Považujeme za dôležité upozorniť, že väčšina miest a obcí poskytuje možnosť úľavy na miestnych daniach a poplatkoch pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). V niektorých prípadoch je možné získať až polovičnú úľavu na dani z bytov a stavieb, poplatkoch za komunálny odpad alebo poplatkoch za psa. Konkrétna výška úľavy závisí od jednotlivých miest a obcí, je však aj možné, že jednotlivé mestá a obce žiadne úľavy pre občanov s ŤZP neposkytujú.

Preto odporúčame informovať sa na danú možnosť úľavy na Vašom mestskom, príp. obecnom, úrade. O poskytnutie danej úľavy je povinný požiadať samotný občan s ŤZP, zvyčajne v termíne do konca januára daného kalendárneho roka. Ak sa tento termín nedodrží tak daná úľava nebude priznaná.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.