Na základe viacerých dotazov a nezrovnalostí v súvislosti s povinnosťami osobného asistenta voči zdravotnej poisťovni sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva o stanovisko k tomuto problému. Stanovisko SZSM a náš výklad zákona č. 580/2004 Z. z. sa líšil od stanoviska a od informácií poskytovaných inými združeniami zastrešujúcimi občanov s ŤZP, ktoré uvádzajú povinnosť osobného asistenta podať "Oznámenie poistenca/platiteľa poistného" spolu s kópiou zmluvy o výkone OA. Naše stanovisko na základe výkladu vyššie uvedeného zákona bolo, že osobný asistent na základe novely zákona túto povinnosť už nemá. V rámci odpovede z Ministerstva zdravotníctva môžme konštatovať, že naše stanovisko a náš výklad zákona je správny a teda informácie, ktoré sú zverejnené na našej webovej a facebookovej stránke sú pravdivé a v súlade s platným zákonom.

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov platného do 31.12.2012 mal osobný asistent po uzavretí zmluvy o výkone OA povinnosť doručiť zdravotnej poisťovni "Oznámenie poistenca/platiteľa poistného" spolu s kópiou zmluvy o výkone OA. Novelou tohto zákona, ktorá je v platnosti od 1.1.2013 sa táto povinnosť zrušila, čo znamená, ak sa osoba stala osobným asistentom po 1.1.2013, nevyplýva jej táto oznamovacia povinnosť (táto povinnosť prechádza na Ústredie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny). Povinnosťou osobného asistenta voči zdravotnej poisťovni ostáva odovzdať "Oznámenie o príjmoch z výkonu OA" za príslušný rok, ktoré má povinnosť odovzdať každý osobný asistent do konca mája kalendárneho roka v prípade, že mu vznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie.

Na základe§ 22 ods. 2 písm. g) zákona č. 580/2004 Z. z. je osobný asistent povinný poskytnúť súčinnosť zdravotnej poisťovni. Z uvedeného vyplýva, že zdravotná poisťovňa môže vyzvať poistenca na splnenie si oznamovacej povinnosti.

To znamená, že osobní asistenti už túto povinnosť zákonom stanovenú nemajú a nehrozí im tak žiadna sankcia, ale na základe vyzvania zdravotnej poisťovne uvedené doklady musia doložiť, resp. zdravotná poisťovňa by tieto doklady mala prevziať aj na základe dobrovoľného doručenia týchto dokladov osobným asistentom.

Ing. Zuzana Dvořáčková

Prílohy

Dostupné súbory:
Kópia odpovede Ministerstva zdravotníctva SR často sťahovaný
(1 hlas)

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR - povinnosť OA voči ZP

Dátum 11.07.2013 13:00:17 Jazyk  Slovensky Veľkosť 45.38 KB Stiahnúť 734 Stiahnuť

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.