Daňové priznanie z príjmu za výkon osobnej asistencie podáva

 • Osoba, ktorá vykonáva len OA - v tomto prípade je predmetom dane len príjem za výkon z OA,
 • Osoba, ktorá je zamestnancom a zároveň vykonáva OA - v tomto prípade je predmetom dane príjem zo závislej činnosti + príjem z výkonu OA,
 • Osoba, ktorá je SZČO a zároveň vykonáva OA - v tomto prípade je predmetom dane príjem zo SZČ + príjem z výkonu OA,
 • Osoba, ktorá je študentom a zároveň vykonáva OA a nemá žiadne iné príjmy - v tomto prípade je predmetom dane len príjem za výkon z OA,
 • Osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku a zároveň vykonáva OA a nemá žiadne iné príjmy - v tom prípade je predmetom dane len príjem za výkon z OA,
 • Osoba, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku a zároveň vykonáva OA a nemá žiadne iné príjmy okrem rodičovského príspevku - v tom prípade predmetom dane je len príjem z OA.

Príjem z výkonu osobnej asistencie

 • podlieha dani podľa Zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov § 6 ods. 2 písm. b) z činnosti, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním,
 • za základ dane sú podľa § 4 ods. 9 považované príjmy reálne vyplatené za príslušný kalendárny rok.

Odpočítateľná položka

Odpočítateľná položka na daňovníka - Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka bude za rok 2012 vo výške 3 644,74 € – výška tejto položky sa vypočíta ako suma zodpovedajúca 19,2 – násobku platného životného minima (ďalej ŽM ) k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (19,2 x 189,83€ = 3 644,74 €).

Povinnosť podať / nepodať daňové priznanie

Daňovník NEMUSÍ podať daňové priznanie za rok 2012, ak súčet jeho zdaniteľných príjmov nepresiahne v tomto zdaňovacom období sumu 1 822,37 €(1/2 odpočítateľnej položky).

Ak osobný asistent nespĺňa túto podmienku, MUSÍ podať daňové priznanie daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska do 31. marca 2013 na tlačive:

FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY (toto tlačivo je pre rok 2012 nové, teda upravené oproti predchádzajúcemu roku a je k dispozícii na internetovej stránke Finančného riaditeľstva alebo na pobočkách daňových úradov). Tlačivo je potrebné vyplniť podľa pokynov priložených k daňovému priznaniu.

Najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa osobnej asistencie

 • Osobným asistentom pribudla povinnosť vypĺňať riadok 3 daňového priznania, kde je z dôvodu získavania štatistických údajov potrebné uviesť kód SK NACE, ktorý pre osobných asistentov je 88.10.0 – Sociálna práca bez ubytovania. Toto označenie sa týka tých osobných asistentov, pre ktorých je vykonávanie osobnej asistencie hlavnou alebo prevažnou činnosťou, teda z nej dosahujú najvyšší príjem (príjem z osobnej asistencie je ich jediným príjmom alebo najvyšším príjmom z viacerých zdaniteľných príjmov),
 • V daňovom priznaní je pridaná strana č. 12 „Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia“, kde je potrebné prepísať údaje uvedené na strane č. 3 ODDIEL VI. v riadku 6. Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby k tomuto bodu uvádza nasledovné: „Daňovník dosahujúci príjmy z osobnej asistencie na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím nie je podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 10b zákona o zdravotnom poistení, považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu. Z tohto dôvodu sa z jeho príjmu neplatia odvody na sociálne a zdravotné poistenie a preto na r. 01 až 07 uvedie pre tieto účely samostatne príjmy a výdavky a základ dane resp. daňovú stratu.“

Daňové priznanie z príjmu OA je potrebné vyplniť nasledovne:

 • osobný asistent na 1. strane uvedie na miesto r. č. svoje DIČ, ktoré mu pridelil pri registrácii Daňový úrad,
 • dôležité upozornenie: osobným asistentompribudla povinnosť vypĺňať riadok 3 daňového priznania, kde je z dôvodu získavania štatistických údajov potrebné uviesť kód SK NACE, ktorý pre osobných asistentov je 88.10.0 – Sociálna práca bez ubytovania. Toto označenie sa týka len tých osobných asistentov, pre ktorých je vykonávanie osobnej asistencie hlavnou alebo prevažnou činnosťou, teda z nej dosahujú najvyšší príjem (príjem z osobnej asistencie je ich jediným príjmom alebo najvyšším príjmom z viacerých zdaniteľných príjmov),
 • v ODDIELI III uvedie údaje na uplatnenie zníženia základu dane, ak si uplatňuje podľa §11 (odpočítateľnú položku na: daňovníka - dôchodcu a odpočítateľnú položku na manželku, manžela),
 • v ODDIELI IV uvedie údaje na uplatnenie daňového bonusu, ak si uplatňuje ho podľa § 33,
 • v ODDIELI V uvedie príjmy zo závislej činnosti, odvody do ZP a SP (ak je asistent zamestnaný a OA vykonáva popri hlavnom zamestnaní) a ako prílohu daňového priznania doloží Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za kalendárny rok 2012, ktoré mu vystaví jeho zamestnávateľ,
 • v ODDIELI VI Tabuľka č.1 uvedie PRÍJEM z OA a VÝDAVKY:
  • PRÍJEM v riadku č. 6 stĺpec 1 z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
  • VÝDAVKY v riadku č. 9 stĺpec 2
  • ako paušálne výdavky vo výške 40% z celkového príjmu za výkon OA (za výdavky pri výkone OA sa považujú všetky náklady, ktoré asistentovi vznikajú keď sa OA vykonáva v mieste bydliska užívateľa OA, ako aj keď sa vykonáva mimo bydliska, a to sú náklady na cestovné, stravné, vstupné, cestovné, ubytovanie, a iné). Tieto výdavky nie je potrebné v daňovom priznaní dokladovať, ale ich pokrytie bude zahrnuté v sume 40% z príjmu, ktoré osobný asistent v daňovom priznaní uvedie ako paušálne výdavky.
  • Ak osobný asistent má príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu svoje príjmy uvedie tiež v ODDIELY VI.
 • v ODDIELY X VÝPOČET DANE podľa § 15 a
  • uvedie základ dane,
  • uvedie zníženie základu dane o nasledovné položky:
   • odpočítateľnú položku na daňovníka podľa § 11 ods. 2 – od 1. januára 2012 sa odpočítateľná položka vypočíta ako 19,2 – násobok ŽM (19,2 x 189,83 = 3 644,74 €)
   • ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý je:
    1. do alebo rovnajúcich sa 100 - násobku ŽM – nárok na odpočítateľnú položku má daňovník vo výške zodpovedajúcej 19,2 - násobku ŽM.
    2. ak sa príjmy prevýšia cez 100 – násobok ŽM, nastupuje krátenie odpočítateľnej položky nasledovne: (44,2 x ŽM) – (základ dane / 4)

Poznámka:

Nárok na odpočítateľnú položku má každý daňovník, len jej uplatnenie a jej výška sú rôzne. POZOR! DÔCHODCA §11 ods. 2), si ju uplatňuje LEN v prípade nízkeho dôchodku, a to ako rozdiel medzi výškou odpočítateľnej položky a súhrnom jeho ročného dôchodku.

Odpočítateľná položka na manželku § 11 ods. 3 - budú rozhodujúce príjmy manžela - daňovníka,

 1. Ak sa budú rovnať alebo budú nižšie ako 176,8 – násobok platného ŽM:
  1. ak manželka nemala vlastné príjmy, môže si odpočítať 19,2 – násobok platného ŽM na manželku,
  2. ak manželka bude mať nejaké príjmy, odpočítateľná položka na manželku sa zníži o výšku vlastného príjmu (19,2 – násobok platného ŽM – vlastný príjem manželky).
 2. Ak manželove príjmy presiahli 176,8 – násobok platného životného minima,
  1. ale manželka nemala vlastné príjmy, potom nezdaniteľná suma na manželku sa vypočíta: (63,4 x platné ŽM) – (základ dane / 4).
  2. Ak mala manželka vlastné prímy: (63,4 x platné ŽM) – [(základ dane / 4) – vlastné príjmy].

Poznámka:

Príjmy za výkon OA sa považujú za vlastné príjmy!

 • za vlastný príjem manželky (manžela) považuje vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a, daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie /§11 ods.4/.

POZOR!

Od 1. januára 2011 je zrušený § 11 ods. 9 - nezdaniteľnými časťami základu dane už nie sú:

 1. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu,
 2. finančné prostriedky na účelové sporenie,
 3. poistné na životné poistenie.

Daňovník si teda v DP za rok 2012 nemôže uvedené položky odčítať!

Daň sa vypočíta zo základu dane zníženého o vyššie uvedené nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu (u SZČO a podnikateľov).

Sadzba dane je podľa § 15 zákona o dani z príjmov 19%.

Súčasťou daňového priznania je aj Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012, ktoré treba vyplniť na základe údajov z daňového priznania. Toto potvrdenie Vám potvrdí pečiatkou pracovník daňového úradu a je Vašim dokladom osvedčujúcim splnenie povinnosti podať daňové priznanie.

Daňový bonus

Osobný asistent, ktorý poberá rodinné prídavky si môže uplatniť zníženie dane o daňový bonus na každé nezaopatrené dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa nemá na uplatnenie vplyv), ak spĺňa podmienku uvedenú v § 33 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov, že jeho zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo §6 tohto zákona dosiahli v zdaňovacom období výšku aspoň 6 – násobku minimálnej mzdy. Na uplatnenie daňového bonusu je osobný asistent povinný vyplniť IV. ODDIEL daňového priznania, kde uvedie údaje o nezaopatrených vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti. Do prílohy daňového priznania v tomto prípade musia doložiť potvrdenie o poberaní rodinných prídavkoch.

Výška daňového bonusu za rok 2012 je 249,24 € na každé nezaopatrené dieťa.

Nárok na uplatnenie daňového bonusu má len 1 z rodičov!

Výpočet daňového bonusu za rok 2012

1. polrok – január- jún 20,51 €/mes. (20,51 x 6) 123,06 €
2. polrok: jún – december 21,03 €/mes. (21,03 x 6) 126,18 €
Spolu za rok 2012 249,24 €

Nárok na daňový bonus sa uvedie do r. 96

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (2 %)

 • ak je daňovníkom fyzická osoba, uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B v ODDIELY XIII vypočítané 2% z dane daňovníka a údaje o prijímateľovi (prípadne 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie),
 • ak je daňovníkom právnická osoba, tak v tomto zdaňovacom období došlo k určitým zmenám a pre právnické osoby platia podmienky, že ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
  • Z uvedeného textu zákona vyplýva, že právnická osoba sa môže rozhodnúť či prijímateľa obdaruje, alebo nie a podľa toho v časti IV. uvedie jeden z týchto spôsobov:
   • ak daruje finančný dar vo výške 0,5% z dane, tak môže uviesť vypočítané 2% z dane a údaje o prijímateľovi,
   • ak nedaruje finančný dar vo výške 0,5% z dane, tak môže uviesť vypočítané len 1,5% z dane a údaje o prijímateľovi.

Na účely poukázania podielu zaplatenej dane musí byť tento podiel vo výške najmenej:

 1. 3, 32 eura, ak daňovníkom je fyzická osoba,
 2. 8, 30 eura pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba.

Ak sa daňovník – fyzická osoba, rozhodne podporiť % z dane SZSM, uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B v ODDIELY XIII nižšie uvedené údaje o prijímateľovi (v prípade daňovníka – právnickej osoby, tento uvedie nižšie uvedené údaje v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby v časti IV):

Obchodné meno alebo názov: Slovenský zväz sclerosis multiplex
Sídlo: Konštantína Čulena 12, 917 01 Trnava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

00896900

Prílohy k daňovému priznaniu:

 • Potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za rok 2012
 • Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti – (len asistenti, ktorí vykonávajú OA + zamestnanie)
 • Potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov (len asistenti, ktorí si môžu uplatniť nárok na daňový bonus)

Zdroje

Zákon č. 595/2003 o dani z príjmu Z. z. v znení neskorších predpisov

Prílohy

Dostupné súbory:
pdf.png Daňové priznanie 2012 OA - návod na vyplnenie často sťahovaný
(0 hlasov)

Postup ako by mali vyplniť tlačivo osobní asistenti. Postup je len informatívny a nezohľadňuje špecifické situácie postavenia osobných asistentov ako napr. výkon OA popri podnikaní alebo živnosti a pod. Rovnako odporúčame prečítať si pokyny a náležitosti vypĺňania daňového priznania, ktoré sú súčasťou DP a postupovať podľa týchto pokynov.

Dátum 24.05.2013 22:56:19 Jazyk  Slovensky Veľkosť 33.25 KB Stiahnúť 738 Stiahnuť

Otázky do Sociálnej poradne môžete posielať priamo na adresu:

Ing. Zuzana Dvořáčková, Záhonok 1959/27, 960 01 Zvolen

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Facebook: Slovenský zväz Sclerosis Multiplex - sociálna poradňa

Február 2013

Ing. Zuzana Dvořáčková

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.