Žiadateľ (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) o príspevok na osobnú asistenciu ( ďalej OA) musí pri podaní žiadosti predložiť doklady podľa pokynov ÚPSVaR, tak ako to vyplýva zo zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Žiadateľ musí v konaní o jeho žiadosti umožniť úradu, prešetrenie a posúdenie všeobecne platných podmienok pre poskytovanie kompenzačných príspevkov a to sú:

 • posúdenie zdravotného stavu § 11 a §12,
 • posúdenie sociálnych pomerov §13,
 • posúdenie príjmu a majetku podľa § 18,

K žiadosti o príspevok na OA sa robí aj

 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej osoby podľa § 14 ods. 3.

Nárok na čerpanie príspevku na osobnú asistenciu podľa § 22 zákona 447/2008 Z.z vzniká, ak žiadateľovi v KOMPLEXNOM POSUDKU (§15 ods. 1) je priznané kompenzovať dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia formou osobnej asistencie. V tomto posudku sa uvedie aj ročný rozsah osobnej asistencie v hodinách podľa jednotlivých činností uvedených v prílohe č. 4, na ktoré je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na pomoc osobného asistenta.

Maximálny rozsah hodín osobnej asistencie môže byť v zmysle uvedeného zákona 7 300 hodín ročne (20 hodín/deň). Podľa § 21 ods. 6 „Rozsah hodín osobnej asistencie príslušný orgán opätovne posúdi každé tri roky od jeho určenia za účelom zistenia, či predchádzajúci určený rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Opätovné posúdenie sa vykoná aj pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie rozsahu hodín osobnej asistencie.“

Príslušný úrad sociálnych vecí na základe vypracovaného KOMPLEXNÉHO POSUDKU vydá ROZHODNUTIE v ktorom určí sumu príspevku osobnej asistencie na celý rok ako násobok hodinovej sadzby za výkon osobnej asistencie a v posudku priznaného počtu hodín osobnej asistencie. Suma peňažného príspevku na osobnú asistenciu zodpovedajúca ročnému rozsahu osobnej asistencie sa zníži o zvýšenie dôchodkupre bezvládnosť za celý kalendárny rok.

V prípade, že s ROZHODNUTÍM nesúhlasíte, podajte v stanovenom termíne odvolanie!

Opodstatnenosť svojho odvolania si overte dôkladným preštudovaním zverejnených § v prílohách pod článkom - § 20 až § 23 zákona č. 447/2008 Z.z.!

Po nadobudnutí právoplatnosti ROZHODNUTIA postupujeme nasledovne:

 1. Vyhľadáme si osobného asistenta v prípade potreby aj viacerých asistentov, buď vlastnými schopnosťami alebo prostredníctvom agentúry osobnej asistencie.
 2. Uzavrieme s ním Zmluvu o výkone osobnej asistencie, ktorú vypracujeme v troch exemplároch pre:
  • úrad soc. vecí
  • osobného asistenta
  • užívateľa osobnej asistencie

Osobný asistent kópiu tejto zmluvy priloží k registrácii na DÚ v mieste svojho trvalého bydliska.

Táto zmluva sa uzatvára podľa § 51 a 853 Občianskeho zákonníka a upravuje vzťahy medzi dvomi fyzickými osobami a to osobným asistentom a fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je síce akože v úlohe „zamestnávateľa“ a osobný asistent v úlohe „zamestnanca“ No touto zmluvou sa neuzatvára taký pracovne- právny vzťah ako je to pri zmluve podľa Zákonníka práce, a teda ani pre osobného asistenta z tejto zmluvy nevyplývajú žiadne nároky na pracovné voľno, dovolenku a ostatné soc. zabezpečenia, ktoré zamestnancovi garantuje Zákonník práce.

Zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje podľa § 23 ods. 3 najmä

 1. druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 4 a rozsah vykonávaných činností,
 2. miesto výkonu osobnej asistencie,
 3. obdobie výkonu osobnej asistencie,
 4. práva a povinnosti osobného asistenta,
 5. odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
 6. dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Poznámka: Vzor zmluvy o výkone osobnej asistencie nájdete v prílohách pod článkom– podmienky osobnej asistencie

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je možné priznať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím ak sa šetrením podľa § 18 zistilo, že jej mesačný príjem pripadajúci na jednu spoločne posudzovanú plnoletú osobu nepresiahol 3 – násobok ŽM. V opačnom prípade sa postupuje podľa § 22 ods. 9

Záverom platí:

 1. ak je príjem nižší alebo sa rovná 3 – násobok ŽM – prizná sa plný príspevok na asistenciu,
 2. ak je príjem vyšší ako 3 – násobok ŽM, vypočíta sa rozdiel (suma príjmu fyzickej osoby – suma 3 x ŽM):
  1. ak je rozdiel nižší ako rozsah osobnej asistencie, výška príspevku sa zníži o tento rozdiel,
  2. ak je rozdiel vyšší ako rozsah osobnej asistencie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa neprizná.

Príspevok na osobnú asistenciu je opakovaná mesačná dávka, ktorú úrad vypláca fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutí do 20. dňa po odovzdaní výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie. Výška príspevku sa vypočíta ako násobok odpracovaných hodín a hodinovej sadzby za osobnú asistenciu. Hodinová sadzba je od 1.1. 2009 1,39 % ŽM t.j. 2, 49 €, ktorá sa zmení vždy v závislosti od zmeny ŽM 1. júla kalendárneho roka.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná odovzdať na úrad nasledovné podklady, slúžiace k vyplateniu príspevku na osobnú asistenciu:

 • Výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po výkone OA.(§ 23 ods. 9)
 • Potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po vyplatení odmeny.(§ 23 ods. 10)

Výška príspevku podlieha zmenám:

 • V júli kalendárneho roka pri pravidelnom prehodnocovaní príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (§ 18 ods. 8 zákona č. 447/2008 Z.z) – úrad vyzve k predloženiu dokladov na posúdenie príjmu a posúdi či príjem neprekročil hranicu 3 –– násobku životného minima na jednu plnoletú spoločne posudzovanú osobu.
 • Od 1. júla kalendárneho roka pri zmene výšky životného minima – úrad oznámi zmenu hodinovej sadzby za osobnú asistenciu (§ 2 písm. a) zákona č 601/2003 Z.z o životnom minime) ,
 • ako aj pri každej zmene podmienok za ktorých vznikol nárok na OA.

Ing. Zuzana Dvořáčková

Aktualizované: apríl 2009

Prílohy

Povinnosti osobného asistenta a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú zabezpečené Zmluvou o výkone osobnej asistencie.

Medziľudské vzťahy týchto dvoch osôb sa žiaľ nedajú poistiť žiadnym predpisom. Obidve strany musia rešpektovať základné pravidlá slušnosti a úctu jeden voči druhému. Miesto tu nemá nadradenosť ani podradenosť jedného pred druhým.

Osobný asistent

je osoba poskytujúca svoje služby za odmenu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Osobný asistent môže podľa § 23 ods. 5 vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hodín denne. Ak sa asistencia vykonáva mimo bydliska, tak aj viac. To neplatí, ak je osobným asistentom rodinný príslušník v zmysle § 22. ods. 5. Ten môže aj mimo bydliska vykonávať OA najviac 4 hodiny denne.

Môže ním byť:

 • osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony,
 • môže ním byť aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ale poskytuje asistenciu len v tých činnostiach na ktoré on sám nemá osobnú asistenciu (§ 23 ods. 1). Môže vykonávať napr. predčítavanie, písanie a iné pre neho nenáročné činnosti.

Nemôže ním byť rodinný príslušník (manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra) s výnimkou prípadov uvedených v § 22 ods. 5. keď fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím:

 • je odkázaná na osobnú asistenciu najmenej 3 650 hodín (10 hod/deň)
 • alebo je zamestnaná,
 • alebo navštevuje školské zariadenie.

Vtedy rodinný príslušník môže podľa § 22 ods. 6 vykonávať OA najviac 1 460 hodín ročne (4 hod/denne), ale len v činnostiach podľa prílohy č.4 v prvom bode až v šiestom bode, deviatom bode a pätnástom bode.

Požiadavky na osobného asistenta:

osobnostné predpoklady
 • záujem o prácu s postihnutými ľuďmi
 • empatický (vedieť sa vžiť do situácie druhého človeka)
 • zodpovedný, prispôsobivý, trpezlivý
vzdelanie
 • nie je podmienkou (môže byť z oblasti zdravotníctva, ošetrovateľstva)
 • je podmienkou v prípadoch, keď sa vyžaduje špeciálny prístup k fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (špeciálna pedagogika, sociálna práca), alebo ak užívateľ vyžaduje pomoc pri práci s PC alebo má aktivity, ktoré vyžadujú odbornú pomoc.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Je osoba odkázaná na pomoc inej osoby v činnostiach uvedených v prílohe č.4 zákona č. 447/2008 Z.z. a podľa § 14 ods. 3 tohto zákona jej v Komplexnom posudku bola priznaná osobná asistencia.

Požiadavky na užívateľa osobnej asistencie:

 • mal by vedieť rozhodovať za seba o svojich každodenných potrebách ako aj o ďalších cieľoch svojho života, ktoré s pomocou osobného asistenta dokáže naplniť
 • mal by vedieť prijímať pomoc od druhej osoby
 • musí si vedieť vyhľadať osobných asistentov vlastnou iniciatívou alebo pomocou agentúry osobnej asistencie,
 • musí vedieť uzavrieť zmluvu s osobným asistentom alebo agentúrou osobnej asistencie
 • musí vedieť organizovať prácu asistentov,
 • musí byť schopný vyplniť a odovzdať úradu mesačné výkazy o odpracovaných hodinách osobnej asistencie alebo poveriť tým inú osobu,
 • musí prebrať od úradu príspevok na OA, vyplatiť odmenu osobným asistentom, vydať potvrdenie o vyplatených odmenách a odovzdať ho úradu

Ing. Zuzana Dvořáčková

Aktualizované: apríl 2009

Je kompenzácia, slúžiaca fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím na zmiernenie dôsledkov jej ťažkého zdravotného postihnutia. Príspevok táto osoba využíva na vyplatenie odmeny osobnému asistentovi za pomoc pri vykonávaní základných životných potrieb a pri kontakte so spoločenským prostredím. Osobná asistencia (ďalej OA) je forma pomoci, ktorá pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, žiť plnohodnotný život a zabezpečuje jej integráciu do spoločnosti.

Poskytuje sa za podmienok stanovených zákonom č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia § 20, § 21,§ 22 a § 23. Určovanie rozsahu OA, čerpanie príspevku, povinnosti osobného asistenta, zmluvné vzťahy, všetko o OA je uvedené v ďalšej časti na tejto web stránke. Tu sú uvedené dôležité podmienky pre výpočet peňažného príspevku na OA uvedené v § 21 a § 22.

§ 21 Rozsah hodín osobnej asistencie:

 • Závisí od množstva činností uvedených v prílohe č.4, ktoré nemôže fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať sama a od doby ich vykonania.
 • Môže byť najviac 7 300 hodín ročne

A. Fyzickej s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcej v domácom prostredí sa do rozsahu hodín osobnej asistencie nezapočítavajú:

 • Hodiny počas poskytovania dennej, týždennej pobytovej sociálnej služby.
 • Hodiny počas výkonu zamestnania alebo návštevy základnej a strednej školy okrem vysokej školy.

B. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím umiestnenej v sociálnom zariadení sa do rozsahu hodín osobnej asistencie započítavajú len:

 • V zariadení s celoročným pobytom - hodiny na jej sprevádzanie do školy, ak je mimo sociálneho zariadenia
 • V zariadení podporovaného bývania – hodiny asistencie na jej prepravu alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.

Rozsah hodín osobnej asistencie úrad opätovne posúdi každé 3 roky!

§ 22 Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

A. Možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa § 14 ods. 3 odkázaná na pomoc inej osoby a to formou osobnej asistencie, má to priznané v Komplexnom posudku vypracovanom podľa § 15 ods. 1. Príspevok možno poskytnúť osobe žijúcej v domácom prostredí ale aj osobe žijúcej v sociálnom zariadení (len v obmedzenom rozsahu hodín OA), ak jej príjem nepresahuje 3 – násobok životného minima (ďalej ŽM) na jednu plnoletú spoločne posudzovanú osobu. Ak je príjem vyšší, príspevok sa zníži alebo neprizná podľa § 22 ods. 9:

 • Najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku.
 • V zariadení s celoročným pobytom - hodiny na jej sprevádzanie do školy ak je mimo sociálneho zariadenia
 • V zariadení podporovaného bývania – hodiny na jej prepravu alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách
 • Aj vtedy, ak je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom, a to na činnosti alebo časť týchto činností, ktoré nevykonáva pes so špeciálnym výcvikom.
 • Aj v prípadoch uvedených v § 22. ods. 5, kedy osobnú asistenciu vykonáva rodinný príslušník (manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra), keď fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím:
  • je odkázaná na osobnú asistenciu najmenej 3 650 hodín (10 hod / denne )
  • alebo je zamestnaná,
  • alebo navštevuje školské zariadenie.
  Vtedy rodinný príslušník môže podľa § 22 ods. 6 vykonávať OA najviac 1 460 hodín ročne (4 hod/denne), ale len v činnostiach podľa prílohy č.4 v prvom bode až v šiestom bode, deviatom bode a pätnástom bode.

B. Nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, ak tento zákon neustanovuje inak. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovanie podľa § 40 alebo opatrovateľská služba podľa zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách.

Výška peňažného príspevku pripadajúca na kalendárny roksa vypočíta ako násobok hodinovej sadzby za výkon OA a priznaného ročného rozsahu hodín OA. Hodinová sadzba od 1. januára 2009 je 1.39 % ŽM a bude sa pravidelne valorizovať od 1. júla kalendárneho roka v zvislosti od zmeny ŽM.

Výška peňažného príspevku sa zníži:

 • o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za celý kalendárny rok,
 • ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako 3 - násobok sumy ŽM pre jednu plnoletú fyzickú osobu, zníži sa o rozdiel ( príjem – 3 x ŽM), ak je rozdiel nižší ako rozsah osobnej asistencie, výška príspevku sa zníži o tento rozdiel, ak je rozdiel vyšší ako rozsah osobnej asistencie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa neprizná,
 • ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení dlhšie ako 30 dní, rozsah hodín osobnej asistencie určený na kalendárny rok sa zníži rozhodnutím o rozsah hodín OA určených pre činnosti uvedené v prílohe č. 4 prvom bode až ôsmom bode, desiatom bode, štrnástom bode a sedemnástom bode, pripadajúci na každý deň pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je opakovaná mesačná dávka, ktorá sa vypláca na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nevyčerpaný počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho roka nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom roku.

Ing. Zuzana Dvořáčková

Aktualizované: apríl 2009

Rozsah hodín osobnej asistencie úrad stanoví v KOMPLEXNOM POSUDKU na základe záverov šetrenia lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti. Podstatné sú aj naše údaje o potrebe osobnej asistencie, ktoré uvedieme pri prešetrovaní sociálnemu pracovníkovi a presvedčíme ho o ich potrebe pre náš plnohodnotný život. Je dôležité venovať z našej strany dostatočnú pozornosť výpočtu rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie!

Osobná asistencia pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri zabezpečení základných životných potrieb a pri kontakte so spoločenským prostredím. V čase podávania žiadosti o príspevok na osobnú asistenciu, my musíme vedieť k akým činnostiam potrebujeme osobného asistenta aj ako dlho nám trvá vykonávanie týchto činnosti Je dôležité z našej strany pripraviť si predbežný výpočet rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie tak, aby sme boli pripravení obhájiť si túto potrebu pred úradníkmi sociálneho úradu. Najlepšie je to rozpísať na tlačive VÝPOČET ROZSAHU HODÍN OA ŽIADATEĽOM, kde sú uvedené všetky činnosti z prílohy č.4 zákona č.447/2008 Z.z. a vlastným úsudkom priradiť dobu trvania a frekvenciu činností pri ktorých sme odkázaní na pomoc osobného asistenta. Vypracované tlačivo môžete priložiť k žiadosti o príspevok na osobnú asistenciu.

Rozmýšľať o potrebnom počte hodín OA až pred úradníkmi v čase konania sociálnej posudkovej činnosti je neskoro, pretože pri šetrení nás väčšinou od strachu nenapadnú podstatné veci a potom úradníci rozhodnú za nás. Pracovníci sociálneho úradu využijú naše váhanie, a potom vždy vedia lepšie ako často a ako dlho sa máme umývať, vykonávať fyziologické potreby, mať spoločenské aktivity, atď. Našim cieľom má byť presvedčiť ich o objektívnosti svojich údajov.

Úlohou osobného asistenta je pomáhať nám pri vykonávaní činností a nie aby ich robil za nás. Doba trvania je potom určite dlhšia ako keby to urobil sám asistent. Osobná asistencia nám takto poskytuje aj ergoterapiu (liečbu prácou), ktorá nás vracia do života. My konečne môžeme niečo robiť aj svojimi nemotornými rukami lebo asistent je nám nápomocný pri všetkých našich aktivitách. Sám asistent za nás vykonáva len tie činnosti, ktoré nám naše postihnutie vykonávať nedovolí. Pomáha najmä prekonávať bariéry a vytvára nám podmienky pre naše spoločenské aktivity.

Napríklad pri varení v prípade, že vozičkár má funkčné ruky môže spolupracovať. Asistent vykonáva ťažšie nedostupné úkony a trpezlivo sleduje vykonávanie úkonov postihnutého. (preberanie šošovice, čistenie zeleniny atď.). Nákupy môže urobiť aj ten čo nemá ruky stačí, že vie rozhodovať o výbere nákupu, jeho cene a tak asistent pracuje podľa jeho pokynov. Ten istý nákup s účasťou vozičkára trvá podstatne dlhšie (60 min) ako by to urobil sám asistent (30 min.). Najdôležitejšie je , že zdravotne ťažko postihnutý dostal šancu niečo robiť.

Záverom z toho vyplýva, že pri výpočte rozsahu hodín je potrebné vziať v úvahu uvedené skutočnosti a z toho vychádzať pri stanovovaní dĺžky trvania jednotlivých činností. Odporúčame urobiť si podľa prílohy č.4 zákona č.447/2008 Z.z. rozpis denných, týždenných a ročných činností. Na základe vlastných skúseností si vyhodnotíte priemernú dobu trvania týchto činností. S vopred vypracovaným návrhom - VÝPOČET ROZSAHU HODÍN OA ŽIADATEĽOM, budete dobre pripravení pred úradmi na obhajobu svojich požiadaviek

V ďalšej časti sú uvedené fiktívne príklady výpočtu rozsahu hodín OA, ktoré názorne poukazujú čo všetko do výpočtu môžete zahrnúť. Upozorňujeme, že údaje o dobe trvania jednotlivých činností nie sú záväzné. Pre každého sú tieto hodnoty individuálne.

Poznámka: Príklady výpočtu rozsahu hodín OA sú uvedené v ďalšej časti na tejto web stránke a pre pracujúcich a študujúcich nájdete na: www.omdvsr sk

Ing. Zuzana Dvořáčková

Aktualizované: apríl 2009

História osobnej asistencie

Hnutie „Independent Livning“ v preklade „Nezávislý život“ vzniklo koncom 60 - tych rokov v USA. Cieľom tohto hnutia bolo dosiahnuť úplnú rovnoprávnosť postihnutých ľudí so zdravými.Postihnutí študenti Kalifornskej univerzity v Berkeley vypracovali program „Stratégie života postihnutých osôb“ v ktorom navrhli spôsob pomoci postihnutým ľuďom, ktorá by im umožnila žiť samostatný život. Hnutie stavia na presvedčení, že ľudia s postihnutím sú najpovolanejší odborníci na poznanie a riešenie svojich potrieb a problémov. Tu sa vlastne vytvorili základy pomoci postihnutým ľuďom formou osobnej asistencie. Myšlienky hnutia sa postupne rozšírili do celého sveta a teda aj do Európy (Švédsko, Anglicko, Írsko, Nemecko a ČR).

Zdroj: www.csz.sk

Ako to bolo u nás?

Postihnutí ľudia mali dve možnosti a to zveriť sa do opatery štátu (život dožiť v ústave), alebo do opatery rodiny. Obidve možnosti vymedzovali týchto ľudí zo spoločnosti a často krát im upierali nárok na dôstojný život v zmysle základných ľudských práv. Títo ľudia prežívali svoj život len vo vymedzenom priestore ústavu alebo bytu. Nemohli nič robiť, o nič sa nemali starať, jednoducho všetko za nich robili iní, do konca za nich aj mysleli, nemohli o sebe rozhodovať, stávali sa nesvojprávnymi. Časom sa vytvorili opatrovateľské služby, ktoré síce odbremenili rodiny postihnutých ľudí, ale do života samotných postihnutých to veľa neprinieslo. Zostávali naďalej len v úlohe pasívnych prijímateľov poskytovaných služieb. Ale o ich integrácii do spoločnosti sa neuvažovalo.

Ako je to u nás teraz ?

Podstatná zmena nastala v roku 1999, keď vstúpil do platnosti zákon č.195/1998 Z.z o sociálnej pomoci. V tomto zákone v §58 bola prvý krát u nás zadefinovaná ako jedna z foriem kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia osobná asistencia. Zákon svojim obsahom zabezpečoval do 31.12.2008 podporu integrácie ťažko zdravotne postihnutých osôb do spoločnosti. Od 1.1.2009 tento zákon nahradil zákon č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý mení pôvodný zákon po stránke formálnej aj obsahovej. Formálna zmena je, že sa zásadne mení zaužívaný výraz zo starého zákona „ZŤPO - zdravotne ťažko postihnutý občan“ v novom zákone, na výraz „fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím“. Obsahovo sa zákon rozširuje o nové §, ktoré svojim obsahom čiastočne zabezpečujú zlepšenie kvality života osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Žiaľ prevažujú také §, ktoré zlú sociálnu situáciu týchto osôb neriešia ale ešte viac komplikujú. Preto bude nutné tento nový zákon čo najskôr novelizovať.

Čo je osobná asistencia ?

Je to forma kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby, poskytovaná za účelom zmiernenia nepriaznivých sociálnych dopadov na jej život ako aj život jej rodiny. Osobná asistencia dáva postihnutému šancu na nezávislosť, samostatnosť, možnosť rozhodovať o sebe a svojich potrebách, istotu akú mu neposkytuje žiadna iná forma pomoci. Pomáha mu pri integrácii do spoločnosti a zlepšuje kvalitu jeho života. Funkciu jeho poškodených zmyslov, končatín plní asistent. Tak môže aj so svojim handicapom vykonávať činnosti, ktoré už pre svoju nemohúcnosť nechával robiť tých druhých, nezapájal sa do spoločenského života, bol apatický, do konca si nevážil ani sám seba. S touto formou pomoci môže pracovať, študovať, plniť si rodinné a spoločenské povinnosti, viesť relatívne nezávislý život.

Osobná asistencia čiastočne odbremeňuje aj rodinných príslušníkov od namáhavej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutého príbuzného. Títo pod ťarchou zodpovednosti o svojich blízkych, väčšinou už stratili nárok na vlastný život. Niekoľko hodín počas dňa , keď ich zastúpi osobný asistent je pre nich určite pomocou na zvládanie povinností, vyplývajúcich z potrieb vlastného života. Starostlivosť o blízku osobu pre nich aj tak pokračuje ďalej po zvyšok dňa a najmä v noci (pomoc na WC, polohovanie).

Táto forma pomoci zabráni doživotnému umiestneniu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v domove sociálnych služieb. S pomocou osobnej asistencie aj tí čo žijú osamote a nemajú už z rôznych dôvodov (smrť, rozvod partnerov) podporu rodiny, ale sú schopní si týmto spôsobom vytvoriť a zorganizovať vhodné životné podmienky, môžu naďalej zostať žiť v pôvodnom domácom prostredí a vyhnúť sa umiestneniu v sociálnom zariadení. Takto si zabezpečia kvalitný plnohodnotný život. V porovnaní so životom, ktorý by museli viesť po umiestnení v domove sociálnych služieb je to pre nich určite lepším riešením, tak z hľadiska uspokojenia ich základných životných potrieb ako aj z psychologického hľadiska. V konečnom dôsledku je táto forma pomoci aj pre štát lacnejšia.

Štátni úradníci zatiaľ ešte vo väčšine prípadov nepochopili filozofiu osobnej asistencie. Z nevedomosti (alebo úmyselne) podsúvajú na miesto asistencie opatrovanie. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím väčšinou pod ich nátlakom rezignuje. Prečo? Je to z nedostatku informácií o osobnej asistencii a preto si jej potrebu pre svoj život pred úradníkmi nevie obhájiť. No podstatnú úlohu tu zohráva aj prirodzený strach z ich autority a tak postihnutá osoba radšej pristúpi na ich návrh. Zostáva len v úlohe neboráka, ktorý nemôže o sebe rozhodovať ale musí súhlasiť s tým, čo o ňom rozhodne ten druhý ( úradník).

Osobná asistencia a opatrovanie sú pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím dve diametrálne odlišné formy pomoci!

 • Osobná asistencia - vedie k aktivite
 • Opatrovanie - vedie k pasivite

Zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci jednoznačne nevymedzoval kto je poberateľom jednej, alebo druhej formy pomoci. Rozhodujúcim faktorom vyplývajúcim zo zákona pre priznanie tej ktorej formy pomoci bol vek a schopnosť postihnutej osoby zaujať aktívny alebo pasívny postoj k riešeniu zlepšenia kvality vlastného života. Sociálny úradník pri rozhodovaní o priznaní formy pomoci mohol vychádza len z predpokladu, aký cieľ je možné týmito formami pomoci dosiahnuť.

Zákon č. 447/2008 Z.z už vymedzuje § 14, ods. 3 a 4, kto je odkázaný na osobnú asistenciu a kto na opatrovanie. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemá možnosť vybrať si formu pomoci , môže len svojimi argumentmi pred úradníkom obhájiť si potrebu osobnej asistencie. Sociálny úradník pri rozhodovaní o priznaní formy pomoci má v zmysle nového zákona právomoc skôr uprednostniť najmä u imobilných osôb opatrovanie pred osobnou asistenciu. Dovoľuje mu to § 14 ods. 4 lebo imobilné osoby predsa podľa stupňa hodnotenia (príloha č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) spadajú do skupiny V. aVI.

Komu je možné priznať osobnú asistenciu?

Fyzická osoba s ťažkým postihnutím podľa §14. ods. 3 zákona č. 447/2008 Z.z., ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4 a osobnou asistenciou sa dosiahne účel ustanovený v § 20 ods. 2. .To znamená, že osobnou asistenciou sa tejto osobe podporí aktivita, schopnosť integrovať sa do spoločnosti, jej nezávislosť a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít.

Osobnú asistenciu možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vo veku 6 - 65 rokov. Po dosiahnutí 65 rokov sa osobná asistencia poskytuje len ak táto osoba mala priznanú osobnú asistenciu aj pred 65 rokom života Táto osoba má mať osobnostné predpoklady aktívne zorganizovať svoj život, vedieť posúdiť čo potrebuje na zlepšenie kvality svojho života. Aktívne sa podieľa na každodenných činnostiach, plní si pracovné, vzdelávacie, rodinné, rodičovské a spoločenské povinnosti. Rozvíja svoje záujmové činnosti, nadväzuje spoločenské kontakty a tak smeruje k integrácii do spoločnosti.

Cieľom osobnej asistencie je pomôcť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím žiť relatívne plnohodnotný život, ktorý je do maximálne možnej miery zrovnateľný so životom zdravej osoby.

Všetci, ktorí čerpáme túto vymoženosť sme za tie roky urobili určitý krok vpred k dôstojnému životu Asistencia súčasne kladie požiadavky aj na nás. My tak ako aj zdraví ľudia musíme náš život napĺňať každodennými aktivitami, skrátka byť užitočnými pre seba, svoje okolie, aj celú spoločnosť vo veciach, ktoré s pomocou asistenta robiť môžeme.

Komu je možné priznať opatrovanie?

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 14 ods. 4 je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI podľa osobitného predpisu ( príloha č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Tieto osoby sú mladší ako 6 rokov a väčšinou starší ako 65 rokov a taktiež osoby. staršie ako 6 rokov čo nespĺňajú kritériá na poberanie osobnej asistencie a pomoc prijímajú len pasívne. Opatrovanie sa vykonáva najmä na účely zabezpečenia pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch Sú to najmä ťažké ležiace prípady alebo osoby čo sa cítia byť už len pacientmi a pasívne prijímajú to, čo pre nich urobia tí druhí, nedokážu si ani inou formou pomoci zabezpečiť samostatný život a už nevedia o sebe rozhodovať. Pri opatrovaní sa neočakávajú zo strany opatrovanej osoby žiadne aktivity.

Cieľom opatrovania je pomôcť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, dožiť život v ľudských podmienkach.

Ing. Zuzana Dvořáčková

aktualizované: apríl 2009

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.