Predseda: Ing. Štefan Macík
Počet členov: 27

Profil klubu

      Náš klub bol založený v júli 2000 a pri jeho zrode bolo iba päť členov: Vladimír Soloninka, Ján Pavlič, Marta Berecká, Vladislav Pulčár a vedením poverený Ján Marcin. Stretávali sme sa vždy prvý pondelok v mesiaci v kancelárii OR SZZP a v roku 2001 to už bolo v nových priestoroch Klubu dôchodcov – Východ.
K dispozícii je tam kuchynka, sociálne zariadenie a dve zasadačky, no napriek tomu priestory veľmi nevyužívame, nakoľko nie sú bezbariérové a 16 schodov do klubu nám spôsobuje ťažkosti. Dobre spolupracujeme s mestským zastupiteľstvom, ktoré nám tieto priestory poskytlo. Rovnako spolupracujeme aj s OÚ – odbor soc. vecí, so Sociálnou poisťovňou a neurologickým oddelením Nemocnice Śtefana KUKURU v Michalovciach, ochotne odtiaľ prichádzajú odborníci s prednáškami a besedami.
      Už takmer druhý rok sa stretávame v malej miestnosti reštaurácie A R E K A, kde nám personál vychádza maximálne v ústrety požiadavkám našich členov.
V blízkej budúcnosti chceme nejakým spôsobom vyriešiť aj tento problém, aby sme sa mohli stretávať v priestoroch, ktoré budú spĺňať všetky podmienky, ktoré vyžaduje naše ochorenie.
      Aktivity klubu sú pestré. Snažíme sa navštevovať našich členov v nemocnici, či prípadne doma, ak sa dozvieme o zhoršení ich zdravotného stavu. V spolupráci s OR SZZP sa zúčastňujeme na akciách, ako: okresná prehliadka v záujmovo- umeleckej tvorivosti zdravotne postihnutých, športové hry zdravotne postihnutých, alebo výstavky ručných prác. Pozývajú nás aj na zdravotno-výchovné prednášky lekárov a máme ponuky s možnosťou zúčastňovať sa na zájazdoch, či kultúrnych podujatiach.
Pre našich členov klubu organizujeme rehabilitačno – rekondičné pobyty v hoteli CHEMES na Zemplínskej Śírave a iných nám prístupných zariadeniach. Źiaľ nie všetci členovia majú o tieto pobyty záujem a pritom je to pre niektorých jediná odborná rehabilitácia, cvičenie a masáže na celkové uvoľnenie napätia a stresu.
Takéto situácie nám pomáha zvládať aj lekár – neurológ MUDr. Peter ĆUCHRAN, ktorý je zároveň čestným predsedom klubu, svojou účasťou na stretnutiach, spoločným riešením problémov, s ktorými sa naňho obraciame.
      Činnosť klubu je úmerná našim možnostiam a momentálneho zdravotného stavu, ktorý sa často mení. V marci 2006 odstúpil z funkcie predsedu Ján MARCIN a do novej funkcie bola zvolená p. Alena STAŚKOVÁ. Pod jej vedením sme pokračovali v činnosti klubu a spoločne riešili každodenné problémy bežného života. Celý rok 2007 sme boli menej aktívny, čo viacerých členov klubu viedlo k odvolaniu predsedníčky klubu a celého výkonného výboru. V decembri 2007 bola väčšinou hlasou zvolená za novú predsedníčku p. Eva MIHAĹOVÁ, zvolený bol aj nový výkonný výbor. Dúfam, že činnosť klubu sa novým vedením pozdvihne a bude pracovať pre spokojnosť svojich členov.
      Záverom chcem poďakovať všetkým členom a priateľom Klubu SM, ktorí prispeli akoukoľvek malou pomocou pri jeho založení a existencii. No najväčšia vďaka patrí našim najbližším, ktorí pri nás stoja v každú chvíľu nášho života, s pochopením a ich pomocou prekonávame svoju chorobu – sclerosis multiplex.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.