Je najčastejšie ochorenie centrálneho nervového systému.

Definícia

Sclerosis multiplex (roztrúsená mozgomiešna skleróza) je závažné chronické neurologické ochorenie, ktoré je veľmi variabilné príznakmi, formou, priebehom. Je liečiteľné, ale špecifický liek na vyliečenie dnes ešte nepoznáme.

Výskyt

 • postihuje osoby najmä v produktívnom veku (20 – 40 rokov)
 • častejšie sa vyskytuje u žien
 • výskyt ochorenia sa zvyšuje so stúpajúcou vzdialenosťou od rovníka
 • na Slovensku je asi 5 000 osôb so sclerosis multiplex

Príčiny

Presnú príčinu nepoznáme.

Predpokladá sa multifaktoriálna etiológia: spoluúčasť prekonanej vírusovej infekcie, vplyvu faktorov vonkajšieho prostredia a poruchy imunity u geneticky predisponovaných osôb.

Charakteristika

Sclerosis multiplex je ochorenie bielej hmoty centrálneho nervového systému (ďalej len CNS). Chorobný proces spôsobí poškodenie myelínových obalov nervových vlákien, tzv. demyelinizáciu, ktorá je sprevádzaná zápalovou reakciou. Myelín slúži na zrýchlenie prenosu informácií nervovými vláknami medzi mozgom, miechou a ostatnými časťami tela. Keď je myelín poškodený, informácie prebiehajú pomalšie alebo nesprávne. Poškodené oblasti tkaniva sa volajú plaky alebo lézie.

Príznaky

Prejavuje sa akútnym alebo subakútnym výskytom širokého spektra neurologických príznakov, ktoré odzrkadľujú ložiská poškodeného myelínu: poruchy zraku, motoriky, citlivosti, stability, koordinácie, kognitívnych funkcií, reči, sfinkterov. Neurologické príznaky sa vyskytujú samostatne alebo kombinovane a sú obvykle sprevádzané únavou.

Priebeh

 • atakovite – remitujúci (obdobia zhoršenia sa striedajú s remisiou- zlepšením)
 • primárne progresívny (od začiatku postupný nárast ťažkostí)
 • sekundárne progresívny (po počiatočnom období atakov-remisií dochádza postupne k zhoršovaniu).

Diagnostika

 • podrobná anamnéza (história) ochorenia
 • dôkladné neurologické vyšetrenie
 • pomocné vyšetrenia: magnetická rezonancia, vyšetrenie likvoru, vyšetrenie evokovaných potenciálov, imunologické vyšetrenie

Hlavné ciele liečby

 1. liečba ataku (napr. kortikoidy)
 2. redukcia počtu atakov, spomalenie progresie ochorenia (interferóny, glatirameracetát)
 3. liečba príznakov

Viac informácií na stránke: www.zdravie.sk

 

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.