Povinnosti osobného asistenta a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú zabezpečené Zmluvou o výkone osobnej asistencie.

Medziľudské vzťahy týchto dvoch osôb sa žiaľ nedajú poistiť žiadnym predpisom. Obidve strany musia rešpektovať základné pravidlá slušnosti a úctu jeden voči druhému. Miesto tu nemá nadradenosť ani podradenosť jedného pred druhým.

Osobný asistent

je osoba poskytujúca svoje služby za odmenu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Osobný asistent môže podľa § 23 ods. 5 vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hodín denne. Ak sa asistencia vykonáva mimo bydliska, tak aj viac. To neplatí, ak je osobným asistentom rodinný príslušník v zmysle § 22. ods. 5. Ten môže aj mimo bydliska vykonávať OA najviac 4 hodiny denne.

Môže ním byť:

 • osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony,
 • môže ním byť aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ale poskytuje asistenciu len v tých činnostiach na ktoré on sám nemá osobnú asistenciu (§ 23 ods. 1). Môže vykonávať napr. predčítavanie, písanie a iné pre neho nenáročné činnosti.

Nemôže ním byť rodinný príslušník (manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra) s výnimkou prípadov uvedených v § 22 ods. 5. keď fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím:

 • je odkázaná na osobnú asistenciu najmenej 3 650 hodín (10 hod/deň)
 • alebo je zamestnaná,
 • alebo navštevuje školské zariadenie.

Vtedy rodinný príslušník môže podľa § 22 ods. 6 vykonávať OA najviac 1 460 hodín ročne (4 hod/denne), ale len v činnostiach podľa prílohy č.4 v prvom bode až v šiestom bode, deviatom bode a pätnástom bode.

Požiadavky na osobného asistenta:

osobnostné predpoklady
 • záujem o prácu s postihnutými ľuďmi
 • empatický (vedieť sa vžiť do situácie druhého človeka)
 • zodpovedný, prispôsobivý, trpezlivý
vzdelanie
 • nie je podmienkou (môže byť z oblasti zdravotníctva, ošetrovateľstva)
 • je podmienkou v prípadoch, keď sa vyžaduje špeciálny prístup k fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (špeciálna pedagogika, sociálna práca), alebo ak užívateľ vyžaduje pomoc pri práci s PC alebo má aktivity, ktoré vyžadujú odbornú pomoc.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Je osoba odkázaná na pomoc inej osoby v činnostiach uvedených v prílohe č.4 zákona č. 447/2008 Z.z. a podľa § 14 ods. 3 tohto zákona jej v Komplexnom posudku bola priznaná osobná asistencia.

Požiadavky na užívateľa osobnej asistencie:

 • mal by vedieť rozhodovať za seba o svojich každodenných potrebách ako aj o ďalších cieľoch svojho života, ktoré s pomocou osobného asistenta dokáže naplniť
 • mal by vedieť prijímať pomoc od druhej osoby
 • musí si vedieť vyhľadať osobných asistentov vlastnou iniciatívou alebo pomocou agentúry osobnej asistencie,
 • musí vedieť uzavrieť zmluvu s osobným asistentom alebo agentúrou osobnej asistencie
 • musí vedieť organizovať prácu asistentov,
 • musí byť schopný vyplniť a odovzdať úradu mesačné výkazy o odpracovaných hodinách osobnej asistencie alebo poveriť tým inú osobu,
 • musí prebrať od úradu príspevok na OA, vyplatiť odmenu osobným asistentom, vydať potvrdenie o vyplatených odmenách a odovzdať ho úradu

Ing. Zuzana Dvořáčková

Aktualizované: apríl 2009

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.