Strana 1

 • osobný asistent vypĺňa kolónku 1 - DIČ pridelené Daňovým úradom (DÚ),
 • krížikom označí kolónku daňové priznanie, za rok 2013,
 • v kolónke 3 uvedie kód NACE - 88.10.0 a uvedie text SOCIÁLNA PRÁCA BEZ UBYTOVANIA  PRE  STARŠIE  OSOBY  A  OSOBY  SO  ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (toto platí len pre asistentov, ktorí vykonávajú činnosť OA ako hlavnú, alebo prevažnú. Ak niekto OA vykonáva popri hlavnom zamestnaní, tak túto kolónku nevypĺňa),
 • vo vedľajšej kolónke označí, že správca dane mu oznámil číslo účtu správcu dane (toto číslo DÚ zasiela automaticky na základe registrácie daňovníka),
 • v I. ODDIELI vyplní asistent osobné identifikačné údaje,

Strana 2

 • v III. ODDIELI vypĺňa asistent údaje len v prípadoch, že je dôchodca (kolónka 29 a 30 – aj to len v prípade nízkeho dôchodku, kedy tento je nižší ako nezdaniteľná časť základu dane) alebo si uplatňuje odpočítateľnú položku na manžela/ku (kolónka 31),
 • v IV. ODDIELI kolónka 32 vypĺňa asistent v prípade, že si uplatňuje daňový bonus na vyživované deti. Výška daňového bonusu za rok 2013 je 254,64 € na každé nezaopatrené dieťa (1. polrok – január- jún: 21,03 €/mes. = (21,03 x 6) = 126,18 €, 2. polrok: jún – december: 21,41 €/mes. = (21,41 x 6) = 128,46 €). Nárok na uplatnenie daňového bonusu má len 1 z rodičov!
 • V. ODDIEL vypĺňa len asistent, ktorý OA vykonáva popri hlavnom zamestnaní a vypisujem sem údaje z Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2013, ktoré mu vystavil  jeho  hlavný  zamestnávateľ/zamestnávatelia  (v  prípade  viacerých zamestnávateľov, každý z nich) - vypĺňa sa riadok 34 – úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov, riadok 35 – úhrn povinného poistného, riadok 36 – základ dane (rozdiel riadkov 34 a 35),

Strana 3

 • v VI. ODDIELI vypisujú osobní asistenti v tab. č. 1 riadok 6, kde do stĺpca 1 uvedú svoje príjmy z OA reálne vyplatené v kalendárnom roku 2013 (t. z. príjmy, ktoré obdržali v roku 2013 - keďže odmena za OA je vyplácaná o mesiac spätne do DP sa zahŕňa príjem za odpracovaný mesiac december 2012, ktorý bol reálne vyplatený v januári 2013 až po mesiac november 2013, ktorý bol reálne vyplatený v mesiaci december 2013, odmena za odpracovaný mesiac december 2013 bola vyplatená až v januári 2014 a tak spadá do daňového obdobia za rok 2014),
 • v stĺpci 2 uvedie asistent paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmov uvedených v stĺpci 1 (označí krížikom kolónku pod tabuľkou, že uplatňuje výdavky % z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2),
 • následne sa údaje z riadku 6 zo stĺpcov príjmy a výdavky prenesú do riadku 9, k uplatňovaným výdavkom sa môže pripočítať preukázateľne zaplatené poistné (sociálne, zdravotné), ktorého výška sa uvedie v prípade, že si osobný asistent takéto poistenie platil

Strana 4

 • do riadku 37 sa prepíšu údaje zo VI. ODDIELU z tabuľky č. 1 z riadku 9 a stĺpca 1 - príjmy,
 • do riadku 38 sa prepíšu údaje zo VI. ODDIELU z tabuľky č. 1 z riadku 9 a stĺpca 2 - výdavky,
 • do riadku 43 sa vpíše rozdiel riadkov 37 a 38 (príjmy - výdavky)

Strana 7

 • osobný asistent vypĺňa riadok 65, kde prenáša údaje zo VI. ODDIELU riadku 43 (rozdiel medzi príjmami a výdavkami za výkon OA), 
 • do riadku 67 sa prenášajú údaje z riadku 65

Strana 8

 • do riadku 72 sa uvedie základ dane z príjmov zo závislej činnosti a základ dane z príjmov za výkon činnosti OA, teda sa spočítajú riadky 36 a 67,
 • do riadku 73 sa uvedie odpočítateľnú položku na daňovníka podľa § 11 ods. 2 – od 1. januára 2013 sa odpočítateľná položka vypočíta ako 19,2 – násobok ŽM (19,2 x 194,58 € = 3 735,94 €),
 • v prípade uplatnenia odpočítateľnej položky na manželku/manžela, resp. uplatnenie preukázateľne dobrovoľne zaplatených príspevkov do DSS sa vypĺňajú aj riadky 74 a 75,
 • do riadku 76 sa v našom prípade (slobodný, bez príspevkov do DSS) prenášajú údaje z riadku 73,
 • do riadku 77 sa vpíše rozdiel súm medzi riadkami 72 a 76, a táto suma sa následne prenesie ako základ dane do riadku 78,
 • do riadku 79 sa vpíše suma dane 19 % z riadku 78 (6776,34 x 0,19 = 1287,50 €),
 • suma dane z riadku 79 sa prenesie do riadku 88 a táto do riadku 92,
 • v prípade uplatnenie daňového bonusu sa vypĺňa riadok 93, kde sa vypíše suma daňového bonusu v závislosti na počte detí (údaje uvedené v IV. ODDIELI daňového priznania),
 • do riadku 94 sa vpíše daňová povinnosť (v prípade osoby, ktorá si neuplatňuje daňový bonus na dieťa sa tam prepíše údaj z riadku 92)

Strana 9

 • do riadku 102 sa uvedie suma úhrnu zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (preddavky, ktoré za vás odviedol váš zamestnávateľ - pri vypĺňaní vychádzate z Potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré vám vystavil zamestnávateľ),
 • do riadku 108 sa vpíše rozdiel súm medzi riadkami 94 a 102, a táto suma je je vašou daňou z príjmu, ktorú musíte uhradiť do 31.3.2014 (v prípade daňového preplatku sa záporná suma daňovej povinnosti uvádza do riadku 109)

Strana 10

 • v prípade, že daňovník chce poukázať 2 % zo zaplatenej dane vybranému subjektu, tak vyplní aj XIII. ODDIEL,
 • v prípade, že spĺňa podmienku poukázania až 3 % označí túto kolónku krížikom (v tomto prípade musí do príloh doložiť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti),
 • do kolónky 120 sa uvedú 2 % zo zaplatenej dane (2 % zo sumy v riadku 94...1287,5 x 0,02 = 25,75 €),
 • do kolónky 121 sa uvedú údaje o prijímateľovi, subjekte, ktorému chcete poukázať vaše prostriedky z dane a pevne veríme, že údaje o prijímateľovi vo vzorovom daňovom priznaní budú vyplnené aj v tom Vašom,
 • je dôležité nezabudnúť podpísať sa do kolónky na to určenej

Strana 11

 • v rámci počtu príloh sa udávajú všetky priložené dokumenty, pričom Príloha 1 a Príloha 2 sú predtlačenou súčasťou daňového priznania. Ako ďalšie prílohy sa v prípade zamestnanej osoby uvádza:
 • Príloha 3: Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2013 (vystavuje zamestnávateľ),
 • Príloha 4: Potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za rok 2013
 • Ďalšie prílohy sú individuálne - doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu, potvrdenie o príjmoch manželky/la (v prípade uplatnenia odpočítateľnej položky na manželku/la), potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti (v tomto prípade sa môžu darovať až 3 % z odvedenej dane), potvrdenia o zaplatení poistného, iné potvrdenia dokladujúce príjem, resp. zníženie príjmu
 • do kolónky sa vyplní aktuálny dátum a daňovník sa podpíše,
 • v prípade vzniku daňového preplatku sa vypĺňa aj XV. ODDIEL, kde sa vyplní spôsob výplaty daňového preplatku a ďalšie s tým súvisiace údaje, vyplní sa dátum a daňovník sa podpíše

Strana 12 - Príloha 1

 • Do prílohy 1 sa prenášajú údaje zo str. 3 ODDIEL VI. tabuľka č. 1,
 • do riadku 1 stĺpec 1 prenesiem údaj o príjmoch a do stĺpca 2 údaj o uplatňovaných výdavkoch,
 • do riadku 2 vpíšem rozdiel medzi príjmami a výdavkami, a tento údaj následne prenesiem do riadku 6,
 • do riadku 10 prenesiem údaje z riadku 35 (úhrn povinného poistného) a riadky 11 a 12 sa vyplnia základe Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2013 vystaveného zamestnávateľom,
 • v spodnej časti sa vyplní dátum a daňovník sa podpíše do kolónky na to určenej.

Na základe vyplnených údajov z daňového priznania sa vyplní Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2013 a toto tlačivo sa rovnako podpíše a na základe potvrdenia pracovníkom DÚ slúži osobnému asistentovi ako doklad o podaní daňového priznania. K daňovému priznaniu sa doložia prílohy vo forme fotokópií relevantných dokladov.

Termín na zaplatenie dane je do 31.3.2014 a pri platbe je potrebné si dať pozor na identifikačné údaje platby - každý daňovník má individuálne číslo účtu, na ktorý ma daň poukázať. Variabilný symbol pre daň z príjmov FO a PO na základe podaného DP za rok 2013 je 1700992013.

Záverom rovnako upozorňujeme na povinnosť osobných asistentov dokladovať príjmy z výkonu osobnej asistencie pre potreby zdravotnej poisťovne. Na tieto účely je na základe údajov z daňového priznania za rok 2013 potrebné vyplniť tlačivo "Oznámenia o príjmoch za rok 2013" a do 31. mája 2014 doručiť do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Ing. Zuzana Dvořáčková

Vzory

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.