Žiadateľ (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) o príspevok na osobnú asistenciu ( ďalej OA) musí pri podaní žiadosti predložiť doklady podľa pokynov ÚPSVaR, tak ako to vyplýva zo zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Žiadateľ musí v konaní o jeho žiadosti umožniť úradu, prešetrenie a posúdenie všeobecne platných podmienok pre poskytovanie kompenzačných príspevkov a to sú:

 • posúdenie zdravotného stavu § 11 a §12,
 • posúdenie sociálnych pomerov §13,
 • posúdenie príjmu a majetku podľa § 18,

K žiadosti o príspevok na OA sa robí aj

 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej osoby podľa § 14 ods. 3.

Nárok na čerpanie príspevku na osobnú asistenciu podľa § 22 zákona 447/2008 Z.z vzniká, ak žiadateľovi v KOMPLEXNOM POSUDKU (§15 ods. 1) je priznané kompenzovať dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia formou osobnej asistencie. V tomto posudku sa uvedie aj ročný rozsah osobnej asistencie v hodinách podľa jednotlivých činností uvedených v prílohe č. 4, na ktoré je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na pomoc osobného asistenta.

Maximálny rozsah hodín osobnej asistencie môže byť v zmysle uvedeného zákona 7 300 hodín ročne (20 hodín/deň). Podľa § 21 ods. 6 „Rozsah hodín osobnej asistencie príslušný orgán opätovne posúdi každé tri roky od jeho určenia za účelom zistenia, či predchádzajúci určený rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Opätovné posúdenie sa vykoná aj pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie rozsahu hodín osobnej asistencie.“

Príslušný úrad sociálnych vecí na základe vypracovaného KOMPLEXNÉHO POSUDKU vydá ROZHODNUTIE v ktorom určí sumu príspevku osobnej asistencie na celý rok ako násobok hodinovej sadzby za výkon osobnej asistencie a v posudku priznaného počtu hodín osobnej asistencie. Suma peňažného príspevku na osobnú asistenciu zodpovedajúca ročnému rozsahu osobnej asistencie sa zníži o zvýšenie dôchodkupre bezvládnosť za celý kalendárny rok.

V prípade, že s ROZHODNUTÍM nesúhlasíte, podajte v stanovenom termíne odvolanie!

Opodstatnenosť svojho odvolania si overte dôkladným preštudovaním zverejnených § v prílohách pod článkom - § 20 až § 23 zákona č. 447/2008 Z.z.!

Po nadobudnutí právoplatnosti ROZHODNUTIA postupujeme nasledovne:

 1. Vyhľadáme si osobného asistenta v prípade potreby aj viacerých asistentov, buď vlastnými schopnosťami alebo prostredníctvom agentúry osobnej asistencie.
 2. Uzavrieme s ním Zmluvu o výkone osobnej asistencie, ktorú vypracujeme v troch exemplároch pre:
  • úrad soc. vecí
  • osobného asistenta
  • užívateľa osobnej asistencie

Osobný asistent kópiu tejto zmluvy priloží k registrácii na DÚ v mieste svojho trvalého bydliska.

Táto zmluva sa uzatvára podľa § 51 a 853 Občianskeho zákonníka a upravuje vzťahy medzi dvomi fyzickými osobami a to osobným asistentom a fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je síce akože v úlohe „zamestnávateľa“ a osobný asistent v úlohe „zamestnanca“ No touto zmluvou sa neuzatvára taký pracovne- právny vzťah ako je to pri zmluve podľa Zákonníka práce, a teda ani pre osobného asistenta z tejto zmluvy nevyplývajú žiadne nároky na pracovné voľno, dovolenku a ostatné soc. zabezpečenia, ktoré zamestnancovi garantuje Zákonník práce.

Zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje podľa § 23 ods. 3 najmä

 1. druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 4 a rozsah vykonávaných činností,
 2. miesto výkonu osobnej asistencie,
 3. obdobie výkonu osobnej asistencie,
 4. práva a povinnosti osobného asistenta,
 5. odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
 6. dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Poznámka: Vzor zmluvy o výkone osobnej asistencie nájdete v prílohách pod článkom– podmienky osobnej asistencie

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je možné priznať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím ak sa šetrením podľa § 18 zistilo, že jej mesačný príjem pripadajúci na jednu spoločne posudzovanú plnoletú osobu nepresiahol 3 – násobok ŽM. V opačnom prípade sa postupuje podľa § 22 ods. 9

Záverom platí:

 1. ak je príjem nižší alebo sa rovná 3 – násobok ŽM – prizná sa plný príspevok na asistenciu,
 2. ak je príjem vyšší ako 3 – násobok ŽM, vypočíta sa rozdiel (suma príjmu fyzickej osoby – suma 3 x ŽM):
  1. ak je rozdiel nižší ako rozsah osobnej asistencie, výška príspevku sa zníži o tento rozdiel,
  2. ak je rozdiel vyšší ako rozsah osobnej asistencie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa neprizná.

Príspevok na osobnú asistenciu je opakovaná mesačná dávka, ktorú úrad vypláca fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutí do 20. dňa po odovzdaní výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie. Výška príspevku sa vypočíta ako násobok odpracovaných hodín a hodinovej sadzby za osobnú asistenciu. Hodinová sadzba je od 1.1. 2009 1,39 % ŽM t.j. 2, 49 €, ktorá sa zmení vždy v závislosti od zmeny ŽM 1. júla kalendárneho roka.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná odovzdať na úrad nasledovné podklady, slúžiace k vyplateniu príspevku na osobnú asistenciu:

 • Výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po výkone OA.(§ 23 ods. 9)
 • Potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po vyplatení odmeny.(§ 23 ods. 10)

Výška príspevku podlieha zmenám:

 • V júli kalendárneho roka pri pravidelnom prehodnocovaní príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (§ 18 ods. 8 zákona č. 447/2008 Z.z) – úrad vyzve k predloženiu dokladov na posúdenie príjmu a posúdi či príjem neprekročil hranicu 3 –– násobku životného minima na jednu plnoletú spoločne posudzovanú osobu.
 • Od 1. júla kalendárneho roka pri zmene výšky životného minima – úrad oznámi zmenu hodinovej sadzby za osobnú asistenciu (§ 2 písm. a) zákona č 601/2003 Z.z o životnom minime) ,
 • ako aj pri každej zmene podmienok za ktorých vznikol nárok na OA.

Ing. Zuzana Dvořáčková

Aktualizované: apríl 2009

Prílohy

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.