K 1. júlu 2013 boli Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z. z. ustanovené nasledovné sumy životného minima:

 • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2013 bola táto suma 194,58 € mesačne),
 • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2013 bola táto suma 135,74 € mesačne),
 • 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa (do 30. 6. 2013 bola táto suma 88,82 € mesačne)

Výpočet súm životného minima (ŽM) v modelových situáciách:

 1. Jednotlivec - ŽM plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 198,09 € mesačne.
 2. Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom - ŽM jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 90,42 = 288,51 € a predstavuje sumu 288,51 € mesačne.
 3. Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom - ŽM jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 90,42 = 288,51 € a predstavuje sumu 288,51 € mesačne.
 4. Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom- ŽM jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku) sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € = 336,28 € a predstavuje sumu 336,28 € mesačne.
 5. Dvojica bez detí - ŽM dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € = 336,28 € a predstavuje sumu 336,28 € mesačne.
 6. Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom - ŽM dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 90,42 = 426,70 € a predstavuje sumu 426,70 € mesačne.
 7. Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi - ŽM dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 90,42 + 90,42 + 90,42 = 607,54 € a predstavuje sumu 607,54 € mesačne.
 8. Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom - ŽM dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 138,19 € + 90,42 = 564,89 € a predstavuje sumu 564,89 € mesačne.
 9. Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom - ŽM dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 90,42 + 90,42 = 517,12 € a predstavuje sumu 517,12 € mesačne.

Násobky životného minima pre výpočet nároku na niektoré PP:

 • dvojnásobok ŽM (2 x 198,09 €) = 396,18 €
 • trojnásobok ŽM (3 x 198,09 €) = 594,27 €
 • štvornásobok ŽM (4 x 198,09 €) = 792,36 €
 • päťnásobok ŽM (5 x 198,09 €) = 990,45 €
 • 1,4 – násobok ŽM (1,4 x 198,09 €) = 277,33 € – ochrana príjmu pri PP na opatrovanie

Zdroj: http://www.employment.gov.sk/

Peňažné príspevky na kompenzáciu

V súvislosti so zmenou ŽM okrem iných príspevkov v sociálnej oblasti sa od 1.7.2013 menia aj kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Peňažné príspevky na kompenzáciu – opakované od 1.7.2013

% ŽM

Suma v €

1. Peňažný príspevok za opatrovanie

   

1.1. Fyzická osoba (FO) v produktívnom veku

   

a) ak opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

111,32 %

220,52

b) ak opatruje dvoch alebo viac osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

148,42 %

294,01

c) ak opatruje jednu FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne V zariadení

98,33 %

194,79

d) ak opatruje dve a viac FO s ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

139,15 %

275,65

e) ak opatruje FO s ŤZP, ktorá je v soc. zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne

144,71 %

286,66

1.2. FO poberajúca dôchodok: starobný, predčasný , invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok

   

a) ak opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP

46,38 %

91,88

b) ak opatruje dve alebo viaceré fyzické osoby s ŤZP

61,22 %

121,28

2. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

1,39 %

2,76

3. Peňažný príspevok na prepravu

51,02 %

101,07

4. Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiaci

   

4.1.s diétnym stravovaním určený podľa prílohy a konkrétnych diagnóz

   

a) I. skupina chorôb

18,56 %

36,77

b) II. skupina chorôb

9,28 %

18,39

c) III. skupina chorôb

5,57 %

11,04

4.2. s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

9,28 %

18,39

4.3. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

16,70 %

33,09

5. Peňažný príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

22,27 %

44,12

Životné minimum a súvisiace zmeny v daňovej oblasti

 1. Daňový bonus - výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom platná do 30.6.2013 v sume 21,03 eura sa s účinnosťou od 1. júla 2013 zvyšuje na sumu 21,41 eura. Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2013 pri vyplatení mzdy v auguste 2013.
 2. Nezdaniteľná časť základu dane (odpočítateľná položka) – sa vypočíta ako 19,2 násobok sumy životného minima platnej k 1. januáru kalendárneho roka, t. z. aktuálne zvýšená suma životného minima sa bude uplatňovať až v daňovom priznaní za rok 2014 a to v sume 3 803,33 € (19,2 x 198,09 €). V daňovom priznaní za rok 2013 sa bude uplatňovať suma vzťahujúca s k výške sumy životného minima platnej do 30.6.2013 a to 3 735,94 € (19,2 x 194,58 €).
 3. Povinnosť podať daňové priznanie (1/2 odpočítateľnej položky) – v súvislosti s nezdaniteľnou časťou základu dane sa rovnako mení aj hranica povinnosti podať daňové priznanie, avšak rovnako je táto zvýšená suma aktuálna až v daňovom priznaní za rok 2014 a to vo výške 1 901,67 € (1/2 x 3 803,33 €). V daňovom priznaní za rok 2013 sa bude uplatňovať suma vzťahujúca s k výške sumy životného minima platnej do 30.6.2013 a to 1 867,97 € (1/2 x 3 735,94 €).

Životné minimum a súvisiace zmeny v zákone o službách zamestnanosti

Na základe zmien zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z. účinných od 1.5.2013 a v súvislosti s valorizáciou sumy životného minima od 1.7.2013 sa mení výška odmeny, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce (teda môže mať príjem za výkon osobnej asistencie). Táto suma sa vypočíta ako 75 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu a jej aktuálna výška je 148,57 € (75 % z 198,09 €).

Ing. Zuzana Dvořáčková

Zmeny súvisiace s jeho valorizáciou v sociálnej oblasti:

 • 194,58 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2012 bola táto suma 189,83 eura mesačne),
 • 135,74 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2012 bola táto suma 132,42 eura mesačne),
 • 88,82 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa (do 30. 6. 2012 bola táto suma 86,65 eura mesačne)

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Napríklad pre 4 člennú rodinu s 2 nezaopatrenými deťmi je to od 1. 7. 2012 507,96 eur mesačne (194,58 + 135,74 + 88,82 + 88,82).

Zdroj: www.najpravo.sk

V súvislosti so zmenou ŽM okrem iných príspevkov v sociálnej oblasti sa od 1.7.2012 menia aj kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Peňažné príspevky na kompenzáciu – opakované (od 1.7.2012)

% ŽM

Suma v €

1. Peňažný príspevok za opatrovanie

   

1.2. Fyzická osoba (FO) v produktívnom veku

   

a) ak opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

111,32 %

216,61

b) ak opatruje dvoch alebo viac osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

148,42 %

288,80

c) ak opatruje jednu FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne V zariadení

98,33 %

191,34

d) ak opatruje dve a viac FO s ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení

139,15 %

270,76

e) ak opatruje FO s ŤZP, ktorá je v soc. zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne

144,71 %

281,58

1.3. FO poberajúca dôchodok: starobný, predčasný , invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok

   

a) ak opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP

46,38 %

90,25

b) ak opatruje dve alebo viaceré fyzické osoby s ŤZP

61,22 %

119,13

2. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

1,39 %

2,71

3. Peňažný príspevok na prepravu

51,02 %

99,28

4. Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiaci

   

4.1.s diétnym stravovaním určený podľa prílohy a konkrétnych diagnóz

   

a) I. skupina chorôb

18,56 %

36,12

b) II. skupina chorôb

9,28 %

18,06

c) III. skupina chorôb

5,57 %

10,84

4.2. s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

9,28 %

18,06

4.3. so zabezpečením prevádzky osobného motor. Vozidla

16,70 %

32,50

Ing. Zuzana Dvořáčková

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.