Rozsah hodín osobnej asistencie úrad stanoví v KOMPLEXNOM POSUDKU na základe záverov šetrenia lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti. Podstatné sú aj naše údaje o potrebe osobnej asistencie, ktoré uvedieme pri prešetrovaní sociálnemu pracovníkovi a presvedčíme ho o ich potrebe pre náš plnohodnotný život. Je dôležité venovať z našej strany dostatočnú pozornosť výpočtu rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie!

Osobná asistencia pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri zabezpečení základných životných potrieb a pri kontakte so spoločenským prostredím. V čase podávania žiadosti o príspevok na osobnú asistenciu, my musíme vedieť k akým činnostiam potrebujeme osobného asistenta aj ako dlho nám trvá vykonávanie týchto činnosti Je dôležité z našej strany pripraviť si predbežný výpočet rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie tak, aby sme boli pripravení obhájiť si túto potrebu pred úradníkmi sociálneho úradu. Najlepšie je to rozpísať na tlačive VÝPOČET ROZSAHU HODÍN OA ŽIADATEĽOM, kde sú uvedené všetky činnosti z prílohy č.4 zákona č.447/2008 Z.z. a vlastným úsudkom priradiť dobu trvania a frekvenciu činností pri ktorých sme odkázaní na pomoc osobného asistenta. Vypracované tlačivo môžete priložiť k žiadosti o príspevok na osobnú asistenciu.

Rozmýšľať o potrebnom počte hodín OA až pred úradníkmi v čase konania sociálnej posudkovej činnosti je neskoro, pretože pri šetrení nás väčšinou od strachu nenapadnú podstatné veci a potom úradníci rozhodnú za nás. Pracovníci sociálneho úradu využijú naše váhanie, a potom vždy vedia lepšie ako často a ako dlho sa máme umývať, vykonávať fyziologické potreby, mať spoločenské aktivity, atď. Našim cieľom má byť presvedčiť ich o objektívnosti svojich údajov.

Úlohou osobného asistenta je pomáhať nám pri vykonávaní činností a nie aby ich robil za nás. Doba trvania je potom určite dlhšia ako keby to urobil sám asistent. Osobná asistencia nám takto poskytuje aj ergoterapiu (liečbu prácou), ktorá nás vracia do života. My konečne môžeme niečo robiť aj svojimi nemotornými rukami lebo asistent je nám nápomocný pri všetkých našich aktivitách. Sám asistent za nás vykonáva len tie činnosti, ktoré nám naše postihnutie vykonávať nedovolí. Pomáha najmä prekonávať bariéry a vytvára nám podmienky pre naše spoločenské aktivity.

Napríklad pri varení v prípade, že vozičkár má funkčné ruky môže spolupracovať. Asistent vykonáva ťažšie nedostupné úkony a trpezlivo sleduje vykonávanie úkonov postihnutého. (preberanie šošovice, čistenie zeleniny atď.). Nákupy môže urobiť aj ten čo nemá ruky stačí, že vie rozhodovať o výbere nákupu, jeho cene a tak asistent pracuje podľa jeho pokynov. Ten istý nákup s účasťou vozičkára trvá podstatne dlhšie (60 min) ako by to urobil sám asistent (30 min.). Najdôležitejšie je , že zdravotne ťažko postihnutý dostal šancu niečo robiť.

Záverom z toho vyplýva, že pri výpočte rozsahu hodín je potrebné vziať v úvahu uvedené skutočnosti a z toho vychádzať pri stanovovaní dĺžky trvania jednotlivých činností. Odporúčame urobiť si podľa prílohy č.4 zákona č.447/2008 Z.z. rozpis denných, týždenných a ročných činností. Na základe vlastných skúseností si vyhodnotíte priemernú dobu trvania týchto činností. S vopred vypracovaným návrhom - VÝPOČET ROZSAHU HODÍN OA ŽIADATEĽOM, budete dobre pripravení pred úradmi na obhajobu svojich požiadaviek

V ďalšej časti sú uvedené fiktívne príklady výpočtu rozsahu hodín OA, ktoré názorne poukazujú čo všetko do výpočtu môžete zahrnúť. Upozorňujeme, že údaje o dobe trvania jednotlivých činností nie sú záväzné. Pre každého sú tieto hodnoty individuálne.

Poznámka: Príklady výpočtu rozsahu hodín OA sú uvedené v ďalšej časti na tejto web stránke a pre pracujúcich a študujúcich nájdete na: www.omdvsr sk

Ing. Zuzana Dvořáčková

Aktualizované: apríl 2009

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.