Klub Sclerosis mutliplex ( ďalej SM ) v Považskej Bystrici zavŕšil v r 2006 pätnásť rokov svojej činnosti. Je to združenie občanov Slovenskej republiky, ktoré je nepolitickým, nevládnym a neziskovým združením. Členstvo v tejto organizácii je dobrovoľné. Členmi sa môžu stať chorí občania, ktorí trpia na demyelinizujúce ochorenie nervového systému typu SM, ich rodinní príslušníci, alebo sympatizanti. Klub SM v Pov. Bysdtrici má 46 členov. Jednotlivé kluby na Slovensku združuje Slovenský zväz Sclerosis multiplex ( ďalej SZSM ). Sídlom SZSM je Trnava , čestným predsedom je prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD. SZSM združuje viac ako 30 klubov.

Základným poslaním nášho občianskeho združenia je pomáhať postihnutým s týmto zákerným a závažným neurologickým ochorením. Tomuto cieľu je podriadená naša všetka činnosť, pričom najefektívnejšia je svojpomoc samotných postihnutých, kedy sám postihnutý svojou činnosťou pôsobí aktívne na svoj zdravotný stav. Preto akcie SZSM sa konajú v čo najbližšom okolí postihnutých, tj. v regiónoch, v regionálnych združeniach – v tzv. Kluboch SM, s maximálnym využitím iniciatívy zdola. Veľmi dôležité je, aby sa všetky humanitné programy sprístupnili všetkým, ktorí to potrebujú.

Ocenením práce SZSM a klubov SM na Slovensku bolo prijatie SZSM v novembri 2000 za pridruženého člena Medzinárodnej federácie SM ( IFMSS ) so sídlom v Londýne. Tč je už riadnym členom. Členovia klubu sa pravidelne stretávajú na schôdzkach klubu, ktoré sa konajú každý posledný pondelok v mesiaci. Výnimkou sú letné mesiace júl a august, ktoré sú rezervované pre rodinné rekreácie a mesiac december, kedy sa stretávame v predsviatočnom čase tak, aby sme nerušili rodinné prežívanie týchto sviatkov. Stretávame sa vo vestibule zasadacej miestnosti Okresného úradu v Pov. Bystrici. Počas dvoch hodín, ktoré sú na tieto stretnutia vyhradené preberáme nielen najnovšie správy zo zväzu a medzinárodnej federácie, ale aj sa stretávame a besedujeme so zaujímavými ľuďmi, umelcami, lekármi, pracovníkmi okresného úradu či poisťovní. K sviatkom pripravujeme i kultúrny program. Pripomíname si životné jubileá svojich členov. V neposlednom rade si navzájom odovzdávame skúsenosti s liečbou SM a prekonávaním jednotlivých problémov vznikajúcich pri tomto ochorení. Okrem týchto stretnutí robíme i rekondičné pobyty v prírode: opakovane sme navštívili termálne kúpalisko v Bešeňovej, urobili sme výlet do Bratislavy a na priehradu v Gabčíkove, strávili sme pekné dni v Manínskej Tiesňave, v Maríkovskej doline či na Čertove. Tieto výlety robíme za spoluúčasti rodinných príslušníkov. Sami by sme to nezvládli a preto nám veľmi vychádzajú v ústrety skauti z 30. zboru „BISTERSA“ v Pov. Bystrici. Klub vydával aj svoj časopis- občasník „Nezmar“ ( Nezávislý magazín roskárov ). V tejto dobe SZSM vydáva časopis „Nádej“.

Naši členovia sa vo svojej činnosti zapájajú i do celoslovenských rekondícií, opakovane Klub SM v Považskej Bystrici urobil celoslovenské rekondície v Belušských Slatinách. Opakovane usporiadavame rekondície v kúpeľoch Terč. Teplice. V r 2006 po prvý raz usporiadame zahraničnú rekondíciu pre svojich členov a rodinných príslušníkov v Grécku, v prímorskej Paralii.

Predseda klubu je členom lekárskej rady SZSM.

Na mestskej úrovni člen klubu pracuje v sociálnej a zdravotnej komisii Mestského úradu v Považskej Bystrici

SM je ochorenie, postihujúce mnohočetnými ložiskami bielu hmotu centrálneho nervového systému (CNS). Biela hmota je tvorená nervovými dráhami, ktorými sú vedené nervové vzruchy. Obalom nervových dráh je myelín, ktorý slúži ako izolačný hmota a umožňuje rýchly a ničím nerušený priebeh nervových vzruchov nervovým vláknom. Tie ochorenia, pri ktorých dochádza k poruche alebo úbytku myelínu sa nazývajú demyelinizuce ochorenia.

Pri SM dochádza k tvorbe zápalových demyelinizovaných ložísk v bielej hmote CNS. Ložiská sú rôznej veľkosti- môžu byť veľké l mm ale i viaccentimetrové. V dôsledku týchto zmien v myelínovom obale nervu dochádza k poruche vedenia nervových vzruchov obnaženým nervovým vláknom, vzniká blok vo vedení a teda i funkcii nervu. Po niekoľkých týždňoch, kedy zápalová reakcia odoznie, môže byť myelín znova na obaloch nervu vytvorený, avšak už nikdy nebude takej kvality ako pred zápalom. Niekedy dochádza na teréne zápalu aj k trvalému poškodeniu a zaniknutiu nervového vlákna. Výsledkom hojenia takéhoto ložiska je sklerotický plak. Keďže týchto plakov je viac na rôznych miestach CNS, ochorenie dostalo svoj názov mnohočetná mozgovomiešna skleróza. ( Táto diagnóza sa nemôže zamieňať s aterosklerózou alebo cerebrosklerózou, čo sú úplne iné chorobné jednotky!)

Klinicky sa demyelinizácia prejaví poruchou funkcie CNS. Pri poškodení motorických dráh sa ochorenie prejaví rôzne závažným stupňom ochrnutia končatín. Pri poškodení zrakového nervu môže dôjsť až k úplnej strate zraku. Pri poškodení mozočkových funkcií a rovnovážneho aparátu dochádza k poruche udržania rovnováhy, orientácie tela v priestore.. .... Nezriedka sú chorí odkázaní na vozík a celodennú opateru druhou osobou.

Príčina ochorenia je v imunite organizmu. Spúšťacími mechanizmami sú najmä infekcie, stres, u žien je to tehotenstvo a pôrod, niekedy sa nedá určiť príčina. Ochorenie postihuje ľudí predovšetkým mladého veku. Opakovanými atakmi ochorenia sa vždy ochorenie zhorší a nikdy sa zdrav. stav nevráti do polohy pred posledným atakom ochorenia. Preto choroba je chronicko-progresívna. Táto choroba je nevyliečiteľná, vieme len zmieňovať dôsledky postihnutia. Na Slovensku je odhadom asi 5000 ľudí trpiacich týmto ochorením.

www.klubsmpb.blogspot.com

klubsmpb.webnode.sk

Fotografie

04vylet2.jpg01gulas.jpg03vylet.jpg02rozlucka.jpg

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.