzv. reforma opatrovníctva. V súčasnosti používané obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a ustanovenie opatrovníka, ktorý rozhoduje namiesto opatrovaného, nerešpektuje jeho názory a má takmer plnú moc nad jeho životom (náhradné rozhodovanie), by malo byť postupne nahradené tzv. podporovaným rozhodovaním, ktoré vychádza z predpokladu, že každý človek je schopný rozhodovať sa, len na to potrebuje väčšiu či menšiu mieru podpory. Osoba so zdravotným postihnutím by tak mala zachovanú spôsobilosť na právne úkony a rozhodovala by s pomocou inej osoby, ktorá jej problematiku náležite vysvetlí a zabezpečí komunikáciu s okolím.

V Dohovore je upravená napr. aj ochrana pred mučením alebo krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním, ochrana pred zneužívaním, sloboda pohybu, nezávislý spôsob života, sloboda prejavu a prístup k informáciám, rešpektovanie súkromia, domova a rodiny, vzdelávanie, zdravie a rehabilitácia, práca a zamestnávanie, sociálna ochrana, či účasť na politickom, kultúrnom živote a športe.

Dohovor je medzinárodnou zmluvou podľa ustanovenia článku 7 ods. 5 Ústavy SR, a teda má prednosť pred zákonmi. Je preto potrebné zosúladiť našu legislatívu vo všetkých oblastiach s ustanoveniami Dohovoru.

Dôležité je ustanovenie článku 33 Dohovoru, ktoré upravuje jeho vykonávanie na vnútroštátnej úrovni a monitorovanie. Podľa neho má byť v každom zmluvnom štáte ustanovené jedno alebo viac kontaktných miest pre problematiku vykonávania Dohovoru. Funkciu kontaktného miesta vykonáva v SR novokonštituovaná Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Veľký význam má aj vytvorenie systému nezávislých mechanizmov na presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania Dohovoru. Do procesu monitorovania vykonávania Dohovoru majú byť zahrnuté aj osoby so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívne organizácie.

Dohovorom sa zriadil Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktorému je každý zmluvný štát do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti Dohovoru povinný predložiť komplexnú správu o opatreniach prijatých za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru a o pokroku, ktorý v tomto smere dosiahol. Ďalšie správy sa budú predkladať každé štyri roky, resp. vždy, keď o to Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím požiada.

SR ratifikovala aj Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Opčný protokol“), čím uznala právomoc Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím prijímať a posudzovať oznámenia predložené osobami alebo skupinami osôb, ktoré tvrdia, že sú obeťami porušovania Dohovoru zo strany SR. Nevyhnutné je však vyčerpať všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky (nevyžaduje sa, ak sa uplatňovanie opravných prostriedkov bezdôvodne predlžuje alebo ak je pravdepodobné, že neprinesie účinnú nápravu). Prešetrovanie oznámenia vyžaduje súčinnosť SR a jeho výsledkom sú pripomienky a odporúčania Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ku ktorým sa musí následne SR vyjadriť, resp. na požiadanie musí podrobne opísať všetky opatrenia, ktoré prijala v súvislosti s prešetrovaním oznámenia v správe predkladanej Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Na záver dodávam, že povinnosť predkladať správy o dodržiavaní záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru, sústavné monitorovanie podmienok života osôb so zdravotným postihnutím a možnosť obrátiť sa s oznámením o porušovaní ustanovení Dohovoru priamo na Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím, no v prvom rade vôľa zainteresovaných osôb zabezpečia, že Dohovor zlepší celkovú situáciu a prístup k osobám so zdravotným postihnutím. K tomuto cieľu prispieva a aj naďalej bude prispievať verejný ochranca práv, ktorý na základe poznatkov získaných z preskúmavania podnetov informuje a upozorňuje príslušné orgány na problémy osôb so zdravotným postihnutím.

Mgr. Marcela ECKEROVÁ,

Kancelária verejného ochrancu práv

Prebraté z: http://www.inprost.sk/co-prinasa-dohovor-osn-o-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim

Prílohy

Na tlačovej konferencií 6. 6. 2012 v Dome novinárov v Bratislave bola vyhlásená petícia za zmenu indikačných obmedzení nevyliečiteľne chorých pacientov a schválenie lieku na poruchy chôdze na základe informácií, ktoré sme v tom čase mali.

Po opätovnej konzultácii s kompetentnými odborníkmi vedenie Slovenského zväzu sclerosis multiplex prehodnotilo svoj postoj a zvolali sme stretnutie zástupcov Klubov Sclerosis multiplex, teda ľudí, ktorých zlá interpretácia chystaných zmien dostáva do stresu, čo ešte viac zhoršuje ich zdravotný stav.

Stretnutie sa uskutočnilo v utorok 7.8.2012 na pôde Univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici. Cieľom tohto stretnutia bolo ujasnenie presného znenia indikačných obmedzení tvorcami, aby sa odstránili dezinformácie (5 rokov a dosť!) v radoch postihnutých sklerózou multiplex.

Odborný výklad spojený s vyjasnením chystaných zmien zabezpečili:

  • Hlavný odborník MZ SR pre neurológiu: Prof. MUDr. Peter Turčáni PhD.
  • MUDr. Adam Hlôška – generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky
  • PharmDr. Rastislav Pullmann – riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky

V priebehu stretnutia ochotne odpovedali na otázky tak zástupcovia MZ SR, ako aj prof. MUDr. Turčáni, ktorí nám prisľúbili aj ďalšiu pomoc pri našich problémoch s liečbou. Čo sa týka lieku na poruchy chôdze ( Fampyra) prof. Turčáni bude hľadať cestu, aby sa odstránili prekážky k jeho používaniu.

Vedenia Slovenského zväzu sclerosis multiplex vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré vznikli po výklade indikačných obmedzení odborníkmi, odstupuje od vyhlásenej petície a ospravedlňuje sa za nepríjemnosti, ktoré boli spôsobené zlou interpretáciou.

V budúcnosti urobíme všetko pre to, aby sme vstupovali do komunikácie s odborníkmi už vo fáze prípravy nových zákonov, týkajúcich sa liečby sclerosis multiplex.

Za SZSM
Jarmila Fajnorová

V decembri 2003 Európsky parlament schválil správu na základe petície podanej britskou občiankou s Roztrúsenou sklerózou Louise McVay. Táto správa bola aktívne podporená Európskou platformou Sclerosis multiplex (EMSP) a všetkými spoločnosťami SM v EÚ. Pri príprave tejto správy boli použité informácie, ktoré poskytli Ministerstvá zdravotníctva väčšiny členských štátov EÚ.

Obsah správy, prezentovaný spravodajkyňou Európskeho Parlamentu Umou Aaltonen z Fínska, ktorá sama trpí Roztrúsenou sklerózou /Sklerózou multiplex (SM), analyzuje skúsenosti ľudí s SM v Európe, čo sa týka typu podpory, ktorú sú schopní dostať zo strany príslušných zdravotníckych zariadení, rovnako ako aj vo vzťahu k ich sociálnemu a rodinnému prostrediu a hlavne ich pracovnej perspektívy.

Správa zároveň zdôraznila najzávažnejší charakteristický rys SM, a to je, že SM postihuje ľudí v najlepších rokoch ich života (na rozdiel od takmer všetkých ostatných chorôb spôsobujúcich nevládnosť, ktorými trpí porovnateľný počet ľudí), čiže v období, keď väčšina z nich zakladá rodiny a buduje si kariéru.

Správa objasňuje, že podľa článku 152 Zmluvy o EÚ „...Činnosť spoločenstva, ktorá dopĺňa národnú politiku členských štátov a je zameraná na zlepšovanie verejného zdravia...” , odkazuje tiež na ustanovenie o právach osôb so zdravotným postihnutím, obsiahnutých v Listine základných práv.

Odstavec 1 všeobecného uznesenia prijatého Európskym parlamentom, vyzýva ministrov zdravotníctva Európskej únie, aby vytvorili Kód dobrej praxe, týkajúci sa osôb s SM.

Tento návrh Kód dobrej praxe bol vypracovaný Európskou platformou Sclerosis multiplex v spolupráci so všetkými spoločnosťami SM. Teraz je pripravený na predloženie a na zváženie Rade ministrov zdravotníctva za účelom jeho čo najrýchlejšieho prejednania, úpravy a schválenia, so zameraním na SM a na Dohovor Spojených národov o Právach zdravotne oslabených ľudí.

Prílohy

 

The heart is a bloom

Shoots up through the stony ground

There's no room

No space to rent in this town

 

You're out of luck

And the reason that you had to care

The traffic is stuck

And you're not moving anywhere

 

You thought you'd found a friend

To take you out of this place

Someone you could lend a hand

In return for grace

 

It's a beautiful day

Sky falls, you feel like

It's a beautiful day

Don't let it get away

 

You're on the road

But you've got no destination

You're in the mud

In the maze of her imagination

 

You love this town

Even if that doesn't ring true

You've been all over

And it's been all over you

 

It's a beautiful day

Don't let it get away

It's a beautiful day

 

Touch me

Take me to that other place

Teach me

I know I'm not a hopeless case

 

See the world in green and blue

See China right in front of you

See the canyons broken by cloud

See the tuna fleets clearing the sea out

See the Bedouin fires at night

See the oil fields at first light

And see the bird with a leaf in her mouth

After the flood all the colors came out

 

It was a beautiful day

Don't let it get away

Beautiful day

 

Touch me

Take me to that other place

Reach me

I know I'm not a hopeless case

 

What you don't have you don't need it now

What you don't know you can feel it somehow

What you don't have you don't need it now

Don't need it now

Was a beautiful day

Srdce je květina,

rostoucí kamennou zemí

Není zde pokoj,

žádný místo k pronajmutí

 

Jsi štěstím mimo

a nemáš důvod ke starostem

Doprava se šine

a ty se nemůžeš hnout

 

Myslel sis, žes našel přítele,

kterýho bys odsud vzal

Někoho, komu bys mohl pomoci,

na oplátku za laskavost.

 

Je nádherný den, nebe padá

A ty cítíš, že je nádherný den.

Je nádherný den

Nenech ho odejít

 

Jsi na cestě,

ale neznáš cíl

Jsi v bahně,

v bludišti z jeho fantazie

 

Miluješ tohle město

dokonce i když to nezní pravdivě

Byl´s úplně všude

a to vše bylo kolem tebe

 

Je nádherný den

Nenech ho odejít

Je nádherný den

 

Dotkni se mě,

udělej, abych byl na jiným místě

Nauč mě to,

vím že nejsem beznadějný případ.

 

Vidím svět zeleně a modře

Vidím Čínu napravo od sebe

Vidím kaňony lámající se o nebe

Vidím lodě vytlačující moře

Vidím hořící Beduíny v noci

Vidím ropná pole v prvním rozbřesku

Vidím ptáka s lístkem v zobáku

Po záplavě všechny barvy odchází

 

To byl nádherný den

Nenech ho odejít

Překrásný den

 

Dotkni se mě,

udělej, abych byl na jiným místě

Dones mě tam,

vím že nejsem beznadějný případ.

 

To co nemáš, teď nepotřebuješ

To co nevíš, můžeš vnímat tak či onak

To co nemáš, teď nepotřebuješ

Teď nepotřebuješ, teď nepotřebuješ

Byl to nádherný den

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.