Skleróza multiplex (SM) je zápalové ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), ktoré spôsobuje demyelinizáciu nervových pošiev, ako aj poškodenie samotných nervových buniek. Vyskytuje sa viac v mladej dospelej populácii (20-30 rokov) a viac u žien. Ide o autoimunitné ochorenie, kde cieľom je predovšetkým biela hmotyacentrálnej nervovej sústavy. Liečba SM sa v posledných 13 rokoch zásadne zmenila. Dôraz sa kladie na včasnú diagnostiku a včasné zahájenie liečby. Súčasná ochorenie modifikujúca liečba zahŕňa interferón ? a glatiramer acetát. Tieto lieky zmenili pohľad lekárov na ochorenie a jeho liečiteľnosť a spustili závod v hľadaní ešte efektívnejšej liečby.

Natalizumab selektívne blokuje spojovacie molekuly na povrchu bielych krviniek. Narušenie týchto spojení s cievnou stenou bráni migrácii leukocytov cez stenu ciev v mozgu do zapáleného tkaniva. Potláča sa tým zápalová aktivita prítomná v poškodenom mieste a zamedzí sa ďalší prívod zápalových buniek do zapálených tkanív.

Je určený ako ochorenie modifikujúca liečba vysoko aktívnej relapsujúco remitentnej SM u pacientov s vysokou aktivitou ochorenia napriek liečbe beta-interferónom, alebo u pacientov s rýchlo sa vyvíjajúcou závažnou relapsujúco remitentnou SM.

Liek sa nesmie podávať pri súčasnej liečbe ?-interferónom, či glatiramer acetátom, pri známych aktívnych nádorových ochoreniach a takisto u detí a dospievajúcich.

Najčastejšie popisované nežiaduce účinky zahŕňajú bolesť hlavy, únavu, infekcie močových ciest a bolesti kĺbov. 1.marca 2005 došlo k zastaveniu celosvetového podávania natalizumabu z dôvodu výskytu PML – vírusové ochorenie mozgu. Celkovo boli popísané tri prípady, pričom každý z nich sa vyskytol u pacientov, ktorí zároveň dostávali liečbu ?-interferónom, prípadne vykazovali potlačenú imunitu. Po opätovnom prehodnotení sa natalizumab vrátil.

Z hľadiska početnosti nežiaducich účinkov sa vyskytli najčastejšie reakcie súvisiace s infúznym podaním, potom reakcie precitlivelosti, pridružené infekcie a vplyv na laboratórne parametre v zmysle zvýšenia cirkulujúcich bielych krvoniek a červených krviniek s jadrami.

Podáva sa formou infúzie raz za 4 týždne. Tysabri sa nesmie podávať naraz injekciou. Približne 17 000 pacientov používa natalizumab celosvetovo, konkrétne asi 10 500 v USA, okolo 5 500 v EU a takmer 1000 v medzinárodných skúškach. Údaje o bezpečnosti liečby podporujú priaznivý profil riziko/prínos. Preukázal sa vysoko významný rozdiel oproti kontrolnej skupine v pokračovaní neschopnosti ako aj v počte nových nálezov. Momentálne prebieha štúdia TOUCH, do ktorej sú zahrnutí všetci pacienti v USA, a asi 5 000 pacientov je zahrnutých v štúdii TYGRIS, zameriavajúcej sa na bezpečnosť liečby. Pacienti v nej sú hodnotení a sledovaní neurológom v priebehu piatich rokov. Okrem USA a EU je Tysabri registrované aj vo Švajčiarsku, v Kanade, Austrálii, na Novom Zélande a v Izraeli.

MUDr. Roman Hudec PhD.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.