Je kompenzácia, slúžiaca fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím na zmiernenie dôsledkov jej ťažkého zdravotného postihnutia. Príspevok táto osoba využíva na vyplatenie odmeny osobnému asistentovi za pomoc pri vykonávaní základných životných potrieb a pri kontakte so spoločenským prostredím. Osobná asistencia (ďalej OA) je forma pomoci, ktorá pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, žiť plnohodnotný život a zabezpečuje jej integráciu do spoločnosti.

Poskytuje sa za podmienok stanovených zákonom č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia § 20, § 21,§ 22 a § 23. Určovanie rozsahu OA, čerpanie príspevku, povinnosti osobného asistenta, zmluvné vzťahy, všetko o OA je uvedené v ďalšej časti na tejto web stránke. Tu sú uvedené dôležité podmienky pre výpočet peňažného príspevku na OA uvedené v § 21 a § 22.

§ 21 Rozsah hodín osobnej asistencie:

 • Závisí od množstva činností uvedených v prílohe č.4, ktoré nemôže fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať sama a od doby ich vykonania.
 • Môže byť najviac 7 300 hodín ročne

A. Fyzickej s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcej v domácom prostredí sa do rozsahu hodín osobnej asistencie nezapočítavajú:

 • Hodiny počas poskytovania dennej, týždennej pobytovej sociálnej služby.
 • Hodiny počas výkonu zamestnania alebo návštevy základnej a strednej školy okrem vysokej školy.

B. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím umiestnenej v sociálnom zariadení sa do rozsahu hodín osobnej asistencie započítavajú len:

 • V zariadení s celoročným pobytom - hodiny na jej sprevádzanie do školy, ak je mimo sociálneho zariadenia
 • V zariadení podporovaného bývania – hodiny asistencie na jej prepravu alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.

Rozsah hodín osobnej asistencie úrad opätovne posúdi každé 3 roky!

§ 22 Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

A. Možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa § 14 ods. 3 odkázaná na pomoc inej osoby a to formou osobnej asistencie, má to priznané v Komplexnom posudku vypracovanom podľa § 15 ods. 1. Príspevok možno poskytnúť osobe žijúcej v domácom prostredí ale aj osobe žijúcej v sociálnom zariadení (len v obmedzenom rozsahu hodín OA), ak jej príjem nepresahuje 3 – násobok životného minima (ďalej ŽM) na jednu plnoletú spoločne posudzovanú osobu. Ak je príjem vyšší, príspevok sa zníži alebo neprizná podľa § 22 ods. 9:

 • Najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku.
 • V zariadení s celoročným pobytom - hodiny na jej sprevádzanie do školy ak je mimo sociálneho zariadenia
 • V zariadení podporovaného bývania – hodiny na jej prepravu alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách
 • Aj vtedy, ak je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom, a to na činnosti alebo časť týchto činností, ktoré nevykonáva pes so špeciálnym výcvikom.
 • Aj v prípadoch uvedených v § 22. ods. 5, kedy osobnú asistenciu vykonáva rodinný príslušník (manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra), keď fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím:
  • je odkázaná na osobnú asistenciu najmenej 3 650 hodín (10 hod / denne )
  • alebo je zamestnaná,
  • alebo navštevuje školské zariadenie.
  Vtedy rodinný príslušník môže podľa § 22 ods. 6 vykonávať OA najviac 1 460 hodín ročne (4 hod/denne), ale len v činnostiach podľa prílohy č.4 v prvom bode až v šiestom bode, deviatom bode a pätnástom bode.

B. Nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, ak tento zákon neustanovuje inak. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovanie podľa § 40 alebo opatrovateľská služba podľa zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách.

Výška peňažného príspevku pripadajúca na kalendárny roksa vypočíta ako násobok hodinovej sadzby za výkon OA a priznaného ročného rozsahu hodín OA. Hodinová sadzba od 1. januára 2009 je 1.39 % ŽM a bude sa pravidelne valorizovať od 1. júla kalendárneho roka v zvislosti od zmeny ŽM.

Výška peňažného príspevku sa zníži:

 • o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť vyplatenú za celý kalendárny rok,
 • ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako 3 - násobok sumy ŽM pre jednu plnoletú fyzickú osobu, zníži sa o rozdiel ( príjem – 3 x ŽM), ak je rozdiel nižší ako rozsah osobnej asistencie, výška príspevku sa zníži o tento rozdiel, ak je rozdiel vyšší ako rozsah osobnej asistencie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa neprizná,
 • ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení dlhšie ako 30 dní, rozsah hodín osobnej asistencie určený na kalendárny rok sa zníži rozhodnutím o rozsah hodín OA určených pre činnosti uvedené v prílohe č. 4 prvom bode až ôsmom bode, desiatom bode, štrnástom bode a sedemnástom bode, pripadajúci na každý deň pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je opakovaná mesačná dávka, ktorá sa vypláca na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nevyčerpaný počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho roka nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom roku.

Ing. Zuzana Dvořáčková

Aktualizované: apríl 2009

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.